gündeminiz
Image
medya yazarları

600 milletvekili ne yapacak"

gündeminiz

Milliyet yazar? Melih A??k "Kararname Cumhurba?kan?’n?n tek imzas?yla ç?k?yor ve Meclis’e u?ramadan yürürlü?e giriyor." diye yazd?.

Bu durumda ak?llara "600 milletvekili ne yapacak?"  sorusu gelmesi kadar do?al bir durum olamaz. ?uan için bu sorunun cevab? yok gibi. ?imdilik vekiller meclise u?ramadan mis gibi maa?lar?n? alacak, bölgelerine gidecek, bol bol resim çektirip, "yan gel osman" oynayacak.

Yeni sistemde en çok çal??an Recep Tayyip Erdo?an olacak. Ne diyelim kendi istedi.

Melih A??k'?n yaz?s?ndaki ilgili k?s?m ?u ?ekilde;

"Yeni dönemde Türkiye büyük ölçüde Cumhurba?kanl??? kararnameleri CBK ile yönetilecek... Getirilen hüküm ?öyle:

“Cumhurba?kan? yürütme yetkisine ili?kin konularda Cumhurba?kanl??? kararnamesi ç?karabilir.”

/* */


 Bunun bir istisnas? var:
Cumhurba?kan? “Temel haklar, ki?i haklar? ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler” alan?nda kararname ç?kartamaz.

De?erli Hukukçu Hikmet Sami Türk “Anayasa’ya Ayk?r? Anayasa De?i?iklikleri” adl? kitab?nda pek tart???lmayan bir noktaya dikkati çekiyor.

Anayasa’n?n ikinci k?sm?nda yer alan “Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler”istisna olarak say?lmad???na göre Cumhurba?kan? bu alanlarda da kararname ç?karabilecektir. “Ailenin korunmas? ve çocuk haklar?”, E?itim ve ö?renim hakk? ve ödevi”, “Çal??ma ve sözle?me hürriyeti”, “Toplu i? sözle?mesi grev hakk? ve lokavt”, ”Sa?l?k çevre ve konut” “Gençlik ve spor”, “Sosyal güvenlik haklar?”, “Sanat?n ve sanatç?n?n korunmas?” vs. Cumhurba?kan?’n?n kararname yetkisi içine giriyor.


 
Kararname Cumhurba?kan?’n?n tek imzas?yla ç?k?yor ve Meclis’e u?ramadan yürürlü?e giriyor.

Kararnamelerin Anayasa’ya ayk?r?l??? halinde AKP ve CHP ile 120 milletvekili imza toplayarak Anayasa Mahkemesi’ne ba?vurabilir. Ancak oradan ne kadar sürede, ne karar ç?kar? Meçhul...

Yeni dönemde Cumhurba?kan?’n?n tek imzas? kanun hükmünde oluyor, Meclis’in ne itiraz, ne soru sorma yetkisi bulunuyor..."

0 Yorum