gündeminiz
Image
medya yazarları

'Asl?nda iktidar zorda' dedi nedenini a??klad?!

gündeminiz

Sözcü yazar? Necati Do?ru, "Yetki yine sand?kta geri al?n?r,yeter ki muhalefet kendini toplas?n." diye yazd?.
Necati Do?ru bugünkü "Abdülhamit seçmedik!" ba?l?kl? yaz?s?nda,  "Asl?nda iktidar zorda. 70 ilde oy yitirdi, yüzde 7 oy kaybetti ve 42.56'ya indi. Kar??s?nda oy deste?i yüksek muhalefet partileri bulunuyor. " dedi.

O yaz? ?öyle:

Bekliyordum.
Diyeceklerdi.
Diyorlar.
Çizeceklerdi.
Çiziyorlar.
95 y?ll?k Cumhuriyet'in tüm cumhurba?kanlar?n?n üstü çiziliyor.
“Birinci Cumhurba?kan?” diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihini, yeni Cumhurba?kan? ile ba?lat?yorlar.
Ne olacak?
Padi?ahl?k m? gelecek?
Cumhuriyet bir de?erdir.
Herkes hür ve e?it do?ar.
Egemenlik milletindir.
Ba??ms?z yarg? de?erdir.
Laiklik bir de?erdir.
Meclis bir de?erdir.
Tam ba??ms?zl?k de?erdir.
Bölünmez bütünlük de?erdir.
?fade özgürlü?ü de?erdir.
Sat?lmam?? medya de?erdir.
Seçimle gelmek bir de?erdir. Seçimle gelenler, seçimle giderler; bu ba?l? ba??na bir de?erdir. Bugün seçimle gelenlerin seçimle kald?klar? ve “1. Cumhurba?kan?…” diye geçmi?i silip “tarih ba?latmaya cüret ettikleri” bir durum ya??yoruz. Seçimle gelenlerin seçimle kalmas? da bir de?erdir. Demokrasi budur. Bütün insanlar e?it yarat?lm??t?r. Her vatanda??n bir oyu var, istedi?i yönde kullan?r ve seçenler, seçti?i ki?inin sorumlulu?una da katlan?r.
Yanl?? yapt?m diyebilir.
Yetkiyi seçimle geri al?r.
Bu da bir de?erdir.
Yeni tarih ba?layacak.
De?erler ne olacak?
Abdülhamit mi seçtik?

Kapatby ReklamStore
* * *

Demokrasilerde yüzde 52 ile seçilene oy vermeyenlerin de “umutlu kalmaya cüret etme” mecburiyeti var. Çözüm üretmeyen canl? yok oluyor.
Dinozorlar.
Mamutlar.
Trilobitler.
Çözüm üretemedikleri için ya?ayamad?lar. Yok olup gittiler. ?nsan beyni çözüm üretiyor.
Göz görüyor.
Kulak i?itiyor.
Dil tat al?yor.
Burun kokluyor.
Deri hissediyor.
Be? duyunun toplad?klar? beyne gidiyor, beyin çözümü buluyor. Hayat, insan? her dara dü?tü?ünde kendini toplay?p çözüm üretmeye zorluyor.

* * *

I??k var.
Muhalefet kendini toplayacak ve 95 y?ll?k cumhuriyetin b?rakt??? de?erleri savunacak. Asl?nda iktidar zorda. 70 ilde oy yitirdi, yüzde 7 oy kaybetti ve 42.56'ya indi. Kar??s?nda oy deste?i yüksek muhalefet partileri bulunuyor. Seçimle gelen, seçimle kal?r, kal?r fakat ona oy verenlerin hepsi körü körüne destek sürdürmezler, yetkiyi yine sand?kta geri al?rlar. Yeter ki muhalefet kendini toplas?n.
Toplamaya mecbur.

0 Yorum