gündeminiz
Image
ekonomi

Merkez Bankas??nda t?ccarlar?n ?n? a??ld?

gündeminiz

KHK ile Merkez Bankas?’n?n ba??ms?zl??? ortadan kalkt?. Görev süresi belirsizle?irken, liyakat ?art? kald?r?ld?. Ba?kan yard?mc?lar?n?n ayn? zamanda ticaretle u?ra?mas?n?n önü aç?ld?.


Merkez’in hükümetle ili?kisi, Cumhurba?kan? veya görevlendirece?i bir bakan arac?l???yla da sa?lanabilecek

Cumhurba?kanl??? taraf?ndan dün yay?mlanan 703 No’lu kanun hükmünde kararname (KHK) ile Merkez Bankas? (TCMB) kanununda da büyük de?i?iklikler yap?ld?.

KHK’nin 151. maddesinin h bendi ile, 1211 Say?l? TCMB Kanunu’nun 25. maddesinin “Ba?kan (Guvernör), Bakanlar Kurulu karar?yla be? y?ll?k bir dönem için atan?r. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir” ?eklindeki birinci f?kras? yürürlükten kald?r?ld?. Bu madde ile TCMB Ba?kan?’n?n görev süresi belirsizle?irken, düzenleme bankan?n ba??ms?zl???na bir darbe olarak yorumland?. Ayn? KHK maddesindeki ‘j’ bendi ile TCMB Ba?kan yard?mc?lar?n?n “meslekleri ile ilgili olarak en az 10 y?l çal??m??” ibaresi ile “Ba?kan’?n (Guvernör) önerisi üzerine mü?terek kararla be? y?l süre ile” ibaresi madde metninden ç?kar?ld?. Bu de?i?iklikle, ba?kan yard?mc?lar?n? atarken ba?kan?n görü?ünü almaya gerek kalmazken, liyakat ve deneyim aranmas? ?art? da kald?r?lm?? oldu.

Derneklere üye

TCMB Kanunu’ndaki bir ba?ka çarp?c? de?i?iklik ise, ba?kan yard?mc?lar? için de geçerli olan “Ba?kanl?k (Guvernörlük) görevi, özel bir kanuna dayanmad?kça Banka d???nda te?rii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birle?emez. Bundan ba?ka Ba?kan (Guvernör), ticaretle u?ra?amayaca?? gibi, bankalar ve ?irketlerde de hissedar olamaz. Hay?r dernekleri ile amac? hay?r, sosyal ve e?itim i?lerine yönelmi? vak?flardaki görevler ve kâr amac? gütmeyen kooperatif ortakl??? bu hüküm d???ndad?r” maddesinin yürürlükten kald?r?lmas? oldu. Böylece TCMB Ba?kan Yard?mc?lar?n?n, TCMB’den önceden haber alarak kendisine büyük menfaat elde edebilecek tüccarlardan olu?mas?n?n da önü aç?ld?.

Görev süreleri s?f?rland?

TCMB eski bürokrat? ve Hürriyet Gazetesi yazar? U?ur Gürses, söz konusu de?i?iklikler ile bankan?n ba??ms?zl???n?n ortadan kalkt???n? söyledi. Gürses, Twitter hesab?ndan payla?t??? de?erlendirmesinde “Merkez Bankas? ba?kan ve yard?mc?lar?n?n 5 y?l olarak tan?mlanan görev süresi yasadan KHK ile kald?r?ld?. Görev sürelerinin alt? bo?alt?ld?, s?f?rland?. Merkez Bankas? üst yönetimine yasayla sa?lanan “kalkan” kald?r?ld?. Ba??ms?zl?k biraz vard? ise o da kalmad?” ifadelerine yer verildi.

cumhuriyet

0 Yorum