gündeminiz
Image
ekonomi

New York Times: T?rkiye krize en yak?n ?lke

gündeminiz

ABD'nin önemli medya kurulu?lar?ndan New York Times, Türkiye ekonomisine dair bir de?erlendirmeye yer verdi. Makalede, endi?elere bo?ulmu? küresel ekonomide Türkiye’nin en fazla risk alt?nda olan ülke oldu?u belirtildi.

 
ABD’li yay?n kurulu?u New York Times, Türkiye ekonomisini gidi?at?na dair geni? bir de?erlendirmeye yer verdi. Gazetenin ekonomi muhabirlerinden Peter S. Goodman taraf?ndan kaleme al?nan de?erlendirmede, ticaret sava?lar?ndan artan petrol fiyatlar?na kadar pek çok alanda giderek artan endi?elerin hakim oldu?u küresel ekonomide, en büyük ve acil riski Türkiye’nin ta??d??? ifade edildi.

EKONOM? KONUSUNDA YO?UN B?R ÇÖKÜ? KORKUSU
Erdo?an’?n Pazartesi günü tekrar yemin ederek ola?anüstü güçleri elinde toplad???na de?inilen makalede, Türkiye’nin büyüme oranlar?n?n yüksek seviyelerde gerçekle?mesi için borçlanma seviyelerini alarm verici s?n?rlara çeken Erdo?an’a verilen bu gücün, Türkiye’nin ekonomik gerçekli?inin s?n?rlar?n? daha da zorlamas?n?n beklendi?i kaydedildi.

Türk Liras?’n?n ya?ad??? de?er kayb?na de?inilen makalede, Erdo?an’?n ekonomi koltu?una damad?n? oturtmas? ise “Erdo?an’?n yak?n zamanda daha sorumlu bir yönetim ?ekli benimsemeyi amaçlamad???n?n bir i?areti” olarak yorumland?.

New York Times’?n de?erlendirmesinde, Türk halk?nda ekonomi konusunda yo?un bir çökü? korkusunun hakim oldu?una de?inilirken, öne ç?kan noktalar ?u ?ekilde:

“Dünyan?n en h?zl? büyüyen ekonomilerinden biri olan bir ülkede ekonomik çökü? korkusunun yersiz oldu?u dü?ünülebilir. Ancak bu büyümenin hem kamu hem de özel sektörün sürdürülmesi mümkün olmayan borçlanma seviyeleri taraf?ndan beslendi?inin bilinmesi gerekiyor.

"BORÇ YÜKÜ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"
Hükümet yeni havaliman? ve Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birle?tirecek tünel (Kanal ?stanbul) gibi milyar dolarl?k altyap? projelerini sübvanse ederken, ?irketlerin döviz üzerinden ald?klar? borç yükü TL’nin de?er kayb? sebebiyle her geçen gün art?yor.

Büyük Türk ?irketleri, ?u anda bankalar? ve di?er alacakl?lar? rahatlamalar? için ikna turlar? atarken, özel sektörün döviz baz?ndaki borçlar?n?n 245 milyar dolar? geçti?i biliniyor.

Geçmi?te Amerikan Merkez Bankas?'nda çal??m?? olan Koç Üniversitesi Ö?retim Üyesi Selva Demiralp, borç seviyeleri bu kadar yüksekken, hükümetin ?irketleri daha da borçlanmalar? için te?vik etti?i de?erlendirmesini yap?yor.”

Makalenin devam?nda, Türkiye’nin var olan borçlar?n? zaman?nda ödeyebilmesi için yabanc? yat?r?mc?lar?n Türkiye’ye fon göndermeye devam etmesi gerekti?i belirtilirken, Türkiye’nin içinde bulundu?u durumdan ç?kabilmesi için atabilece?i ad?mlar ?u ?ekilde s?ralan?yor:

“Türkiye halihaz?rda yüzde 17.5 seviyelerinde olan faiz oranlar?n? art?rmaya devam edebilir. Ancak bu, ekonomik büyümeyi bask?lar, emlak ve in?aat sektörü için de güzel zamanlar?n sonu anlam?na gelir.

Bir di?er yol da ekonomik büyümenin sürmesi için TL’nin çökü?üne ve enflasyon ‘da??n?n’ büyümesine izin vermek olabilir. Bu yönde at?lacak bir ad?m, kilit baz? ?irketlerin iflas?na ve hatta Türkiye’nin IMF’den kurtulu? aramaya mecbur kalmas?na sebep olabilir.

Türkiye’nin ‘ekonomik olarak parçalanacak s?radaki ülke olabilece?ini’ söyleyen Cenevre merkezli Indosuez Servet Yönetimi’nin Ba?kan? Marie Owens Thomson, Türkiye hakk?nda ‘ba?ar?s?z bir devlet olma yolunun ba??ndaki bir ülkenin tüm bile?enlerini bar?nd?r?yor’ de?erlendirmesini yap?yor.”

Di?er geli?mekte olan ülkelerin de Türkiye’nin ya?ad??? problemlere benzer durumlar? ya?ad???n?n belirtildi?i makalede, ABD Merkez Bankas?’n?n (FED) faiz art?rma kararlar?n?n yat?r?mc?lar?n Arjantin, Meksika ve Türkiye gibi ülkelerden paralar?n? geri çekmesine neden oldu?u ifade ediliyor. Ancak Türkiye’nin, s?ra d??? finansal yönetimi göz önüne al?nd???nda, benzersiz bir savunmas?z ekonomi olarak öne ç?kt???n?n da alt? çiziliyor.

‘MERKEZ BANKASININ GÜVEN?L?RL??? A?IR YARA ALDI’
Erdo?an ve Merkez Bankas? aras?nda ya?anan “faiz çeki?mesine” de de?inilen makalede, Erdo?an’?n “yüksek faiz oranlar?n?n enflasyona yol açt???” yönündeki aç?klamalar?n?n “kemoterapinin kansere yol açt???n? söylemekten farks?z oldu?u” belirtilirken, bu süreçte geç hareket eden Merkez Bankas?’n?n güvenilirli?inin ise a??r yara ald??? ifade edildi.

0 Yorum