gündeminiz
Image
medya yazarları

'Yine kerizleyecekler milleti!'

gündeminiz

Sözcü yazar? Murat Murato?lu, "Yerli kredi derecelendirme kurulu?u yüksek maliyet getirecek, ba?ka da bir i?e yaramayacak. " dedi.
Murat Murato?lu, bugünkü "Yine kerizleyecekler milleti!" ba?l?kl? yaz?s?nda, "Öncelikle bu kurulu?u kurmak için Türkiye'nin uluslararas? piyasalara para yat?racak güçte olmas? gerekir. Senin ülken dünyadan cay?r cay?r borç ar?yor. Tasarrufun yok ki yat?r?m yapas?n! diye yazd?.

Murato?lu'nun bugünkü yaz?s? ?öyle:

Dünyadaki kredi derecelendirme kurulu?lar?n?n tamam? Türkiye'nin notunu dü?ürüp ülkeyi “yat?r?m yap?lamaz” kategorisine sokunca çareyi bulduk. Düzenlemeleri ç?kard?k, temeli att?k. Yerli ve milli kredi derecelendirme kurulu?u kuruyoruz. Cin gibiyiz ma?allah!

* * *

Ne i?e yarayacak? Koca bir bina kiralanacak. Ekipman, bilgisayar, mobilya falan al?nacak. Bir sürü yönetim kurulu üyesi, dan??man ve müdür atanacak.
Finansç? diye dolgun maa?l?, tak?m elbiseli, onlarca insan çal??acak. Hemen hepsi de birilerinin e?i, dostu, s?n?f arkada?? olacak. Son model arabalar kiralanacak. Ucu yine bize dokunacak!

* * *

Devlet eliyle kurulacak bir kredi derecelendirme kurulu?u sadece yüksek maliyet getirecek. Ba?ka da bir i?e yaramayacak. Sahi verilen notlara kim inanacak?
Öncelikle bu kurulu?u kurmak için Türkiye'nin uluslararas? piyasalara para yat?racak güçte olmas? gerekir. Senin ülken dünyadan cay?r cay?r borç ar?yor. Tasarrufun yok ki yat?r?m yapas?n!

* * *

Kendi kendimize yüksek not verece?iz sonra da borç istemeye giderken bunu yabanc?lara gösterip ülkeye para m? getirece?iz? Müjdeyi veren BDDK Ba?kan? bizzat aç?klad?; “Bu notlar?n kullan?m?yla maliyetler azalt?l?p sermayeden tasarruf edilecek.”
Nas?l? Kendimize verdi?imiz yüksek kredi notunu gören Almanya'n?n Bundesliga Bankas?, Halkbank'a dü?ük faizli kredi mi verecek! ?nsanlar? geri zekâl? yerine koymaya doyamad?lar!

* * *

Hani dükkâna giresiniz, cihaz al?rken garantisini sorars?n?z, çakal esnaf “garantisi benim” der ya… O hesap… Sana yat?r?m yapacak olan ülke senin derecelendirme kurulu?unu mu ciddiye alacak? Kendimiz çal?p kendimiz oynayaca??z.
Kurulu? biçimi bile ofsayt… “Yerli ve milli” de?il “ba??ms?z” olmas? gerekir. Peki, bu ülkede ba??ms?z kurum kald? m?? Say??tay vard?. Ona bile i? yapt?r?lmad?. Yolsuzluklar? ortaya ç?kartan müfetti?ler i?ten at?ld?!

Kapatby ReklamStore
* * *

Bir ara “Avrupa Kredi Derecelendirme Kurulu?u” tart???ld?, vazgeçildi. Peki, ACRA ismini duydunuz mu? Muhtemelen hay?r! Rusya'n?n kredi derecelendirme kurulu?u kendisi…
Ya Dagong? Her y?l milyarlarca dolarl?k sat?n al?mlar yapan, trilyonlarca dolar fazlas? olan ve bununla ç?lg?n gibi yat?r?m yapan Çin'in kredi derecelendirme kurulu?u. Ne i?e yar?yor? Daha da önemlisi kim tak?yor?

* * *

Bir yandan da bizimkilere hak vermiyor de?ilim. Ellerinde kand?r?lmaya haz?r milyonlar var. Böyle bir kitleyi bulmu?lar, bo? mu duracaklar. Sahi bir de Varl?k Fonu kurulmu?tu, ona ne oldu? Ya ?stanbul Finans Merkezi? Belli ki yine kerizleyecekler milleti!

0 Yorum