gündeminiz
Image
Sağlık

Kanser tedavi merkezinde skandal ihmal: Tedaviyi stajyer ??renciler yapt?!

gündeminiz

Antalya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi’nde onlarca kanser hastas?n?n hayat? riske at?ld?. Hastalar?n ???n tedavilerinin doz belirlemesi ve planlamas? stajyer ö?rencilere yapt?r?ld?. ?ddialar yarg?ya ta??nd?


DEVR?M A?KIN KARASOY-AYDINLIK
Antalya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi, haklar?nda ç?kan “2017 y?l?nda bir ay boyunca ???n tedavilerini lisanss?z ö?rencilere yapt?rarak 100’e yak?n kanser hastas?n?n hayat?n? riske att?” iddias?yla mercek alt?na al?nd?. Konya 3. Bölge ?dari Mahkemesi’nin ihmalleri ara?t?rd??? davada çarp?c? ayr?nt?lar yer al?yor.

Antalya Cumhuriyet Ba?savc?l???’n?n bakt??? dosyaya göre sa?l?k fizi?i uzman?n?n izne ayr?lmas?yla yerine ba?ka bir uzman görevlendirilmedi. Bu süre içerisinde hastalara radyasyon dozlar?n? merkezde staj yapan ö?renciler uygulad?. Sa?l?k fizi?i uzman? taraf?ndan yap?lmas? gereken doz ayar?, planlamas? ve ???n tedavi cihaz?n?n hassas ölçümleri de lisanss?z ö?renciler taraf?ndan yap?ld?. Sonuç olarak, Merkezde tedavi gören 80’e yak?n kanser hastas?n?n hayat? tehlikeye at?ld?.

Savc?l?k suç duyurusunda, 3153 say?l? Radyoloji Kanunu gere?i sa?l?k fizi?i uzman? olmadan bir radyasyon onkolojisi klini?i çal??t?r?lamayaca??, tedavilere ba?lanamayaca??, mevcut tedavilerin de devam ettirilemeyece?i belirtiliyor.

‘Ö?RENC?N?N PLANIYLA TEDAV? OLMAZ’

Bütün uyar?lara ve hastane yönetimine sunulan dilekçelere ra?men, ö?renci fizikçilerin “yetkili” gibi gösterilip tedavilerin sürdürüldü?ü belirtilen suç duyurusunda öne ç?kan ifadelerden biri de ?öyle: “Kanser tedavisi gören hastalar 1 ay boyunca sa?l?k fizikçisi olmadan tedavi edilmeye devam edildi. ?leride ve yak?n dönemde olabilecek yan etkiler konusundaki uyar?lar dikkate al?nmad?. Ö?renci fizikçinin haz?rlad??? planla tedavi olmaz. Bu planlar çok ince bir çal??mayla haz?rlanmal?. Planlamalarda yap?lm?? olma ihtimali olan hatalar?n geri dönü?ü yok. Biz bir ay boyunca hastalara ne doz verdik? Bunlar nas?l onayland?? I??n yanl?? yerden verilmi? olabilir. Bu hastalara ileride ne olur, hiç kimse bilemez.”

‘GÖREVLEND?RME DE KURALA TERS’

Reklamdan sonra devam ediyor 

Sa?l?k ihmaliyle ilgili dilekçe yazan klinikte görevli ba?ka bir sa?l?k çal??an?n?n ifadesinde de ?u ayr?nt?lar dikkat çekti: “Stajyer fizikçileri ba?larda uzman san?yorduk. Tedaviye ald???m?z çok kanamal? hastalar oldu. Bu ki?ilerin uzman olmad???n? anlay?nca yönetimi uyard?k, ama i? i?ten geçmi?ti. Bu tedavilerin erken dönem ya da 6 aydan sonra ortaya ç?kan yan etkileri var. Bu hassas planlamalar? yapan ve bize uzman olduklar? söylenenlerin imza yetkisi bile yokmu?. Buraya gelen fizikçinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) bildirilmesi gerekiyor. TAEK’in haberi olmadan fizikçi de?i?imi yap?lamaz. Radyasyon fizi?i çok hassas bir konudur. Akci?eri planlarken kalbin tolerans dozunu a?mamak gerekiyor. A??ld??? takdirde hasta yetmezli?e gider. Bütün dozlar? fizik uzman? belirledi?i için, verdi?i kararlar hayati önem ta??yor,”

E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Ba?hekim Yard?mc?s? Mehmet Kanpolat ise, yasal düzenlemelerin aksine ???n tedavisinde uzman fizikçiye gerek bulunmad???n?, bu görevi doktorlar?n da yapabildi?ini iddia etti.

C?HAZ SAH?B? F?RMA DA SORUMLU

Belirtilen süreçte izinli oldu?u kaydedilen Sa?l?k Fizik Uzman? Y.B., cihaz?n sat?n al?nd??? Elekta Firmas?na ba?l? çal???yor. Uzmanlara göre bu büyük ihmalden hastane yetkililerinin yan? s?ra izinli uzman?n yerine lisansl? bir uzman görevlendirmeyen firma da sorumlu. Meclis’e de soru önergesi olarak ta??nan iddialar, hukuk yoluyla takibe al?nd?. Önergede, tedavileri kontrolsüz yürütülen kanser hastalar?n durumu için de ara?t?rma talep ediliyor.

HASTALARIN DURUMU ARA?TIRILIYOR

3153 yasa gere?i ve Uluslararas? Atom Enerjisi Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun belirledi?i kriterlere göre kanser hastalar?na dönük tedaviler, Radyoterapi Uzman?, Sa?l?k Fizik Uzman? ve teknikerler taraf?ndan hassasiyetle yürütülmeli. Doz planlamas? ve uygulamas? lisansl? uzmanlar taraf?ndan yap?lmayan tedaviler sonucunda, hastalarda geri dönü?ü olmayacak hasarlar olu?abilir. Antalya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi’ne yönelik bu iddialar üzerine, 1 ay boyunca stajyer ö?renciler taraf?ndan ???n tedavisi uygulanan hastalar?n durumu ara?t?r?l?yor.

0 Yorum