gündeminiz
Image
medya yazarları

Binlerce insan bir gecede nas?l tasfiye oldu

gündeminiz

Son bir KHK ile büyük bölümü Emniyet ve TSK'dan olmak üzere yine binlerce ki?i kamudan ihraç edildi. Bu ihraçlarda ise a??rl?kl? olarak “Mahrem imamlar” soru?turmas? belirleyici oldu.
15 Temmuz'dan sonra “FETÖ”ye yönelik operasyonlarda önce “1 dolar” dendi. Bank Asya'ya para yat?rma, yay?n organlar?na abone olma, sohbet toplant?lar?na kat?lma, “FETÖ”nün okullar?nda çal??ma gibi kriterler esas al?nd?, ama sonras?nda unutuldu, gitti...

Ard?ndan yakla??k 200 bin isimlik ByLock listeleri ortaya ç?kt?. Kesin delil say?ld?. Zamanla say? 100 binlere dü?tü. “FETÖ”yle ilgisi olmayan insanlar?n Mor Beyin tuza??na dü?tü?ü anla??ld?. Nihayetinde “yaz??ma içerikleri” somut ?ekilde ortaya konmadan ByLock'un delil say?lamayaca?? kararla?t?r?ld?. ?imdilerde, yeni tespit edilen Matrix gibi yeni yöntemler gündemde...

ByLock'u “Mahrem imamlar” takip etti. Baz? itirafç? veya gizli tan?k beyanlar?na dayanarak, TSK ba?ta olmak üzere birçok kurumdaki “Mahrem yap?lanma” çözüldü...

Son olarak “Ankesörlü/kontörlü telefon” operasyonlar? ile binlerce “FETÖ”cüye ula??ld?...

Tüm bunlar?n sonucunda da yüzbinlerce insan gözalt?na al?nd?, tutukland? veya i?inden at?ld?.

??te dün gece yay?nlanan son bir KHK ile büyük bölümü Emniyet ve TSK'dan olmak üzere yine binlerce ki?i kamudan ihraç edildi.

 

Silivri kumpaslar?nda, “FETÖ”cü savc? ve polislerin yönlendirmesiyle ortaya ç?kan gizli tan?k veya itirafç?lar?n nelere mal oldu?unu hep birlikte ya?ayarak, gördük.  

“FETÖ” soru?turmalar?nda da bol miktarda gizli tan?k ve itirafç? var. Zaman zaman bunlara ili?kin yanl??l?k ve çarp?kl?klar? örnekleriyle aktar?yoruz.

G?ZL? TANIK ?EF: GÖRMED?M AMA TE?H?S ETT?M

Dün geceki KHK ile binlerce insan ihraç edilmi?ken, çok s?cak bir gizli tan?k ifadesini daha payla?al?m.

Gizli tan???n ad?; ?ef. Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'nca yürütülen “Mahrem imamlar” soru?turmas? kapsam?nda 25 Aral?k 2017'de Emniyete ifade verdi. 

Cemaatle nas?l tan??t???n?, hangi haberle?me yöntemlerini kulland?klar?n?, abilik, ö?retmenlik ve müdürlük dönemlerinde neler yapt???n? anlatt?ktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanl???'ndaki mahrem yap?lanma hakk?nda çok detayl? bilgi verdi.

?stanbul-1'in kodunun “24” oldu?u; Sorumluluk alan?na Kuzey Deniz Saha Komutanl???, Anadolu-Avrupa yakas?, Çanakkale-Band?rma-Erdek, Beylerbeyi E?itim Komutanl???, Sar?yer, Pendik, Beykoz, Kas?mpa?a, Tershane'nin girdi?i, 

?zmit-1'in “27” olarak kodland???; Sorumluluk alan? olarak Donanma, F?rkateyn, Lojistik, Gölcük Üs Komutanl???, Ula?l? E?itim Merkezi, Su-Akaryak?t depolar?n? kapsad???,

“20” kodlu Ankara-1'e; Samsun, Trabzon ve Deniz Kuvvetleri Komutanl???'n?n yar?s?n?n ba?l? oldu?u,

“22” kodlu ?zmir'in; Foça Üs Komutanl???, E?itim Merkezi, Güney Deniz Saha Komutanl???, Sahil Güvenlik, Antalya, Deniz Piyade, Hücumbot'a bakt???,

Avrupa'da görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanl??? mensuplar?yla ilgilenen Avrupa Genel Müdürlü?ü bulundu?u ve kodunun “29” oldu?u gibi...

