gündeminiz
Image
medya yazarları

Orhan U?URO?LU: Bizi soyan soyana

gündeminiz


Taaa eskilerde PTT Genel Müdürlü?ü idi ad?.Posta Telgraf ve Telefon idi aç?k ad?.1984 y?l?nda Ankara Ba?müdürlü?ünde Zafer Tekbudak ad?nda genç bir elektrik-elektronik mühendisi tan?d?m.

O günlerden ba?layan dostlu?umuz aksamadan devam etti ki PTT'nin T'si olan Telekom pe?ke? çekilince Genel Müdür Teknik Yard?mc?s? Tekbudak Patent Enstitüsü'ne sürüldü.Eeee yanda? ki?ilere dolarlarla maa? verecek kadrolara ihtiyaç vard?.Vatan?n? milletini seven milliyetçi devlet memurlar?n?n ne i?i vard?.

Telekom'dan sürülen dürüst ve kariyer sahibi Tekbudak ve arkada?lar? Telekomcular Derne?i'ni kurdular.O günden sonra yapt?klar? aç?klamalar ve yay?nlad?klar? raporlarla Türk Telekom'un içinin bo?alt?lmas?na defalarca itiraz ettiler.

O el koymak istedi?i Türk Telekom konusunda bak?n Dernek Ba?kan? Zafer Tekbudak neler yazd?:"Özelle?tirme bu olmamal?...

Sadece firmalar? koruyup kollamak amac? ile yap?lan özelle?tirmeler, vatanda?a da maddi yük getiriyor.Bu soygunculu?u kontrol edecek, düzenleyecek, vatanda??n kaz?klanmas?n?n önüne geçecek bir sisteminiz bile yok!

Bizi soyan soyana!Yaz?k bu millete!Ama kendi dü?en a?lamaz!

Y?l 2001.Türk Telekom'da Genel Müdür Yard?mc?s?y?m.Türk Telekom'un özelle?tirilmesi için ihale ile bir dan??man firma seçilecek.

Ancak Türk Telekom yöneticilerinden olu?an komisyonun seçece?i dan??man firmalar?n hangileri olaca??n? belirleme yetkisi Dünya Bankas?'na verilmi?.Accenture, Ernst&Young, Arthur Andersen gibi 20 ?irketten birini seçmek zorundayd?k!
Ba?kanl???n? yapt???m 14 ki?iden olu?an komisyon Arthur Andersen'? seçti.Bunu neden anlatt?m?Bildi?iniz gibi do?al gaz ?irketi özelle?ti. Ankara'y? alan ?irketin ad? Ba?kent Do?algaz.

Oturdu?umuz daireye ilk do?al gaz sayac? ba?land???nda kurum henüz özelle?memi?ti.(Sat?lmam??t?.)O zaman do?al gaz sayac? için 300 $ depozit ödemi?tik.
Depozit ne demektir?
Kulland???n cihaz? iade etti?in zaman geri alaca??n para.3-4 sene önce kartl? olan 300 $ depozitolu sayaç ar?zaland?. Kredi yükleyemiyordum.

 Ancak gaz ak??? devam ediyordu.
 Defalarca ar?zay? bildirmeme ra?men ellerinde yeni cihaz olmad??? gerekçesi ile ar?zal? cihaz? de?i?tirmediler.

Neredeyse bir sene sonra fatural? sayac?n tedarik edildi?ini, Ba?kent Do?algaz'a gitmem gerekti?i, sayaç sorunumun çözülece?i bildirildi.

Bunun üzerine Ba?kent Do?algaz'a gittim. Bir tak?m formaliteleri yerine getirdikten sonra vezneye yönlendirildim.Veznede oturan zat yeni sayaç için 405 TL depozit ödemem gerekti?ini söyledi."Önce yat?rd???m 300 $ depozit ne olacak" diye sordu?umda "o depozit bizi ilgilendirmez" cevab?n? ald?m.

Dün vatanda?? soyan do?al gaz firmalar?, bugün de soygunculu?a h?zla devam etmektedir.Yeni bir yönetmelik haz?rlanm?? ve bu yönetmeli?e göre içinde gaz geçen borulara topraklama yapt?rma zorunlulu?u getirilmi?.

Topraklamay? her elektrikçi yapabilmesine ra?men size 10-15 adet sertifikal? tesisat firmas?n?n ad?, telefon numaras? ve adresi oldu?u bir liste veriliyor. Bunlar?n d???nda ba?ka bir elektrikçiye yapt?rma seçene?iniz yok!

Bu firmalar, Ba?kent Do?algaz ile anla?ma yapm??.Topraklama için kullan?lan malzeme betona çak?lan bak?r topraklama elektrodu, 5 mt. spiral ve topraklama kablosu ile do?al gaz borusuna, kabloyu tutturabilmek için kaynakla tutturulan ufak bir metal parças?.Bu i?lemi mahallenizdeki elektrikçiye yapt?r?rsan?z ödeyece?iniz miktar 50-100TL aras? bir para.Ancak bu i?i özelle?en Do?algaz firmas?n?n mecbur ko?tu?u firmalardan birine yapt?rmak zorundas?n?z, aksi takdirde 14 gün sonra binaya verilen do?al gaz? keseceklerini söyleyerek bir de sizi tehdit ediyorlar.
 Bu i? için ödeyece?iniz rakam ise 400 TL!Buras? Türkiye!Ama müstahak?z.Durmak yok, yola devam...Zafer Tekbudak" 
Kaynak Yeniça?: Bizi soyan soyana - Orhan U?URO?LU 

0 Yorum