gündeminiz
Image
medya yazarları

Burhan ?ZFATURA: ?ilemiz Devam Edecek...

gündeminiz

Seçim sonuçlar?, tam anlam? ile hayal k?r?kl??? do?urdu. ?ahsen çok üzüldüm. Zira; meydanlardaki kalabal?klara ve co?kuya bakarak; halk?n bu defa feraset ve basiretle hareket edece?ine; Ülkemizin ve evlâtlar?m?z?n gelece?inin ön plâna ç?kaca??na, kula kul olmaktan vazgeçilece?ine, demokrasiye, hukuk düzenine, parlamenter sisteme sahip ç?k?laca??na; Tek Adam yönetimine son verilece?ine;  tüm kalbimle inanm??t?m. 

Ancak, Halk?n? ve Ülkesini çok seven; Devletine minnet borcu olan; demokrasiye sahip çakmak isteyen; Saf bir Anadolu çocu?u olarak, yan?ld?m. 

1- Yüce Rabbime(cc) sonsuz ?ükürler olsun, kimseye muhtaç de?ilim. Ömrünün son dönemine gelmi? bir ki?i olarak hiçbir Dünyevî beklentim de yok. Benim derdim; Ülkem, i?sizi – çiftçisi – esnaf? – emeklisi – memuru – i?çisi - engellisi ile s?k?nt? çeken kesimler. Onlar?n - refaha, huzura kavu?mas?, s?k?nt?lar?n?n sona ermesi.

 2- Ancak; gördük ki, bu kesimlerin böyle bir derdi yokmu?. Hallerinden memnunmu?lar. ?eker fabrikalar?n?n sat???na, HES’lere, vs.lere ç?k??lar da göstermelikmi?. Demokrasi filân istedikleri yokmu?. a) Seçim s?ras?nda yap?lan haks?zl?klara; Haks?z rekabet ortam?na, OHAL yönetimine, Devletin tüm kaynaklar?n?n, kadrolar?n?n, iktidar taraf?ndan istismar edilmesine; medyan?n tek sesli hale getirilmesine; Anadolu Ajans? ve YSK'n?n tarafgirliklerine; Türban, ?mam - Hatip vb. konulardaki yalanlara - iftiralara; b) ??sizli?in, iç ve d?? borçlar?n, enflasyonun, fakirlik ve sefaletin, zamlar?n, döviz kurlar?n?n, ekonomik çöküntünün, zirve yapmas?na; c) Yüce Dinimizin politikaya alet edilmesine; Camilerin parti ?ubesi hale gelmesine; Tüm dinî, milli - manevi de?erlerin dejenere edilmesine; ?iili?in 

– Vehhabili?in- Selefili?in hakim hale gelmesine; sap?kça fetvalara, Ateizm ve Deizmin h?zla art???na, Fuhu? – Zina – Sap?kl?k – Tecavüzler – H?rs?zl?klar - Yolsuzluklar, (hemen hemen tümü ?aibeli) ihale ve özelle?tirmelere; Rü?vet – Kay?rma - Torpil Düzeni - Kamu kaynaklar?n?n ya?mas? - Kul hakk?na tecavüzlere; Lüks - ?sraf ve Saltanat düzenine; Gurur -Kibir ve Enaniyetin zirve yapmas?na;

 Alkol – Uyu?turucu - Kumar ve Kad?na ?iddet ve tecavüzlerin bir afet haline dönü?mesine; ??RK günah?n?n yayg?n hale gelmesine; d) Terörün azg?nla?mas?na; Her gün evlâtlar?m?z?n kara topra?a dü?mesine; e) Her aç?dan d??a ba??ml? hale gelmemize; f) Ayr?mc?l?k –Bask? – Tehdit – Zulüm – Hakaret - 

?ftira furyalar?na, ?nsanlar?m?z?n haks?z yere i?ten at?lmalar?na, hapse sokulmalar?na; g) Fikir – ?fade - ?nanç ve Te?ebbüs Hürriyetleri ile Can ve Mal güvenliklerinin yok olmas?na; h) Ba?ta ?mam - Hatip okullar?nda okuyan yavrular?m?z olmak üzere; tüm evlâtlar?m?z? cahil b?rakan kalitesiz e?itim sistemine, cehalete; i) Hukuk düzeninin

 - Demokrasinin ve TBMM’nin tümü ile devre d??? b?rak?lmas?na; Tüm yetkilerin, tek adam?n iki duda?? aras?na b?rak?lmas?na; keyfî yönetime; Velhas?l, tüm bu trajik tabloya, halk?m?z?n büyük bölümü önem vermiyormu?. Sevgili Efendimiz (SAV) ne güzel buyurmu?. “Her toplum lây?k oldu?u yönetim ile idare edilir." Atalar?m?z da, "Kendi dü?en a?lamaz" demi?ler. 

Her ?eye ra?men; "Bana ne, beter olun. Yapt???n?z?n cezas?n? çekeceksiniz" diyemiyorum. "Ayd?nl??? beklerken, bizi zifiri karanl??a niçin mahkûm ettiniz" diye beddua da edemiyorum. Zira hepimiz ayn? gemideyiz. Gemi bat?yor. Ve hepimiz ayn? tehlike alt?nday?z. Yüce Rabbim(cc), ülkemizin yard?mc?s? olsun. ?nsanlar?m?za basiret, feraset ve fazilet lütfetsin. Kula kul olmaktan kurtars?n. Gerçek ?slâmî benimsetsin..


yuzdeyuzhaber

0 Yorum