gündeminiz
Image
medya yazarları

?i?dem Toker: ?Yeni? Meclis dals?z bir ??nar gibi

gündeminiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ?eklen ve yap?sal olarak kökten de?i?ti.

Milletvekili say?s?n?n 600’e, Meclis’teki parti say?s?n?n 4’ten 7’ye ç?kmas? de?il sadece.

As?l yap?sal de?i?im, Atatürk’ün “Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir” sözünde kayna??n? bulan güçler ayr?l???nda ya?and?.

Dün aç?l???n? izledi?imiz, parlamento muhabiri olarak koridorlar?nda, salonlar?nda y?llar?n geçti?i TBMM, bildi?imiz TBMM de?ildi.

“Yürütme”yi soru önergesi, gensoru, güvenoylamas? gibi araçlarla denetleyemeyecek bir TBMM.

Ba?bakan, bakanlar kurulu yok art?k çünkü.

“Yürütme” demek Cumhurba?kan? demek. Soru önergesi, gensoruyla bakanlar? denetleyebilirdiniz. Cumhurba?kan?’n?n bu geleneksel denetim yollar?yla denetlenmesi nas?l dü?ünebilir?(!)

Haliyle biraz “Hangi cüretle?” saiki var bu düzenlemede. Biraz da denetimi “ayakba??” olarak gören zihniyet. Her ne kadar yeni döneme dek, AKP’nin matematik ço?unlu?u denetim araçlar?n?n kullan?m?n? s?n?rland?r?yorduysa da hissiyat? payla?al?m:Yeni Meclis, dallar? kesilmi? (budanm?? de?il) bir ç?nar gibi. 

***
Çeyrek yüzy?ld?r gördü?ümüz, tan?k oldu?umuz Meclis atmosferinden gerçekten farkl?yd? dünkü hava.

Ana bahçe, y?k?lm?? eski halka ili?kiler binas?n?n, eskiyi bilenler için hüzün veren molozlar?, geni? sahaya yay?lan ve dalgalanan birbirine benzemez kalabal?kla kavurucu yaz s?ca??nda panay?r?ms? bir görünüm arz ediyordu.

Saatler 14’e yakla??rken, bas?n kap?s? önüne seri biçimde art arda yana?an CD plakal? diplomatik misyon araçlar?n?n çoklu?u dikkat çekti.

Törenlerin, önceyi unutturan, düne dek en önemli kabul edilen konular? zihnin arka plan?na itip adeta önem derecesini dü?üren hipnotik bir yan? var. Genel Kurul salonuna girer girmez, ola?anüstü önemli hale gelen siyasilerin jestleri, her ?eyin önüne geçti.

Sanki tart??mal? bir seçimden ç?kmam???z. 24 Haziran ferahfeza makam?nda ve son derece adil bir ortamda geçmi?. ?üpheli bir durum ya?anmam??.

Ve rejim de?i?memi? gibi. Maalesef art?k Atatürk’ün seslendi?i anlam?yla “Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletin” de?il.

Durmu? Y?lmaz yönetti

Y?llar y?llar önce, dönemin Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer’in atama kararnamesini “veto etmemesi” sebebiyle geni? ilgi oda?? olmu?tu.

?yi Parti’den milletvekili seçilen eski Merkez Bankas? Ba?kan? Durmu? Y?lmaz geçici ba?kanvekili olarak yemin oturumunu yönetti. Bitirilmeye çal???lan frak gelene?ini yeniden diriltmesi anlaml?yd?.

Görevi Kahraman’dan devral?rken “Sand???n ötesinde de demokrasi vard?r” diye inceden bir sistem ele?tirisi de yapt?. Ancak temkinli olmaya özen gösterdi?i de belliydi.

Genel Kurul’daki locas?nda eski ba?kan ?smail Kahraman ile hararetli bir sohbet içine giren Erdo?an, dü?ünceli görünüyordu. Sadece o de?il, yüksek yarg? organlar?n?n ba?kanlar?n?n yüz ifadeleri de öyleydi.

EGEMENL?K K?M?ND?R?

