gündeminiz
Image
medya yazarları

H?sn? MAHALL?: ?Gaflet, dalalet ve hatta h?yanet?

gündeminiz

Hüsnü Mahalli: Direksiyonda kim olursa olsun araba devrilmekten kurtulamaz. Erdo?an yar?n yemin ederek yeni dönemin ilk Cumhurba?kan? olacak. Yeni anayasaya göre ülkenin tek hakimi art?k Erdo?an.
Devlet, toplum, politika, ekonomi, din ve akl?n?za gelen her ?ey Erdo?an’?n istemleri do?rultusunda ?ekillenecek.
Siz istedi?iniz kadar konu?un ya da yaz?n  H?ÇB?R ??E yaramaz.
Her gün sizi ç?ld?rtacak, sinir sisteminizi bozacak hatta kalp krizi geçirtecek onlarca haber okuyacak ya da duyacaks?n?z ama  H?ÇB?R ?EY yapamayacaks?n?z.
CHP tart??malar?nda oldu?u gibi.
CHP bildik CHP.
?anz?man? da??lm?? ve rot balans ayar? bozulmu?.
Direksiyonda kim olursa olsun araba devrilmekten kurtulamaz.
Önce ?nce’nin K?l?çdaro?lu’na kar?? tavr?n?n etik olmad???n? ve A?IR VEFASIZLIK örne?i olu?turdu?unu söyleyelim.
Ba?kanl?k seçiminde ?nce çok çal??t? ama ald??? oyla partinin ald??? oyu kar??la?t?rmas? anlams?z. Rakamlara farkl? anlamlar yüklemek fizik ö?retmenine yak??maz. Çat? aday ‘EKMEK-D?N’ ?hsano?lu bile % 38.5 oy alm??t?.
CHP’de bir sorun oldu?u kesin. Örgütlerle merkez yönetimi aras?nda çok ciddi kopukluk var. Bu yönetim ve yönetimin politik anlay?? ve tercihleriyle CHP hiçbir yere gidemiyor gidemez. Yönetimin tutum, davran?? ve ideolojisinde de?i?im kaç?n?lmaz. Ancak bu de?i?im sevimsiz söylemler, karanl?k tart??ma ve yan?t? olmayan birçok sorunun soruldu?u ortam ve ko?ullarda olmaz olmamal?d?r.
Oportünizm ve lümpenlik kötü bir ?ey.
Bu tart??ma ve kavga sürdükçe parti büyük zarar görür ve CHP’ye gönül vermi? milyonlar?n gelece?e ve ya?ama dair tüm umutlar? yok olur.
Diyelim tart??ma k?sa sürdü ve ?nce Genel Ba?kan oldu. Bu durumda K?l?çdaro?lu’ndan yana il ve ilçe örgütlerine ra?men ?nce partiyi nas?l toparlayacak. ?nce hemen ?imdi CHP’yi nas?l bir parti yapaca??n? ve iktidara nas?l ta??yaca??n? herkese anlatmal?.
Örne?in ?imdiye kadar kendisinden hiç duymad???m?z solcu, demokratik solcu, devrimci, merkez solcu, ortan?n solu, liberal demokrat ya da benzeri tan?mlar? kullanabilir.
Ya da ‘HDP ile ittifak kurup oyumuzu % 40’a ç?karaca??m’ diyebilir.
Ya da yaln?zca Cuma’lar? de?il her gün camiye gidip oruç tutarak muhafazakar-milliyetçi merkez sa? kitlenin gönlünü almak için Saadet ve ?Y? Parti ile birle?me projesini anlatabilir. Ya da hiçbirimizin bilmedi?i bir ideoloji, politika ve pratikle kar??m?za ç?kar, herkesi heyecanland?r?r ve iktidara do?ru yürüyerek herkesi arkas?ndan sürükler.
Moral bozmak istemem ama ben böyle bir olas?l?k görmüyorum. Bu yap?s?yla CHP’nin ba??na kim gelirse gelsin partinin ve dolay?s?yla Türkiye’nin kurtulu?u için mucize gerek.
Belediye seçimleri için aday belirleme sürecinde CHP daha da kar??acak. Böyle bir CHP ?zmir’i bile kaybedebilir. Son seçim sonuçlar? haritas?na bakt???n?zda durumun ne denli dramatik oldu?u ortada. Böyle giderse CHP’liler sand??a bile gitmez.
Son seçimde CHP’ye oy verenlerin % 65 kadar? üniversite mezunu.
Yani her ?eyin fark?nda ama çaresiz.
AKP seçmeni gibi.
O da çaresiz Erdo?an ve AKP’ye oy veriyor.
En az % 60’? ilkokul düzeyinde.
Ama bu detaylar?n art?k önemi yok.
Erdo?an devlet ba?kan? olmu? ve tek ba??na ülkeyi yönetecek.
Hem de AKP’nin ald??? % 42.5 oy oran?yla.
Devlet Bahçeli eski söylemlerini hat?rlar AKP’nin kar??s?na geçerse Erdo?an’?n i?i zorla??r.
Böyle hesap yaparak iktidar olmak isteyen ?nce ya da K?l?çdaro?lu’nun i?i daha zor.
Mehmet Ali Çelebi ‘Sand?klar?n % 99’una hakimiz’ demi?ti.
Bu i?leri kontrol etmek için kurulan ve seçim gecesi ortadan kaybolan Adil Seçim Platformu yöneticisi Onursal Ad?güzel seçimden üç gün sonra ‘sistemimiz çal??mad?’ demi?ti.
Son noktay? Bar?? Yarkada? koydu. Ona göre ‘seçimlerde CHP 50 bin sand?ktan veri alamam?? ve oylar?n % 25’ini kontrol edememi?.’
Bülent Tezcan ‘Yalan’ dedi.
Tek kelimeyle:
‘Gaflet, dalalet ve hatta h?yanet’.
24 Haziran seçimi, öncesi ve sonras?yla ilgili ortal?kta onlarca komplo teorisi dola??yor.
Her zaman oldu?u gibi.
5 Nisan 1946’da Amerikan Z?rhl?s? Missouri’nin ?stanbul ziyaretinden bu yana.
Ço?u da gerçek olduk.

korkusuz

0 Yorum