gündeminiz
Image
Sağlık

Yaz aylar?nda cilt sa?l???n? koruman?n yollar?

gündeminiz

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzman? Op. Dr. Aysun Bölükba?? Mamak, vücudumuzdaki en büyük organ?m?z olan ve d?? etkenlere en fazla maruz kalan cildimizi koruman?n yollar?n? anlatt?.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzman? Op. Dr. Aysun Bölükba?? Mamak, yaz mevsiminde güne?in cildimize verdi?i hasar?n, hücre ve DNA baz?nda oldu?unu söylüyor ve güne?in etkileri dolay?s?yla yaz öncesi ve sonras?nda yap?lacak bir tak?m uygulamalar?n bu hasar? azaltaca??na de?iniyor. Op. Dr. Mamak’a göre vitamin deste?i, polinükleotit ve mineral enjeksiyonlar?n?n direk cilt içine verilmesiyle, her hücrenin savunma mekanizmas? kuvvetlendirilebiliyor. Savunma mekanizmas? kuvvetlenen hücreler, oksidan hasarlara, hücre oksitlenmesine, güne? hasarlar?na, çevre kirlili?ine ve sigara hasarlar?na kar?? daha dayan?kl? hale geliyor. Daha dayan?kl? olan hücre ise geç ya?lan?yor ve kanser olma riski azal?yor; kansere kar?? daha dayan?kl? hale geliyor.

 Cildinizi Sadece D??tan De?il ?çten de Koruyun!


Estetik ve Plastik Cerrahi Uzman? Op. Dr. Aysun Bölükba?? Mamak, cildin sadece d??ar?dan de?il içeriden de korunmas?n?n önemine dikkat çekiyor. Güne?ten korunmak için koruyucu kremler tercih ediyoruz ve bu kremler güne? hasar?n? direk almam?z? engelliyor. Op. Dr. Mamak’a göre, cilt içine verilen enjeksiyonlar da ayn? amaca yönelik olarak kullan?l?yor. Güne? kremi kullan?ld???nda, ak?am cildi güzelce temizlememiz gerekiyor ki cilt nefes, yani oksijen alabilsin.

 Gece Uykusu Anti Aging Etkisi Yap?yor


Estetik ve Plastik Cerrahi Uzman? Op. Dr. Aysun Bölükba?? Mamak, cildi özellikle yaz aylar?nda koruman?n önemini ve yollar?n? ?u sözlerle ifade ediyor: “Cildimiz her milimetrekaremizi kaplayan en büyük organ?m?zd?r. Dolay?s?yla derimizi korumak, d?? i?lemlerle tam olarak mümkün de?ildir. Nas?l ki enjeksiyonlarla, güne? koruma faktörleriyle destekliyorsak, zarar görmesini engellemek için bunu içten de yapmam?z gerekir. Bol su içerek, mümkün oldu?unca sa?l?kl? beslenmeye özen göstererek, endüstriyel beslenmeden uzak durarak korumay? desteklememiz gerekiyor. Gece uykular?na dikkat etmeliyiz çünkü gece uykusu çocuklarda büyüme hormonu salg?larken, yeti?kinlerde anti anging etkisi gösteriyor. D vitamini yönünden eksik bir ülkede ya??yoruz ki bilinen en iyi anti aging vitaminlerden bir tanesi de D vitaminidir.  D vitamini ayn? zamanda zay?flat?r ve ki?iyi sa?l?kl? yapar.”

0 Yorum