gündeminiz
Image
medya yazarları

'Bug?n ?kinci Turu Yap?yorduk...'

gündeminiz

 Seçim gecesi Erdo?an'?n ?nce'yi arad???n? canl? yay?nda aç?klayan Sözcü/Korkusuz Yazar? Can Atakl?, 'CHP sand?klara sahip ç?ksayd? bugün ikinci turu yap?yorduk' dedi.

 "BUNU YAZMAK GEREK. CHP SANDIKLARA SAH?P ÇIKAB?LM?? OLSA BUGÜN ?K?NC? TURU YAPIYORDUK. Belli ki Muharrem ?nce hakk?ndaki ele?tirilere çok öfkeleniyor.. Ve yine CHP'ye öfkelenenler ?nce'ye yönelik  ele?tirilere daha da çok k?z?yorlar.. San?yorlar ki ?nce CHP'nin ba??na geçerse  CHP'de i?ler düzelecek..

 Oysa muhtemelen daha da kötü olacak, çünkü sorun genel  ba?kan? de?i?tirmekle çözülemez art?k. CHP'nin yap?sal bir de?i?ime ihtiyac?  var.. 

Bugünkü yönetimin ba?ar?s?zl???, yeteneklerinin çok s?n?rl? oldu?u aç?k  biçimde görülüyor.. Mutlaka bir de?i?im gerek ama popülizmin v?c?kl??? içinde  yap?l?rsa bu de?i?iklikle CHP'nin tamamen tarihe kar??ma tehlikesinin oldu?unu  da görelim..

 CHP'nin yeteneklerinin ne kadar s?n?rl? ve yetersiz oldu?u  seçimlerden 15 gün sonra resmen ortaya ç?kt?.. ?lk gece durumu fark etmi?tik ama  CHP Genel Merkezi kendini kurtarmak için büyük bir titizlikle gerçe?in üzerine  yatt?..

 D??ar?dan bak?nca bile anlam??t?k. CHP sand?klara hakim olamam??t?.  Sand?klardan sonuç al?namam??t?.. ?lk gelen (tahminim 50 bin dolay?nda)  sand?klardan ç?kan sonuca göre Erdo?an yüzde 50'ye yakla?am?yordu. Bu nedenle  ?srarla “?kinci tur kesin” diye ba??r??t? CHP yöneticileri.. Ama sistem çöküp  veriler de al?namay?nca çaresiz AA'n?n verilerini do?ru kabul etmek durumunda  kald?lar.. 

Bu asl?nda tarihi rezaletti.. CHP yöneticileri kendi  beceriksizliklerini örtbas etmek için halk?n u?rayaca?? derin hayal k?r?kl???n?  hiçe sayarak “Adam kazand?, bizim verilerle AA'n?nkiler ayn?, seçimi kaybettik,  haydin da??l?n evinize gidin” aç?klamalar?n? yapt?lar.. Muharrem ?nce bu a??r  ba?ar?s?zl?kta kendi pay?n?n oldu?unu elbette biliyor.. 

Parti ile ili?kisini  tamamen kesen, sanki ba??ms?z aday gibi davranan ?nce sand?k güvenli?i için  hiçbir önlem almam??t? besbelli.. ?nce eninde sonunda halk?n kendisine de fatura  kesece?ini bildi?inden genel merkezle birlikte kendi ay?b?n? da örtmek için  sürekli “kaybettik, kazanamad?k” söylemini dile getirdi. 

Çamur gibi bir  popülizmle saray?n ve çevresinin gözüne girebilmek için “Kaybettim ama kutlama  yüceli?ini gösteriyorum, bunu hiçbir CHP'li yapamaz” havas?na girdi. Daha ilk  gün Erdo?an'? aray?p kutlad?. AKP çevreleri ?nce'yi çok takdir etti.. 

Ama  gerçekler ne yaparsan?z yap?n saklanam?yor.. CHP'nin 50 bin sand?ktan sonuç  alamad??? ortaya ç?kt?.. ??in kötüsü CHP o gece bu 50 bin sand???  toparlayamad??? gibi buralardan hâlâ kendi ekibinin eliyle sonuç alabilmi?  de?il.. 

Zaten sorun da bu; geç olsa bile sonuçlara ula?amayan CHP hiçbir  itirazda da bulunam?yor.. E?er CHP bu kadar aymaz davranmam?? olsa bugün  cumhurba?kanl??? seçiminin ikinci turunu yap?yor olacakt?k.. 

Onun yerine herkes  nefesini tuttu Erdo?an'?n “padi?ahl?k devrini and?racak” yeni döneme ba?lamas?n?  bekliyor ve ülkeyi kimlerle yönetece?ini merak ediyor.. Seçimden 15 gün sonra  CHP'nin o gece nas?l beceriksiz oldu?u gerçe?ini ö?rendik.. Bir süre sonra da  ?nce'nin o gece neden kaç?p gitti?ini ö?renece?iz mutlaka..

0 Yorum