Uzatmayal?m, gizli tan?k ?ef, “FETÖ üyesi olarak bana gösterilen toplam foto?raflar içerisinden tan?m?? olduklar?m” diyerek tam 330 ki?iyi, “Herhangi bir ?üpheye mahal kalmadan kesin ve net olarak” te?his etti. ?ef'in bu, “Kesin ve net te?his”lerinden birkaç örnek verelim:

Mesela darbeden tutuklu eski bir amiral için, “Görmedim, ancak Cematten oldu?unu duydum” dedikten sonra ?u ifadeyi verdi:

“Kendisini herhangi bir ?üpheye mahal kalmadan kesin ve net olarak te?his ettim.” 

Bir ba?ka tutuklu eski amiral için, ?unu söyledi:

“H.M.'den duydu?um, Cemaat ile ba?lant?l? amiral ?ah?s. Kendisini herhangi bir ?üpheye mahal kalmadan kesin ve net olarak te?his ettim.”

“FETÖ”den aranan bir siville ilgili olarak ise “Medyadan tan?d???n?, Cematten oldu?unu bildi?ini” belirttikten sonra yine, “Kesin ve net olarak te?his ettim” ?eklinde ifade verdi.

MAHKEMEDE “HAYATIN OLA?AN AKI?I” D?YALO?U

Gizli tan?k ?ef'in, “Kesin ve net olarak te?his etti?i” isimler aras?nda Kocaeli 5. A??r Ceza Mahkemesi'nde görülen Donanma Davas?'n?n baz? san?klar? da vard?.

Bu yüzden Mahkeme, 4 Haziran 2018'de ?ef'in huzurda dinlenmesini kararla?t?rd?.

Ve ?ef, son KHK'dan 3 gün önce 4 Temmuz'da dinlendi. 

Önce Mahkeme heyeti, 25 Aral?k 2017 tarihli Emniyet ifadesini sordu. ?ef, ?unlar? anlatt?: 

“Ben Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'nca yürütülen soru?turma kapsam?nda 2017 Aral?k ay?nda Ankara Emniyet Müdürlü?ü'ne ifade verdim, ancak her ne kadar bu ifadede birçok ki?inin ismi ve ve baz? te?his i?lemleri geçmi? ise de uzun süre gözalt?nda kald?m. ?fadem hukuka ayk?r? biçimde ve bask? alt?nda al?nm??t?r. Kabul etmiyorum.”

Ard?ndan ?ef'in ifadesinde ismi geçen san?klar tek tek soru yöneltti. ?ef, “Hiçbirisini tan?m?yorum. Yalln?zca Z.K ile E.Ç isimli ki?ileri tan?yorum. Örgütsel herhangi bir faaliyetlerine tan?k olmad?m. Ben bu her iki san???n da kod ad? kulland???n?, mahrem yap? içinde olup olmad?klar?n? bilmiyorum. ?fademde E.Ç.'a ait proje çizim ofisinin ?zmit 27 kodlu bölgenin ofisi olarak kullan?laca??na ili?kin beyan?m da do?ru de?ildir” dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Heyeti, önceki ifadesini okuyup, yapt??? te?hisleri hat?rlatt?. ?ef, ?unlar? söyledi:

“E?im ve ben geçmi?te bu yap?n?n kolejlerinde sigortal? olarak çal??t?k. Ancak örgütsel bir faaliyete tan?k olmad?m. Oradaki ifadelerim bask? alt?nda al?nm??t?r. Herhangi bir gizli ?ifreli telefon uygulamas? kullanmad?m. O ifade içeri?inde geçen mahrem yap?lanma hakk?nda bilgim yoktur. Önceden düzenlenmi? tutana?? imzalamak zorunda b?rak?ld?m.”

Sonra m??

Mahkeme Ba?kan?, “Önceki ifadesinde geçen hususlar?n ayr?nt?l? ki?i ve yer bilgilerinin emniyet görevlilerince kurgulanmas?n?n hayat?n ola?an ak???na ayk?r? dü?ece?ini” vurgulay?p, “Beyanlar?n?n yalan tan?kl?k suçu te?kil edebilece?ini” hat?rlatt? ve “Israr edip etmedi?ini” sordu. 

?ef de ?u kar??l??? verdi:

“Yukar?daki beyan?mda ?srar ediyorum. Önceki beyan?mda geçen hususlar önceden haz?rlanm??t?. Bu kadar isim ve adresi benim bilmem de hayat?n ak???na terstir. ?fademi alan emniyet görevlileri, M?T'in istihbari bilgilerinden faydalanm?? olabilirler.”

Netice; Mahkeme, dosyas?na konulmas? ve de?erlendirmesinin yap?lmas? için gizli tan?k ?ef'in bu ifadesinin bir örne?inin Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'na gönderilmesini kararla?t?rd?.

Tablo bu iken; Önceki y?llarda ve daha dün gerçekle?en ihraçlar, hatta baz? gözalt? ve tutuklamalar?n “isabetli” oldu?unu gönül rahatl???yla söyleyebilir miyiz?!.

Müyesser Y?ld?z

Odatv.com

0 Yorum