gündeminiz
Image
dış haberler

'Sistem, Erdo?an'?n sand??? kadar sa?lam ??kmayabilir'

gündeminiz

Türkiye'de her ?eyin cumhurba?kan?na ba?land??? yeni yönetim sistemi Alman bas?n?nda yorumland?.

Alman bas?n?ndan Süddeutsche Zeitung (SZ), yeni yönetim sistemin hatal? oldu?u görü?ünü savunuyor:

"Güçlü liderlere a??r? derecede güvenmek ?arka özel bir gelenek de?ildir. Trump ve Putin, Erdo?an ile iyi anla??yorlar. Ankara'da ‘Önce Türkiye' formülünün icat edilmesine gerek kalmam??t?. Ama bu prensibin Amerika'da bumeranga dönü?tü?ünü görüyoruz. Erdo?an'?n damatlar?ndan biri seçim kampanyas? s?ras?nda ‘Erdo?an aya dört ?eritli otoyol yapaca??n? söylese iktidar partisinin seçmeni ona inan?r', demi?ti. Erdo?an ?imdi mutlak kudretiyle y?ld?zlara uzanabilir. Ancak otoyolun ne bariyeri ne de emniyet ?eridi var. ?kinci Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar? kontrol mekanizmas? olmayacak. Hata sistemde yat?yor. Sistem, Erdo?an'?n sand??? kadar sa?lam ç?kmayabilir.”

Straubinger Tagblatt Türkiye ile Avrupa Birli?i aras?ndaki ili?kilerin gelece?ine ???k tutmu?:

"Ola?anüstü hal uygulamas?n?n kalkmas?n?n ard?ndan Türkiye'nin durumunun düzelece?ine dair herhangi bir belirti bulunmuyor. Erdo?an ekonomik bak?mdan Avrupa'ya muhtaç olduklar?n? biliyor. Ancak Avrupa Birli?i'nin de güvenlik ve iltica konular?nda ona ihtiyac? var. Ama o dev ad?mlarla Avrupa de?erlerinden uzakla?t?. Türkiye'nin Avrupa Birli?i üyeli?i mevcut ?artlar alt?nda tasavvur bile edilemez. Lakin bunun da ona ve halk?na dürüstçe anlat?lmas? gerekir.”

 

0 Yorum