gündeminiz
Image
medya yazarları

?i?dem Toker :Ki?iye ?zel elbise

gündeminiz

Hemen kendini gösterdi: Resmi ad? “Cumhurba?kanl??? Hükümet Sistemi” olsa da kar??m?za ç?kar?lan, mevcut sistemi darmada??n ederek gelen, ki?iye özel bir “elbise”dir.

TBMM kürsüsünde okudu?u metinde “laik Cumhuriyet ilkesine ba?l? kalma” yemini de eden Cumhurba?kan? Erdo?an için, bu yeminden sadece bir saat sonraki Saray töreninde Diyanet ??leri Ba?kan? Ali Erba? taraf?ndan göreve ba?lama duas? edildi.

Hitab?na noktay? koyar koymaz, Erba?’?n özel takdimle geli?i “spontane” bir geli?me olmayaca??na göre, “Allah’tan muvaffakiyet ihsan? ve nusret lütfu” istenen, bir bölümü Arapça zikredilen dua töreninin “laik Cumhuriyet ilkesine ba?l? kalmak” la ilgisini nas?l kursak?

Kuramay?z.

Törenlerin ikinci gösterdi?i:

Erdo?an’?n konu?ma metni, hitabet ve okuma hâkimiyeti bak?m?ndan sorunsuzdu: Tek adam rejimini, “yeni bir ba?lang?ç” diye sunabilmek ad?na Edip Cansever’e dahi kap?lar?n? açan bir konu?ma metnindeki motivasyon, Erdo?an’?n “ba?ar?” tablosundaki ana yap?ta?lar?ndan olan pragmatizmin ipucu de?ildir de nedir?

Tam da bu nedenle ?u dizeleri söyleriz biz de :

“Da??lm?? pazaryerlerine benziyor ?imdi istasyonlar/ Ve da??lm?? pazaryerlerine memleket/ Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile ” ...dir.

Hitabet güçlü olsa da içerik zay?ft?: Alay? valayla gelen sistemin nas?l çal??aca??na, bu sistemin neden çok iyi olaca??n?n, nas?l daha fazla büyüme sa?lanaca??n?n hiçbir emaresi yoktu.

Ve e?er gerçekten “Gönül s?n?rlar?n?n hududu yok” idiyse, daha dün kamu görevinden ihraç edilip çoluk çocu?uyla ortada kalan 18 bin 632 ki?i bu s?n?rlar?n neresinde durmaktayd?? Ya Çorlu’da ihmal yüzünden devrilen trende ya?am?n? yitirenlerin defnedildi?i gün, güllerle donat?lm?? makam araçlar?n?n tören geçi?inde, 101 pare top at???nda bulu?mak nas?l bir zenginlikti?

Erdo?an, yemininden farkl? olarak konu?mas?nda hukuk devleti de vaat etmedi.

Kimsenin, hem de “herhangi bir sebeple” d??lanmad???, ötekile?tirilmedi?ini bu dönemlerin sona erdi?ini dinlerken, bir an “galiba ba?ka bir ülkede ya??yoruz” dememek zordu.

Yönetsel yap?n?n hallaç pamu?u gibi at?ld???, bürokratik yap?n?n gelenekleriyle birlikte da??t?ld???, sistem çarklar?n?n nas?l i?leyece?inin belirsiz oldu?u, Merkez Bankas? yönetimi ve politikalar?nda aranan ölçülerin de?i?tirildi?i bir düzende, vaat edilen büyümenin nas?l güçlendirilece?ini merakla bekleyece?iz. Beklerken daha da yoksulla?mazsak iyi.

0 Yorum