gündeminiz
Image
Siyaset

Temel Karamollao?lu: Cennet gibi ?lkede, cinnet korkusu ile ya??yoruz

gündeminiz

Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, bas?n toplant?s?nda idam konusu ba?ta olmak üzere erken seçim ve rekor seviyelere ç?kan enflasyon rakamlar?yla ilgili aç?klamalarda bulundu. Karamollao?lu, "Al?nacak her türlü tedbire destek oluruz. 

Cennet gibi bir ülkede ya?amam?za ra?men, cinnet korkusu ile ya?ar hale geldi toplumumuz. Bu vah?i cinayeti gerçekle?tirenler en a??r ?ekilde cezaland?r?lmal?. Ancak bu ceza konusunun her gün siyasi bir polemik haline getirilmesine de kar??y?z" dedi.
Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, ola?an haftal?k bas?n toplant?s?nda gündemdeki maddeleri de?erlendirdi. Ba?ta idam konusu olmak üzere erken seçim ve rekor seviyelere ç?kan enflasyon rakamlar?yla ilgili aç?klamalarda bulundu. Aç?klanan yüksek enflasyon rakamlar?na ili?kin Karamollao?lu, “TÜ?K rakamlar?na göre enflasyon 15,39 olmu?. Oysa hükümetin 2018 hedefi yüzde 5 idi. Hedef yüzde 5, ?imdiki rakam ise 15. 16 y?l sonra ba?lad?klar? yere geri döndüler. Ama ekonomide her gösterge alarm veriyor. Bizden hat?rlatmas?” dedi. 

TEDB?RLER SÜRATLE ALINMALI
Karamollao?lu, konu?mas?na, kaç?r?l?p katledilen k?z çocuklar?na Allah’tan rahmet, ailelerine sabr-? cemil niyaz ederek ba?lad?. Ya?anan bu olaylar?n toplumu derinden yaralad???n? söyleyen Karamollao?lu, icra makamlar?n?n derhal s?k? tedbirler almas? gerekti?ine de i?aret ederek, “Tedbirlerin süratle al?nmas? gerekiyor. Bunun alt?nda yatan sebepleri gün ?????na ç?kar?p bu tip hadiselerin basit bir ?ekilde önlenmesi mümkün de?il. Problem de bu tip meselelere noktasal yakla?maktan kaynaklan?yor” dedi.

TOPLUMSAL GERG?NL?KTEN BESLENENLER D?LLER?N?N UCUYLA KONU?UYOR
“Bir türlü konular?n, problemlerin arka plan? ciddi manada ele al?nm?yor. Yetkili olan ki?iler ele al?yordur ama yönetimde böyle bir yakla??m havas?n? görmüyorum” diyen Karamollao?lu, söz konusu meselenin yöneticilerin gündemlerinin ilk maddesi olmas? gerekti?ini de söyledi. Karamollao?lu, “Ne yaz?k ki toplumsal gerilimden beslenenler bu tip meseleleri dillerinin ucuyla gündeme getiriyorlar, gerisi Allah kerim” diye konu?tu.


?DAM S?YAS? MALZEME YAPILMASIN, KARARINIZI ALIN YÜRÜYÜN
Karamollao?lu, al?nacak her türlü tedbire destek olacaklar?n? da sözlerine ekleyerek, “Bundan dolay?d?r ki cennet gibi bir ülkede ya?amam?za ra?men, cinnet korkusu ile ya?ar hale geldi toplumumuz. Elbette bu vah?i cinayeti gerçekle?tirenler en a??r ?ekilde cezaland?r?lmal?. Biz suçlular?n cezaland?r?lmas? konusunda al?nacak her türlü karar?n arkas?nday?z. Ancak bu ceza konusunun her gün siyasi bir polemik haline getirilmesine de kar??y?z. ?craat makam?nda olanlar karar? al?rlar, biz de o kararlar? isabetli bulursak arkas?nda dururuz. ?dam konusu gibi meseleleri siyasetin malzemesi haline getirmekten iktidar ve iktidar yanl?lar? mutlaka kaç?nmal?. Bu bile ülkeyi yoruyor. Sürekli gündemde tutmak yerine al?n karar?n?z? yürüyün” ifadeleriyle hem destek ç?kt? hem de uyard?.


