gündeminiz
Image
Siyaset

CHP'li Abd?llatif ?ener: ?Art?k demokrasiden s?z edemeyiz, rejim de?i?mi?tir?

gündeminiz

Bir süre ara verdi?i aktif siyasete CHP Konya Milletvekili olarak dönü? yapan Abdüllatif ?ener, yemin töreni öncesinde parlamento tablosunu de?erlendirdi. ?ener, “Elinde gücü toplayanlar?n inisiyatifine göre, rejim çok farkl? noktalara evrilebilir. Türkiye’de bir diktatörlükten söz edebiliriz gelecekte” ifadelerini kulland?.

 

Bir süre ara verdi?i aktif siyasete CHP Konya Milletvekili olarak dönü? yapan Abdüllatif ?ener, parlamento tablosunu de?erlendirdi. ?u andaki Meclis yap?s?n?n 2000’li y?llardan çok biraz da olsa 1990’l? y?llara benzedi?ini ifade eden ?ener, Cumhurba?kan?'n?n tek ba??na hükümet oldu?u çok özel bir döneme girildi?ini belirtti.

Eskiden Bakanlar Kurulu’na ait tüm yetkileri ?imdi Cumhurba?kan?'n?n tek bir imzayla kendisinin kullanaca??n? hat?rlatan ?ener,. "Cumhurba?kan?n?n hükümeti var. Cumhurba?kan? tek ba??na hükümet demek. Parlamento ve hükümet de?i?ik o bak?mdan çok özel bir döneme girdik ben bu dönemi art?k demokrasi olarak görmüyorum, rejim de?i?mi?tir” dedi. ?ener,  "Elinde gücü toplayanlar?n inisiyatifine göre, rejim çok farkl? noktalara evrilebilir. Türkiye’de bir diktatörlükten söz edebiliriz gelecekte. Ama nas?l bir ?ekil alaca??n? ?u anda ben de kesin söyleyemiyorum ama art?k demokrasiden söz edemeyiz" diye ekledi.

T24’e aç?klamalarda bulunan ?ener, Cumhurba?kanl??? Kabinesi'nin bile?imiyle ilgili olarak "Bakanlar eski bakanlar olmayacak bunlara bakan demek de do?ru de?il. Anayasa bakan diyorsa da bunlara bakanc?k demek daha do?ru" yorumunda bulundu.

‘HAYATIMDA B?R ?EY?N DE???T???N? H?SSETM?YORUM’

Tüm bu olumsuz ko?ullar içerisinde antidemokratik geli?melere kar?? direni?in tek merkezinin parlamento olaca??n? söyleyen CHP’li ?ener, “Hayat?mda bir ?eyin de?i?ti?ini hissetmiyorum, kald???m yerden devam ediyor gibi” dedi.

0 Yorum