gündeminiz
Image
Siyaset

Muharrem ?nce: 30'u ge?tiysek; 40'? da, 50'yi de ge?eriz

gündeminiz

Muharrem ?nce, te?ekkür ziyaretlerinin ikincisini yapt??? K?rklareli'de Babaeski ilçesine ba?l? 300 nüfuslu Karacao?lan köyüne de gitti.

 

Emekli gazeteci R?dvan Günel'in 24 Haziran seçim gecesi kendine has seçim sonuçlar?n? yazd??? ka??d?n foto?raf?n? sosyal medyada gördü?ünü ve mutlaka köye gelmek istedi?ini söyleyen ?nce, köylüler taraf?ndan kar??land?. R?dvan Günel ile birlikte köy kahvesinde oturan ?nce, R?dvan Günel'in seçim gecesi yazd??? ve sonradan tablo haline getirilen notu okuyarak, "Ya bu köye çok güldüm, koptum ona ben ya. 'Babaeski Karacao?lan köyü seçim sonucu Cumhurba?kanl??? Muharrem abi 127, badem abi 28, Meral ablas? 8, Do?u ?eysi 3, Temel dede 2.' diyor. Bunu görünce koptum. 'Bu köye mutlaka gidece?im' dedim" diye konu?tu. 

'QUANTUM, UZAY, B?LG?SAYAR, KEKE YEN?LMEZ'

Köy kahvesinde ikram edilen pilav? yiyen, ayran içen ?nce, burada yapt??? konu?mada ?unlar? söyledi:

"Seçim bir sava?t?r demiyorum, seçim bir rekabettir. Ama haz?rl??? laz?m. Bu haz?rl?klar? ne ?ekilde yapaca??z? 'Çal?yorlar ?u ilde' diyorlar, çald?rmayacaks?n. 'Çal?yorlar' diye ?ikayet olmaz, sen görevini yaparsan çalamazlar. Sand?k ba??na 180 bin asker laz?m de?il mi? Hemen, ?imdiden 180 bin sand?k ba??na asker bulaca??z, 1 milyon 250 bin genci bulaca??z. O gençlere anlataca??z. ?ddia edece?iz, ikna edece?iz. 
Hiç oy alamad???m?z yerlerden 2-3 kat?na ç?karm???z. Do?u'da, Güneydo?u'da dünyan?n oyunu alm???z. Alm???z, ba?ar?yoruz, 30'u geçtiysek, 40'? da geçeriz, 50'yi de geçeriz. Ben bu inanç ve kararl?l?ktay?m


. Mücadele azmimden zerre yitirmedim, daha fazla azimliyim. Ben ?unu bekliyordum, 'di?er muhalefet partileri biraz daha alacak ve ikinci tura kalacak, ikinci turda da seçimi alaca??z' diyordum. Buna inan?yordum.


 ?imdi birinci turda alaca??z. Moralinizi bozmay?n çünkü ben 'Quantum' dedim o 'K?raathane' dedi. Quantumun k?raathaneye yenilme ?ans? yoktur. Eninde sonunda quantum kazanacak. Bak k?raathanedeyiz ama bu telefonlar quantum sayesinde. 


Kekler i?e yaram?yor burada. Bu kulland???n?z telefonlar? 2020 y?l?nda kullanamayacaks?n?z. Çünkü bunlar silikon yaz?l?m, quantum geliyor. Adam uzaydan maden toplamay? konu?uyor, biz bedava keki konu?uyoruz. Quantum, uzay, bilgisayar, keke yenilmez. Sonunda hep o kazan?r, gelecek kazan?r, bilim kazan?r. Bu teknoloji olmadan fakir olursun. Ekersin 50 dönüm bu?day, gidersin gavurun telefonuna ödersin paray?, bir kamyonla telefon al?rs?n. Ona çal???rs?n."


81 milyonun  Cumhurba?kan?y?m slogan?m?z devam ediyor. CHP'yi 81 milyonun partisi yapaca??z. 

0 Yorum