gündeminiz
Image
Siyaset

Muharrem ?nce?den Erdo?an?a sert yan?t

gündeminiz

Cumhurba?kan? Erdo?an'?n "CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi baraj?n üzerine ta??mak için kendisine oy verenlerin bir k?sm?n? oraya yönlendirdi." sözlerine Muharrem ?nce'den yan?t geldi. 

?nce, "Say?n Erdo?an; CHP ve terör örgütleri aras?nda utanmadan ba?lant? kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumlar? senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa ç?k aç?kla. Yoksa tarihin en büyük yalanc?s? ve iftirac?s? olursun." dedi
Cumhurba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, partisinin genel merkezinde AKP Geni?letilmi? ?l Ba?kanlar? Toplant?s?’na kat?ld?.

Toplant?daki konu?mas?nda CHP’yi ele?tiren Erdo?an, “CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi baraj?n üzerine ta??mak için kendisine oy verenlerin bir k?sm?n? oraya yönlendirdi.”  dedi.

Erdo?an’?n bu sözlerine CHP’den henüz bir yan?t gelmezken Muharrem ?nce twitter hesab? üzerinden Erdo?an’a yan?t verdi. ?nce mesaj?nda, “Say?n Erdo?an; CHP ve terör örgütleri aras?nda utanmadan ba?lant? kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumlar? senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa ç?k aç?kla. Yoksa tarihin en büyük yalanc?s? ve iftirac?s? olursun.” ifadelerine yer verdi.

ERDO?AN’IN O SÖZLER?:
Erdo?an’?n CHP’yi ele?tirdi?i konu?mas?n?n o bölümü:

“CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi baraj?n üzerine ta??mak için kendisine oy verenlerin bir k?sm?n? oraya yönlendirdi. Gerçi bunlar 1991 y?l?ndaki seçimde de benzer bir yola ba?vurmu?lar, bölücü örgütün güdümündeki siyasetçiler ilk defa o zaman Meclise ayak bast?lar. Bugün de CHP sayesinde bölücü örgütün belirledi?i isimler Mecliste milletvekili olarak yerlerini alacaklar. Ülkesini, milletini, cumhuriyetini, devletini seven her CHP’li vatanda??m?z?, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz.

 

?ayet CHP bu hesapla?may? kendi içinde yapmazsa, bölücü örgüt ile ana muhalefet aras?ndaki ba? taktik olmaktan ç?k?p esas haline dönü?ecektir. Bir ?eyin asl? varken kopyas?na gerek yoktur. Böyle bir durumda CHP’nin varl???n?n da anlam? kalmayacakt?r. Türkiye’nin en eski partisini bat?daki bir avuç marjinalin ve yurt d???ndaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyunca?? haline getirenlerden bu millet ve tarih aç?k ve net hesab? soracakt?r. Biz bu ikaz? CHP’nin iç i?lerine kar??mak için de?il, ana muhalefet partisine oy veren karde?lerimize kar?? sorumlulu?umuzun gere?i olarak yap?yoruz. Sonuçta karar bu partinin kendi mensuplar?na, ve seçmenlerine aittir.”


 

0 Yorum