Meclis’te milletvekili say?s? 600’e ç?kt?. Ama dünkü tören hem say?ca hem de demokrasi aç?s?ndan eksikliydi. CHP’den milletvekili seçilen Enis Berbero?lu ile HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, yemin edemediler. Çünkü cezaevinde tutuklular. Çünkü seçilmelerine ra?men tahliye edilmediler. Gördü?ünüz gibi egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletin falan de?il.

 

[Haber görseli]

Örtülü ödenek TÜS?AD raporunda

TÜS?AD cuma günü “Merkezi Yönetim Bütçe Takip Raporu”nu tan?tt?. Titiz ve analitik bir çal??man?n ürünü olan Bütçe Takip Raporu’nda, deneyimli bir eski bürokrat ve akademisyenin imzas? var: Ferhat Emil.

Raporda y?l?n ba??na belirlenen ödene?in hangi kalemlerde ne kadar a??ld???na dair ayr?nt?l? bir çal??ma yer alm??. Mesela 2016 y?l? bütçesinde Meclis’in tahsis etti?i ödeneklerin 21 milyar 259 milyon TL üzerine ç?k?lm??. (Say??tay Genel Uygunluk bildirimi raporu)

Yan? s?ra, geçti?imiz y?llarda sizlere s?kl?kla bu kö?eden duyurdu?umuz baz? bütçe kalemlerine rastlad?k. 2012-2017’yi içine alan be? y?ll?k dönem irdelenmi?. Örtülü ödenek bu be? y?lda, yüzde 14.5 civar?nda artarak, 1.5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye ç?km??. Di?er baz? seçilmi? ba?l?klar ?öyle:

- Devletin ta?eron kullanarak yapt?rd??? temizlik hizmetlerinde y?ll?k art?? h?z? yüzde 23.3.

- Özel güvenlik hizmeti al?mlar? yüzde 28.6. ?ki veri de y?ll?k enflasyon ve büyüme oranlar?n?n çok üstünde artm??.

- Temsil ve a??rlama giderleri yüzde 15 artarak son be? y?l içinde 127 milyon TL’den 255 milyon TL’ye yükseldi

- Görev zararlar? içinde en yüksek art?? Halk Bankas? (yüzde 24.4 ) ile SGK’ye.

- Yat?r?m harcamalar?nda, kara ta??tlar? al?m?ndaki art?? da çok yüksek.

?çinde z?rhl? araç, makam arac?, hizmet amaçl? ta??tlar bulunan kara ta??tlar? al?m?nda, y?ll?k yüzde 12 ortalama art?? dikkat çekiyor. En yüksek art?? h?z?n?n görüldü?ü y?l ise 2016.

 [Haber görseli]

Ba?kan?n dedi?i oldu
Tarih 25 Aral?k 2017. Cumhuriyet yönetici ve yazarlar?n?n bir buçuk y?la yak?n tutuklu cezaevinde kald??? Cumhuriyet davas?n?n be?inci duru?mas?.

Tutuklu Ahmet ??k 27. A??r Ceza Mahkemesi’nde savunmas?na ba?layal? iki dakika olmu?.

“Bu tablonun ortaya ç?kmas?nda AKP iktidar?n?n en güçlü silah?, ku?ku yok ki medyas? oldu. El koymalar sat?n almalar yoluyla iktidar sözcülü?ünü üstlenen bir medya in?a edilmi?tir...”

Mahkeme Ba?kan? Abdurrahman Orkun Da?, “Bak?n” diye öfkeli bir ses tonuyla ve oldukça sert araya girer:

“Bu savunma de?il. AKP iktidar?n?... Gidin milletvekili olun o zaman!”

Ahmet ??k: Hâkim bey bir ?ey sorabilir miyim?

Ba?kan: Bu dava siyasi dava de?il iddianamesi kabul edilmi? bir davad?r. San???n bu ?ekilde savunmas?na izin vermem.

Ahmet ??k: Neden?

Ba?kan: San??? d??ar?ya al?yorsunuz. San???n savunmas?n? CMK madde 204 gere?i ?u anda kesiyorum.

Yedi ay önce mahkemede savunmas? “siyasi” diye kesilen Ahmet ??k, milletvekili yemini etti.

Fazla yoruma hacet yoktur.

CUMHUR?YET

0 Yorum