gündeminiz
Image
medya yazarları

?smet ?z?elik : Faizde psikolojik s?n?r a??ld?

gündeminiz

Seçimler de ortal??? rahatlatmad?. Ekonomide kötü gidi? sürüyor. Döviz kurlar? art?yor. Dalga boyu da yüksek. F?rsatç?lara gün do?du. Sanayici önünü görmekte zorlan?rken, birileri küpünü doldurmaya devam ediyor.

Haziran ay? enflasyonu tahminleri ikiye katlad?. 14 y?l öncesine dönüldü. Önümüzdeki dönemde yüksek enflasyonun devam edece?i ortada.

Merkez Bankas? döviz rezevrlerine bakt???m?zda,GSYH ya göre oran? 2002 y?l? düzeylerinde seyrediyor. 2002 yüzde 11,70’ti. ?imdi yüzde 11,56.

YÜKSEK FA?Z

Faizlerde de durum vahim. “Psikolojik s?n?r” a??ld?. “Gösterge faizi” olarak kabul edilen iki y?l vadeli hazine tahvilinin faizi yüzde 20’nin üzerine ç?kt?. Bugün yar?n Hazine’nin yeni borçlanma ihaleleri var. Faizlerin daha da artaca?? kesin gibi.

Erdo?an eskiden sürekli yüksek faizden ?ikayet ederdi. ?u aralar ekonomi ile ilgili konu?masa da gerçek ?u: Y?lba??ndan bu yana faiz ikiye katland?.

Meclis’te yemin töreninde eski Hazine Müste?ar? Faik Öztrak’la ekonomiyi konu?tuk. Faizler konusunda kayg?l?. ?zlenen politikalarla faizlerin dü?ürülemeyece?i görü?ünde. Psikolojik s?n?r?n a??lmas?yla daha da yukar? ç?kaca??n? ifade etti.

BANKALARDA KUYRUK

Seçimler öncesi iflaslar yasaklanm??t?.(!) Kimse cesaret edip “i?ler kötü” alg?s? yaratacak davran?? içine girememi?ti. Bankalar yap?land?rma ba?vurular?n? gizledi. Ama art?k m?zrak çuvala s??m?yor.

Bankalarda “yap?land?rma” kuyru?u var. Türkiye’nin milyarl?k ?irketleri zorda. Bankalar?n kap?s?na dayanm?? durumdalar. En son “yap?land?rma” isteyen dev bir enerji ?irketinin durumu tart???l?yor.

Resmi aç?klama yap?lmasa da f?s?lt? gazetesinin tiraj? patlad?. Birçok ?ey gizli oldu?u için ya?-kuru kar??m?? halde.

ÖDENEMEYEN BORÇLAR

Bu arada bir ba?ka kötü haber daha geldi. Bu y?l?n ilk 6 ay?nda, takibe dü?en (tahsili ?üpheli) alacaklar miktar? 70 milyar? a?t?.

Rakam geçen y?llar?n çok çok üstünde. Gidi?at?n iyi olmad???n?n göstergesi. Yeni iflas dalgas?n?n i?areti.

ARAYI?LAR


Sanayici finansman s?k?nt?s?n? a?mak için aray??ta. Konu?tu?um Bursal? bir sanayici içerde para bulamad???n?, d?? kredi ko?ullar?n?n da çok a??rla?t???n? bildirdi. Türkiye’nin risk priminin yükselmesinin kredi maliyetlerini çok pahal?la?t?rd???n? vurgulad?.

Uluslararas? piyasalarda, batt? denilen Yunanistan’?n durumunun bile Türkiye’den çok iyi oldu?unu ifade etti.

“Son çare stoklar?m?z? eritiyoruz. 30 ay vadeli mal sat?yoruz. Zarar ediyoruz ama ?u anda bunu dü?ünecek halde de?iliz. Art?k zarar de?il, daha az zarar hesab? yap?yoruz” dedi.

?lk anda ?a??rm??t?m. Ama ö?rendim ki herkes benzer ç?k?? yollar? ar?yor. Günü kurtarma çabas? öne ç?km??. Ama yar?n için felaket çok net görünüyor.

KRED? KARTLARI

Sadece sanayici de?il tüketici de zorda. Bankalar kredi kart? faizlerini yükseltti. Hani kredi kart? borcunun asgari bölümünü ödüyoruz da gerisi kal?yor ya. ??te o geriye kalanlara ödedi?imiz faiz yüzde 30’un üstüne ç?kt?.

Memurun, i?çinin, emeklinin, ..., “Ödüyoruz, ödüyoruz ama borç daha da yükseliyor” dedi?i durumun nedeni bu!

Milyonlarca insan için çember giderek daral?yor.

Devlet i?lerinde faiz “psikolojik s?n?r?” a??nca gerisi çorap sökü?ü gibi geliyor.

***

TÜRK?YE’YE SU BASKISI

?ngiliz Financial Times gazetesinde geçti?imiz günlerde “Ortado?u’da su krizine” dikkat çeken bir haber yay?nland?.

“Ortada fol yok, yumurta yok, bu da nereden ç?kt?” diye sormay?n. Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye su bask?s?n?n gelece?inin i?areti.

Bilmem ülkeyi yönetenler durumun fark?nda m??

NOT:

?zin kullanmaya pek al??k?n de?ilim. Ama galiba ya?land?k. Bir haftal?k izine ç?k?yorum. Bir hafta sonra bulu?mak üzere..!

0 Yorum