gündeminiz
Image
ekonomi

?? d?nyas?ndan 'yeni kabine' de?erlendirmesi

gündeminiz

?TO, ?SO, TÜS?AD, TÜRKONFED, T?M gibi i? dünyas?n?n ana kurulu?lar? Cumhurba?kanl??? Hükümet Sistemi kapsam?nda aç?klanan ilk kabineden ekonomiye öncelik verilmesini talep etti
RECEP BAHAR/?STANBUL

Yüksek faiz ve yüksek döviz kurlar?, önemli bir bölümü yabanc? para cinsinden biriken a??r? borç i? dünyas?n?n ba?l?ca gündem ba?l?klar?n? te?kil ediyor.

?? dünyas? ad?na aç?klama yapan kurulu?lar da yeni kabineden önceli?i ekonomiye vermelerini talep etti. ?stanbul Ticaret Odas? (?TO) Ba?kan? ?ekib Avdagiç yeni kabineden üç kritik beklentileri oldu?una i?aret ederek, "Kurlarda oynakl???n bitmesi, i?letme faizlerinin makul seviyelere inmesi ve kaliteli büyüme. K?sa sürede bu üç öncelikli beklentimizin ba?ar?yla hayata geçirilece?ine inan?yoruz” ?eklinde konu?tu.

?stanbul Sanayi Odas? (?SO) Yönetim Kurulu Ba?kan? Erdal Bahç?van ise "Ülke olarak art?k kaybedecek vaktimizin olmad???n?, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü ad?mlar atma zaman?n?n geldi?ini vurgulamak istiyorum. Yeni hükümetimizin, özellikle son y?llarda i? dünyas? olarak büyük ihtiyaç duydu?umuz baz? yap?sal konularda karar alma süreçlerini h?zland?raca??n? dü?ünüyorum. Al?nacak olan h?zl? kararlarla, ekonomimiz, üretim hayat?m?z ve sanayimiz için elzem olan reformlar?n en k?sa sürede gerçekle?tirilece?ine olan inanc?m?z tamd?r" aç?klamas?n? yapt?.

Ekonomi güçlü de?ilse...

TÜS?AD ad?na yap?lan aç?klamada ise ?u görü?lere yer verildi: "Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli s?navlardan geçilen bir dönem ya?an?yor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, ba?ta Merkez Bankas? olmak üzere denetleyici kurullar?n ba??ms?zl???, AB'ye uyum sürecinin h?zlanmas?, ça?da? bir e?itim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalk?nma politikalar? son derece önemlidir. Bu konular ba?ta olmak üzere; ülkemizi ileriye ta??yacak tüm alanlarda yeni yönetime ba?ar?lar diliyoruz. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sa?lamla?t?racak yap?sal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsaml? bir program?n bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz."

Geli?mi? demokrasi ?art

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Ba?kan? Orhan Turan da en önemli sermayemizin insan kayna?? oldu?una i?aret ederek, ?unlar? ifade etti: “Türkiye’ye ihtiyac? olan dengeyi kazand?racak ad?mlar h?zla at?lmal?. Tüm siyasi partiler uzla?ma temelinde kat?l?mc? bir ruhla, kapsay?c? yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye in?a etmelidir. Yüksek katma de?er, yüksek teknoloji ve yüksek verimlik odakl? bir üretim ve ihracat; Merkez Bankas?’n?n kurumsal ba??ms?zl???, sene ba??ndan bu yana TL’de ya?anan de?er kayb?n?n iyi analiz edilmesi, faiz-büyüme-enflasyon ili?kisinin do?ru kurgulanmas?, güven temelli yat?r?m ortam?n?n geli?tirilmesi için ad?mlar at?lmas? ve reformlardan vazgeçilmemesi; yani büyüme de?il kalk?nma odakl? bir ekonomik model ve geli?mi? bir demokrasi anlay??? Türkiye’ye ihtiyac? olan dengeyi yeniden kazand?racakt?r.”

Bürokrasinin azalmas? olumlu

T?M Ba?kan? ?smail Gülle ise yeni sistemle birlikte art?k bürokratik i?lemlerin h?z kazanaca??n? ifade ederek, ?unlar? kaydetti: "?ki bakanl???n (Ekonomi Bakanl??? ile Gümrük ve Ticaret Bakanl???) Ticaret Bakanl??? ad? alt?nda tek elde toplanmas?, bu anlamda bizler için son derece olumlu bir geli?me. Önümüzdeki süreçte art?k belirsizliklerin son bulmas?yla birlikte, ülkemizde siyasi istikrar?n sa?lanmas? neticesinde ekonomik istikrar?n da sa?lanarak Türkiye’nin ekonomik s?çray???n?n çok daha güçlenece?ine inan?yoruz. Bu y?l için hedefledi?imiz 170 milyar dolar üstü ihracat hedefimize emin ad?mlarla ilerleyece?iz.”

ASKON Genel Ba?kan? Hasan Ali Cesur da "Yeni kabinenin ekonomi kurmaylar?n?n, cari aç?k, enflasyon, istihdam, yüksek faiz ve yüksek kur konular?nda ivedilikle hareket etmelerini bekliyoruz" dedi.

YEN?MESAJ

0 Yorum