gündeminiz
Image
medya yazarları

R?fat Serdaro?lu :YEN? D?ZEN

gündeminiz

“Düzen” yeni mi de?il mi henüz bilinmiyor ama biz 16 y?ld?r bu düzeni haz?rlayan? çok iyi biliyoruz.
?imdiye kadar onlarca ekonomik paket aç?ld?, her paket bir öncekini iptal etti. Bakanl?klar defalarca kapand? sonradan aç?ld?! Sonuç; Felaket!
Türk Devletinin k?blesini de?i?tirecek büyük hatalar, yanl??lar, ihanetler ya?and?.
FETÖ denen ?eytan önce ba? tac? yap?ld?, devletin kozmik odas?na sokuldu!
Soygunlar ortaya ç?k?nca hain ilan edildi! Yüz binlerce insan tutukland?, aç kald?!
Çözüm Süreci denen bir ihanet sürecini beraberce ya?ad?k!
Bizzat AKP taraf?ndan Öcalan denen bebek katili T.C Devletine MUHATAP yap?ld?.
Valilere ve Komutanlara “PKK’l?lara dokunmay?n” diye talimat verildi.
Binlerce vatan evlad? bu politik tutars?zl?k yüzünden ?ehit oldu, gazi oldu!

Tüm bunlar?n tamam? AKP önderli?i taraf?ndan yap?ld? yap?lmas?na ama nedense bir tane bile “Siyasi Sorumlu” yarg?lanmad?!
?imdi ayn? kafa Türk Milletine diyor ki “Bundan sonra sistem de?i?ti. Art?k yetkilerimiz tamam. Her ?ey güzel olacak, inan?n bana!”

Yang?ndan mal kaç?r?r gibi Kararname ile Bakanl?klar kapat?l?yor, birle?tiriliyor!
Buralarda çal??anlarla ilgili düzenleme var m??
Genelkurmay Ba?kanl??? ve Milli Güvenlik Kurulu kald?r?l?yor, yerine ne getirilecek, kimse bilmiyor! Tam bir karga?a, tam bir kaos!
Soru ?u;
Say?n Düzenci, ?imdiye kadar 40 defa i? yapay?m dedin hepsini yüzüne gözüne bula?t?rd?n. Diyorsun ki 41’ncide tutturaca??m, do?rusunu yapaca??m. Sana inanmak istiyorum ama maziye bak?nca içimi bir korku kapl?yor! Neden acaba?

Biz, “Yeni Düzen” ad? verilen bu dönemde elbette ki, Cumhurba?kan? yemininde yer alan; (HUKUKUN ÜSTÜNLÜ?Ü, DEMOKRAS?, ATATÜRK ?LKE VE ?NKILAPLARI, LÂ?K CUMHUR?YET ?LKELER?N?N) savunucusu olmaya devam edece?iz.

Kim kendini hangi yetkilerle donat?rsa donats?n, kim geçim-makam u?runa boyun e?ip görevini inkâr edip yalakal?k yaparsa yaps?n, Cumhurba?kanl??? yemininde yazan ortak de?erlerimize sald?ran olursa, iki elimiz yakas?nda olacakt?r.

Herkes ?unu net bir ?ekilde kafas?na sokmal?d?r.
?ster FETÖ’cu ister PKK’l? ister I??D’l? ister Kürtçü Bölücü ister Barzani’ci ister Hizbullahç? ister Amerikanc? ister ?srailci ister Rusçu olsun isterse bunlar?n köpekli?ini yaps?n, tüm bunlar?n ihanetlerini Türk Milleti ile payla?aca??z.

Neyine güveniyorsun Serdaro?lu, diye dü?ünebilirsiniz!
Ben, Anayasal haklar?m? ve sorumluluklar?m? iyi bilen “sorumlu bir bireyim!”
Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunun 81 milyonda 1 hissesine sahip biriyim.
Ben, tarihimi biliyorum ve kendimi bu ülke için can veren ?ehitlerimize borçlu say?yorum.
Ben, hiçbir makamda gözü olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti Vatanda??y?m.
En büyük gücüm budur!
Hiçbir Savc?-Yarg?ç-Polis beni bu görevimden al?koyamaz.
Her hal ve ?artta, bu nefes bu tende durdu?u ana kadar bu görev sürecektir.
Sonras?nda kald???m?z yerden evlatlar?m?z nas?lsa devam edeceklerdir….

De?erli Okurlar;
Sözüm ona düzen yeni ya!
Eh biz de kendimizi yeni düzene uyarlayal?m dedik.
Bundan böyle haftada sadece Pazartesi ve Cuma günleri yazaca??z.
Di?er günler, y?llard?r haz?rl?klar?n? yapt???m?z, özellikle gençlerimize borcumuz olan “Cumhuriyetin El Kitab?” olacak de?erde bir kitab? bitirmekle geçirece?iz.
Kas?m 2018’e kadar bu kitab? tamamlamak amac?nday?z.

Bildi?iniz gibi sadece e?im ve ben beraber çal???p, yaz?lar? sizlere ula?t?rmaya çal???yoruz.
Beraberce ald???m?z karar gere?i, aç?lm?? bulunan mahkemelerden ve günlük dertlerden kalan zaman?m?z?n tamam?n? bu kitap için de?erlendirece?iz.

Bizi anlay??la kar??layaca??n?z? umuyor, bu talebimizin kabul edilece?ine inan?yoruz. Pazartesi ve Cumalar? görü?mek üzere…

Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle 10 Temmuz 208
Rifat Serdaro?lu

0 Yorum