gündeminiz
Image
medya yazarları

R?fat Serdaro?lu :HERKES? HAPSEDEB?L?R M?S?N?Z"

gündeminiz

 

Sizin gibi dü?ünmeyen, size kar?? olan, yazan, konu?an, demokratik tepkisini gösteren herkesi hapsedebilir misiniz?
Türkiye’yi bir aç?k cezaevine dönü?türmeyi ba?arsan?z bile dü?üncelere kelepçe vurabilir misiniz?
Cumhuriyetin tüm Savc?lar?n? ve Polis te?kilat?n?, size kar?? olanlar? yakalamakla görevlendirirseniz ve onlar da buna uysa, katilleri tecavüzcüleri devleti ve milleti soyan ?erefsizleri, rü?vet alan siyasetçileri, her türlü terör örgütlerini kim takip edip, yarg?layacak?

Bak?n?z Say?n Erdo?an;
Bugün 16.30 da yemin edip, yeni görevinize ba?layacaks?n?z.
Belediye Ba?kan? iken resmî törenle kar??lad???n?z ya?ça sizden büyük biri olarak size, tarihin çok önemli bu noktas?nda baz? nasihatlerim olacak.
Dinler ve uyarsan?z, hepimiz kazançl? ç?kar?z!

Önce, bu sabah tek ba??n?za bir kö?eye çekilin ve edece?iniz yemini kelime-kelime, sindire-sindire okuyunuz. Bu yemini, anlam?n? bilerek Türk Tarihi ve Türk Milleti önünde edece?inizi bir daha hat?rlay?n?z ve hiç unutmay?n?z.

Say?n Erdo?an;
Ancak ikisi birlikte olduklar? zaman bir de?er olarak kabul edilen iki kelime vard?r; Demokrasi ve Ho?görü.
Lütfen bu ikisini ba?ta siz, sonra yarg? ve güvenlik güçleri birbirinden hiç ay?rmay?n?z. ?kisi ayr?l?rsa imparatorluk bakiyesi bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bunlar ço?ulcu dü?ünceye kar?? her türlü ayr??t?rma çabalar?na ra?men, bir arada ya?amam?z?n teminat?d?r.

E?er demokratik ho?görüyü ilke edinirseniz, üç genç, aleyhinize pankart ta??d? diye gözalt?na al?nmalar?na izin vermezsiniz.
Hepimiz zaman?nda genç olduk ve baz? yanl??lar yapt?k.
Örne?in siz, gençli?inizde nafakan?z? ç?karmak için tombalac?l?k yaparken veya karkas etten sucuk yaparken hiç hata yapmad?n?z m??
Görevli Yarg?ca küfür etti?iniz için sizi hapse at?p sicilinizi kirletmediler mi?
Ya o Savc? ve Yarg?çlar genç olmad?lar m?? Onlar?n çocuklar? yok mu?
Yönetenlerin hedefi dünyadaki ya??tlar? aras?nda zekâ ve e?itimleriyle sivrilmi?
bu gençleri topluma faydal? gençler olarak yeti?tirmek de?il mi?
Bu gençleri gözalt?na alanlar, çocuklara yapt?klar?n?n yanl?? olduklar?n? güzelce anlat?p evlerine gönderseler, daha iyi olmaz m??

Say?n Erdo?an;
Devlet paras?yla istedi?iniz kadar gösteri? yap?n, siz kral de?ilsiniz, ?ah veya padi?ah da de?ilsiniz. Sultan hiç de?ilsiniz.
Siz, sizden öncekiler gibi seçimle i?ba??na gelen, görev ve sorumluluklar? Anayasada yaz?lm??, bunun d???na ç?kamayacak olan bir Cumhurba?kan?s?n?z.
En ba?ta siz “Demokratik Ho?görüyü” ya?atacak ve topluma örnek olacaks?n?z.

Siz devaml? olarak ?unu söylersiniz;
“Biz yarat?lan?, yaratandan ötürü severiz.”
O zaman, yarat?lan? yaratandan ötürü ho? göreceksiniz, mecbursunuz!
Yeni sayfa böyle aç?l?r, ha gayret…

Not; Cumhuriyetin Savc?lar? ve Yarg?çlar?!
?çinizden biri, Türk Milletine sayg?s? olan biri ç?ksa ve FETÖ denen pislik yuvas?n?n “S?YAS? AYAKLARINDAN” sadece birini yakalay?p, yarg?lasa olmaz m??
Kimden korkuyorsunuz, kimi aldatt???n?z? zannediyorsunuz? Bak?n yine binlerce insan “Bir ki?i” istedi diye yarg?lanmadan i?lerinden at?ld?! Bunlar suçlu ise, bunlar? göreve getiren siyasetçilerin suçlar? yok mu?
Oturdu?unuz koltuklar, vicdanlar?n?zdan-adaletten-Allah korkusundan daha m? k?ymetli?

Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle 09 Temmuz 2018
Rifat Serdaro?lu

0 Yorum