gündeminiz
Image
medya yazarları

Aziz KARACA: Su?luyuz

gündeminiz

Ecdad?m?z?n kanlar?n? sebil ederek, canlar?n? feda ederek ve rahatlar?n?-istirahatlar?n? heba ederek vatan k?l?p bize emanet etti?i bu cennet vatan?n kadrini-k?ymetini bilemedik, suçluyuz.
Hem bilemedik hem de e?e-dosta, h?s?ma-akrabaya, karde?e-arkada?a bildiremedik, suçluyuz.
Dedelerimizden bizlere intikal eden bu topraklar?n ba?r?nda saklad?klar? kaynaklar?, madenleri, akar sular?, co?kun akan nehirleri koruman?n, kollaman?n ve elde tutman?n bir yolunu bulamad?k, suçluyuz.


Vatan topra??n? satarak vatana asla hizmet yap?lamayaca??n?, topra??n ba?r?nda kefensiz yatanlar?n mezarlar? ile birlikte madenleri satarak kesinlikle vatana hizmet olamayaca??n? feryad figan anlatamad?k, dinletemedik, suçluyuz.


Çe?itli ayak oyunlar? ile bu milletin çocuklar?n? tarlas?ndan, topra??ndan, yaylas?ndan çay?r?ndan, da??ndan ovas?ndan, hayvan?ndan ve sürüsünden ay?rman?n büyük felaketlere yol açaca??n?, k?tl?klara sebep olaca??n?, ba??ra-ça??ra, g?rtla??m?z? çatlatarak anlatmad?k, anlatamad?k, suçluyuz.


Çileke? ecdad?m?z?n o sava? y?llar?n?n hemen arkas?ndan di?lerinden-t?rnaklar?ndan art?rarak, ço?unu insan gücüyle, bilek gücüyle yap?p i?letmeye soktuklar? ve günümüze kadar i?lettikleri kurum ve kurulu?lar?, fabrika ve atölyeleri, devasa üretim çiftliklerini sat?p savarak, elden ç?kararak asla ve asla bu vatana ve millete hizmet yap?lamayaca??n? anlatamad?k, suçluyuz.


Ellerinde ta??d?klar? kase kase alt?nlar?, kendilerine gösterilen elma ?ekerler kar??l???nda hemen de?i?en çocuklar gibi, çocuklar?n?n ve torunlar?n?n istikbali ve istiklali demek olan kamu kurum ve kurulu?lar? göstermelik bir kaç hizmet kar??l???nda satanlar?n, satanlar? alk??layanlar?n kesinlikle bu vatan?n ve bu milletin dostu olamayacaklar?n? anlatamad?k, suçluyuz.


Bin y?ldan beri bu milleti bu topraklarda diri tutan, canl? k?lan, enerjik k?lan Yüce ?slam’? suland?ranlar?n, k?rm?z? çizgilerini pembeye dönü?türenlerin, haramlar?n? helal, helallerini haram ilan edenlerin asla ve asla bu dinin de bu milletin de dostu olamayacaklar?n? g?rtla??m?z? çatlatarak anlatamad?k, suçluyuz.


Genelde ?slam co?rafyas?n?n özelde ise Anadolu co?rafyas?n?n ezeli dü?manlar? olan haçl?-siyonist çevrelerle beraber i? tutarak, onlar?n yanlar?nda yürüyerek, onlar?n hile ve tuzaklarla dolu tavsiyelerini emir telakki ederek ancak ve ancak o küresel i?galcilere hizmet edilebilece?ini feryad-figan anlatamad?k, suçluyuz.


Tehlikeler kap?m?z? çald???nda kom?umuzun kap?s?n? çalarak haberdar edemedik, suçluyuz.
Co?rafyam?zda mantar gibi kiliseler aç?l?p çan sesleri ufuklar? doldururken, bunun sadece bir çan sesi olmad???n?, bütün bir haçl? medeniyetinin ayak sesleri oldu?unu nefes nefese anlatmad?k, anlatamad?k, suçluyuz.


Bütün bu felaketlere kap? aralayan, yol veren, adeta kale kap?lar?n? içerden açan kadrolar?n gerçek yüzlerini, gerçek kimliklerini aç?k edip millete anlatamad?k, suçluyuz.


Suçlar?m?z birik birikti ve kocaman bir da? oldu, ?imdi üstümüze dü?mek üzere...
yenimesaj

0 Yorum