gündeminiz
Image
ekonomi

Nobelli iktisat??dan korkun? uyar?: T?rkiye b?ylesine savunmas?z

gündeminiz

Nobel Ödüllü ABD’li iktisatç? Paul Krugman, Twitter üzerinden yapt??? de?erlendirmede Türkiye’ye bir kez daha “Asya tipi kriz” uyar?s? yapt?.

cumhuriyet.com.tr 

Geçti?imiz aylarda New York Times gazetesinde kaleme ald??? yaz?da Türkiye 'de esas sorunun özel sektörün yüksek döviz borçlulu?u oldu?unu dile getirmi? ve Latin Amerika ve Asya'da daha önce ba?ka örnekleri görülen durumun Türkiye 'de h?zl? ekonomik kötüle?meye yol açt???na i?aret etmi?ti.

 Twitter hesab? üzerinden bir de?erlendirme yapan Krugman , Türkiye’ye bir kez daha “Asya tipi kriz” uyar?s? yapt?.


Frans?z bankadan korkutan dolar/TL öngörüsü
 Türkiye’nin 1997-98 y?llar?nda Do?u Asya'da ya?anana benzer bir finansal krizle kar?? kar??ya oldu?unu belirten Krugman , Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Has?la’s?n?n (GSYH) yüzde 48’i ve ihracat?n?n yüzde 210’u oran?nda d?? borca sahip oldu?unu ve bu borcun büyük k?sm?n?n özel sektöre ait oldu?unu kaydetti. Türkiye’nin içinde bulundu?u durumu, 1996 y?l?nda Endonezya’n?n geçti?i sürece benzeten Krugman , süreç sonunda Endonezya’n?n d?? borcunun iki y?l içerisinde GSYH’sinin yüzde 58’inden yüzde 168’ine ç?kt???n? hat?rlatarak, “Tam olarak ayn? ?eylerin ya?anaca??n? söylemiyorum, ancak Türkiye kesinlikle böyle bir senaryo kar??s?nda savunmas?z bir durumda” ifadelerini kulland?. 


Paul Krugman
?
@paulkrugman
 Is Turkey at risk of a 1997-8 Asian-style financial crisis? According to the numbers, yes 1/ https://nyti.ms/2m8q0Lg 

16:57 - 10 Tem 2018
Turkey’s economy shows worrying signs: Merchants in Istanbul’s Grand Bazaar complain they must pay their rent in dollars and euros while selling their wares in the lira, which is dwindling in value.
In an Uncertain Global Economy, Turkey May Be the Most at Risk
The country is sliding toward crisis as its currency plunges, corporate debts increase and an autocratic president undermines faith in institutions.

nytimes.com

0 Yorum