gündeminiz
Image
medya yazarları

Ahmet TAKAN: Tevazu!..

gündeminiz

AKP geni?letilmi? il ba?kanlar? toplant?s?nda "tevazu"dan bahsetti...AKP'nin dün yap?lan Meclis grup toplant?s?n? dikkatle takip ettim. Konu?man?n sat?r aralar?n?... Vücut dilini... Mimikleri... Afray?... Tafray?... Keskin bak??lar?...?öyle dedi, böyle dedi... 

?urada ?unu kastetti... 
Sat?r aralar?ndan ç?kan mana böyleydi, yeni geçti?imiz sistem bunlar? getiriyor diye bo? yere sayfa doldurmak yerine bütüne, gelece?e bakaca??m.Yeminden sonra heyecanla (!) bekledi?imiz 1 no'lu Cumhurba?kanl??? kararnamesini 2 gün önceden ilan etti!..

Bundan sonra uyan uyar...
Gerisinin can?na okurum...
Tanr? affeder ben affetmem...
Aya??n?z? denk atmas?n? bilin...
Kafam? bozmay?n...
Tek ben var?m...
Yar saçlar?n lüle lüle Cumhuriyet sana güle güle...
Çankaya Kö?kü müze oldu...
An?tkabir insaf?ma kald?...
Ne söylersem o..."Adam kazand?" ne diyelim!..
?nsaf?na kald?k...
Böyle mütevaz? bir muhalefet varken bundan sonrada kazanmamas? için de bir engel yok. O yüzden, tüm muhalefet partilerine en hassas te?ekkürlerimi sunmay? bir vatanda? olarak borç bilirim. ?yi ki vars?n?z!.. 

Tevazu içinde birbirinizle kavga edin. Birbirinizi yerken mütevaz? olun. Meclis'teki büyük oda art? 2 sekreter ve k?rm?z? plakay? kapmak için mütevaz? bir ?ekilde kap???n!..

?ktidar da tevazu, siz de mütevaz?!..Vatanda? Niyazi mi?.. 
Bo? verin bo?... 
Tevazu sahibi iktidar?n sizlere lütuf etti?i küçük koltuklar?n?zda ayn? mütevaz?l?k içinde keyifle oturun!..
Garip vatanda? olarak yüksek tevazu sahibi iktidardan acizane bir ricam olacak;Bendeniz de ayn? mütevaz? muhalefet gibi, tek adam rejimi nereye gidiyor, yeni Bakanl?klarla, kurullarla ve onlar?n ba??na, içine geçirilecek isimlerle Türkiye'nin ba??na neler örülecek hiç mi hiç merak etmiyorum!..
Tek merak?m;"Tevazu"nun yeni kriterleri..
Cumhurba?kanl??? 1 no'lu kararnamesi ile birlikte "tevazu" kararnamesi yay?nlarsan?z ve çerçeveyi bizlerin uymas? ad?na belirlerseniz çok sevinirim.Çizmeyi a?mayal?m!..Haddimizi bilelim!..
?kide bir z?rt v?rt Diyanet'i aray?p fetva  istemeyelim. "Hocam insaf suresi var m??.. Varsa ne diyor. Nas?l dua etmeliyiz" diye...
Mütevaz? bir ?ekilde yüksek tevazu sahiplerinden ba?l?l?klar?m?n kabul edilmesini arz ederim!..Anlad?k... ?nsaf?n?za kald?k!.. Ba?yüce (!) ve yücelerin... 
Kaynak Yeniça?: Tevazu!.. - Ahmet TAKAN 

0 Yorum