gündeminiz
Image
Sağlık

Hastanelerde d?ner sermaye ?creti art?yor

gündeminiz

Sa?l?k Bakan? Ahmet Demircan, sa?l?k hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerinin 5 kat art?r?laca??n? duyurdu.

Sa?l?k Bakan? Ahmet Demircan, kamuda nitelikli i?ler yapan hekimlere özel yapan ücret uygulamas?n?n ba?layaca??n? söyledi.

Demircan, "Özellikli sa?l?k hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat art?raca??z. Bu düzenlemeyle, nitelikli sa?l?k hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt d???na gidi?ini önlemi? olaca??z. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonlar?n kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yap?lmas?n? te?vik etmek istiyoruz" dedi.

0 Yorum