gündeminiz
Image
Siyaset

A?baba: "Meclis'i babas?n?n ?iftli?i gibi y?netti"

gündeminiz


Meclis Ba?kan? ?smail Kahraman'?n talebiyle Cumhurba?kanl??? mazbatas?nda yer alan '13. Cumhurba?kan?' ibaresinin kald?r?lmas? hakk?nda de?erlendirmede bulunan CHP'li Veli A?baba, "?smail Kahraman Meclis'i babas?n?n çiftli?i gibi yönetti" dedi.

24 Haziran'da yap?lan Cumhurba?kan? ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ard?ndan Meclis'e gelerek kay?t yapt?ran CHP Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Veli A?baba, bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?.

A?baba, bir gazetecinin, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n mazbatas?nda yer alan '13.' ibaresinin ç?kar?lmas?na ili?kin dü?üncelerinin sorulmas? üzerine bu karar?n TBMM Ba?kan? ?smail Kahraman'?n müracaat? ile al?nd???n? söyledi.

A?baba, sözlerini ?öyle sürdürdü:"Bu karar ?smail Kahraman'?n müracaat? ile al?nd?ysa bu i?te bir hinlik var demektir. 

Çünkü ?smail Kahraman Meclis'i babas?n?n çiftli?i gibi yönetti. Makam odas?ndaki düzenlemeler, yeni al?nan araçlar, yap?lan bir sürü harcamalar… ?smail a?a buras?n? kendi çiftli?i gibi yönetti ve gidiyor. U?urlar olsun diyoruz kendisine. YSK kabul etmi? ama bu suni bir tart??ma. ?smail a?a yapm??sa bir hinlik vard?r mutlaka." 
Kaynak Yeniça?: A?baba: "Meclis'i babas?n?n çiftli?i gibi yönetti" 

0 Yorum