gündeminiz
Image
dış haberler

Yunan askerleri T?rk d??manl???yla e?itiliyor!

gündeminiz

Yunan askerinin e?itim s?ras?nda Türkiye'ye Türklere kar?? savurduklar? a??r küfürler, hakaretler ve küstah sözler ortaya ç?kt?.
Yunan askerleri Türk dü?manl???yla e?itiliyor!
2004 y?l?ndan itibaren 18 ada ve kayal?klar?m?z? i?gal alt?na alan Yunanistan’?n Türk dü?man? oldu?u bilinen bir gerçekken bu görüntüler Türklere nefret ve kin içerdi?ini gösteriyor.

Türkiye’yi sald?rgan olmakla uluslararas? arenada bitmeyen sonu gelmeyen suçlamalar yapan Yunanistan’? HaberAyy?ld?z suçüstü yakalad?.

0 Yorum