gündeminiz
Image
ekonomi

Uzmanlar yeni ekonomi y?netimini nas?l yorumluyor"

gündeminiz

Hazine ve Maliye Bakan? Berat Albayrak oldu. Babacan-?im?ek ekolü ekonomi yönetiminden ç?kt?. Piyasa ilk etapta piyasa dostu isimlerin ekonomi yönetiminde olmad??? yorumunu yapt?. Dolar sert yükseldi. Önümüzdeki dönemde para politikas? ad?mlar? piyasalarda belirleyici olacak. Gözler Albayrak ve Finans Ofisi'ne atanacak ki?ilerde... ??te uzmanlar?n sozcu.com.tr için yapt??? yeni dönemde ekonomi yönetimine ili?kin yorumlar...

Sozcu.com.tr
Uzmanlar yeni ekonomi yönetimini nas?l yorumluyor?
Piyasalar ilk etapta yeni ekonomi yönetimini negatif fiyatlad?. Dolar/TL 4.70'in üzerinde güne ba?lad?. Sözcü Gazetesi yazar? Ege Cansen Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n i?in ba??nda oldu?unu vurgulayarak i? yap?? pratiklerinde bir de?i?iklik beklemedi?ini söyledi.


Cansen, “Tayyip Erdo?an Cumhurba?kan? oldu?una göre büyük bir de?i?iklik yok demektir. Erdo?an cumhurba?kan? idi. Yeni sisteme göre hareket ediyordu” diye konu?tu. Fiili durumun hukuki hale geldi?ini ifade eden Cansen yine de ekonomi yönetimindeki fren dengelerinin art?k yer almad???n? söyledi.

‘BELL? B?R EKOLÜ TEMS?L ED?YORLARDI’
Cansen, “Ali Babacan, ?im?ek bunlar belli bir ekolü temsil ediyorlard?. Onlar bir nevi Tayyip Erdo?an'? dengeliyorlard?. Kararlar? yumu?at?yorlard?. Araban?n gaz? da var freni de var gibi bir alg? yarat?yordu piyasada. Ortada fren yok ?imdi” diyor.

Albayrak için büyümeci taraf?n?n daha a??r olaca??n? söyleyen Cansen, “Maliyede disiplin aç?s?ndan onu dengeleyecek isim gözükmüyor. Denetleyen bir mekanizma yok. Ayn? unvana faraza?a Babacan getirilmi? olsayd?, piyasa alg?s? farkl? olurdu” ifadelerini kullan?yor.

‘?S?MLER ÜZER?NDEN YORUM ÖN YARGI OLUR’

GCM Foreks Ara?t?rma Uzman? Enver Erkan ilk etapta piyasan?n istedi?i isimlerin kabinede yer almad???n? bu yüzden sert fiyat hareketlerinin görüldü?ünü söyledi. Ekonomi yönetimine atanan yeni isimlerin icraatlar?n? görmek gerekit?ini anlatan Erkan, “?simler üzerinden yorum önyarg? olur, ne yapacaklar?n? görmek laz?m. Fakat piyasa dostu olarak görülmedi isimler. Bekleyip görmek laz?m. Mehmet ?im?ek gibi isimler piyasa dostu olarak görüldü?ünden dolay? ve onlar?n piyasada yer almamas?n?n ilk intibas? piyasada olumsuz. Ofisler bürolar da çok önemli. ?lk kabine toplant?s? var Cuma günü. Uzun vadeli bakmak laz?m” diye konu?tu.

Reuters'a konu?an Üst düzey bir bankac? TL’deki de?er kayb?na ili?kin, “Ekonomi yönetiminde teknokrat bir isim göremiyoruz” dedi.

Yeni ekonomi yönetiminin uluslararas? mesaisi
‘POL?T?KALAR BEL?RLEY?C? OLACAK’
?eker Yat?r?m’?n günlük bülteninde ise önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalar?n?n piyasalarda belirleyici olaca??na vurgu yap?ld?. Bültende ?u ifadeler kullan?ld?: Haftaya global risk i?tah?ndaki art??a paralel al?c?l? bir seyirle ba?layan B?ST 100 Endeksi, döviz kurlar? ve faizlerdeki dü?ü?ün deste?i ile gün içinde 100.000 seviyeleri üzerini test etti.

Ancak, yay?mlanan Kanun Hükmünde Kararname ile TCMB ba?kan ve yard?mc?lar?n?n atanmas?n? düzenleyen de?i?iklik piyasalarda sat??lar?n gelmesine neden oldu. Kazançlar?n?n bir k?sm?n? geri veren Endeks günü %0.5 art??la 99.253 seviyesinden
tamamlad?. Cumhurba?kan? Erdo?an Cumhurba?kanl??? Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini dün ak?am aç?klad?.

Hazine ve Maliye Bakanl???'na Berat Albayrak getirildi. Yeni kabinenin aç?klanmas? sonras? TL varl?klar?nda sert hareketler görülürken dolar/TL kuru 4.74 TL seviyelerine yükseldi. Piyasalar bundan sonra yeni ekonomi yönetimi ile önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomik politikalara odaklanacak.

0 Yorum