 
BU B?R AHLAK VE V?CDAN MESELES?
Karamollao?lu, söz konusu ya?ananlar?n bir cinnet meselesinden öte daha büyük bir toplumsal sorun oldu?unu da sözlerine ekleyerek, “Bu bir cinnet meselesi de?il, ahlak ve vicdan meselesi. Toplumda aile yap?s? çöküyor, ahlak iflas ediyor. Sentetik uyu?turucu kullan?m? maalesef öyle bir noktaya geldi ki, Türkiye dünyan?n bir numaral? uyu?turucu kullanan ülkesi haline geldi. Uyu?turucu kullan?m ya?? ilkokul ça?lar?na kadar inmi? durumda. Bütün bunlar?n üstüne gitmeden meseleyi kanun ve ceza ba?lam?nda de?erlendirmek konuyu hiç ama hiç anlamamak demektir. Batakl??? kurutmadan sivrisineklerle mücadele edemezsiniz. Toplumsal huzuru sa?lamadan ahlak ve maneviyat temelli bir e?itim sistemini kurmadan bu problemleri çözmek mümkün de?ildir. Gerilimden sadece siyasi menfaat bekliyorlarsa ülkenin problemlerini çözemezler. K?rk f?r?n somun yemeleri laz?m ki, ak?llar? ba?lar?na gelsin” diye uyard?.

SEÇ?M B?TT?, SORUNLAR B?TMED?
?ktidar mensuplar?n?n seçimden sonra sorunlar?n bitece?ine ili?kin vaatlerini de hat?rlatan Karamollao?lu, “Seçimden sonra her ?ey düzelecekti, 25 Haziran’da her ?ey güllük gülistan olacakt?. Bundan önceki seçimlerden sonra da her seferinde problemler artt?. Bugün de art?yor. Gündeme gelen konular artan problemlerin üstünü örtmeye yönelik çabalar. Dolar ve faiz dü?ecekti, enflasyon dü?ecekti, ama dü?medi. Sigaraya, tünel geçi? ücretlerine, i?neden ipli?e her ?eye zam geliyor. Ka??kla verdiklerini kepçeyle al?yorlar. Emekliye, buna biraz zam, ?uraya ikramiye, hepsi seçime kadard?. Seçim bitti, ihtiyaç kalmad?. S?ra zamlara geldi. Maalesef yanl?? ekonomi ve tar?m politikalar? buraya getirdi. Suriye’den patates ithal etmeye ba?lad?k. Bu da onlara k?ya??m?z oldu” diye ele?tirdi.

BA?LADIKLARI YERE DÖNDÜLER
Aç?klanan yüksek enflasyon rakamlar?na ili?kin de de?erlendirmelerde bulunan Karamollao?lu, “TÜ?K rakamlar?na göre enflasyon 15,39 olmu?. Oysa hükümetin 2018 hedefi yüzde 5 idi. Hedef yüzde 5, ?imdiki rakam ise 15. 2003’te iktidara geldiklerinde enflasyon 18,36 idi. 16 y?l sonra ba?lad?klar? yere geri döndüler. Ama ekonomide her gösterge alarm veriyor. Felaket tellall??? yapmak istemiyorum ama ekonomi 2001 krizinden daha sert bir krizle kar?? kar??ya kalacak intibas?n? veriyor. Bizden hat?rlatmas?” dedi. 


 
TOPLUMU GER?P YANGINA BENZ?N DÖKÜYORLAR
Ülkenin en çok ihtiyaç duydu?u konunun huzur ve güvenlik oldu?unu da kaydeden Karamollao?lu, son günlerde yap?lan talihsiz aç?klamalar ve gazetecilere yönelik tehditlere ili?kin de de?erlendirmeler yapt?. Karamollao?lu, “Birbiri ard?na yap?lan talihsiz aç?klamalar ?u konudaki endi?elerimizi art?r?yor. Gazeteciler ölümle tehdit ediliyor, ?ehit cenazeleri üzerinden toplum kutupla?t?r?l?yor. Sorumluluk sahipleri yang?n? söndürmek yerine yang?na körükle gidiyor, benzin dökmeyi tercih ediyorlar. K?sa vadede fayda getirece?ini san?yorlar. Unutmay?n ki, ayar?n? bozdu?unuz kantar bir gün sizi de tartar. Herkesin alk-? selim ve sa?duyu ile hareket etmesi bir zarurettir. Buna en ba?ta riayet etmesi gerekenler de bugünkü iktidard?r” diye uyard?.

MUHALEFET ERKEN SEÇ?M OYUNUNA GELD?
Yerel yönetimlerde erken seçim tart??malar?na ili?kin de konu?an Karamollao?lu, iktidar mensuplar?n?n dile getirdi?i konuyu bir oyun olarak niteleyerek, muhalefetin de bu oyuna geldi?ini söyledi. Karamollao?lu, “Türkiye bu kadar derin problemler ile kar?? kar??ya iken birileri erken seçimi gündeme getiriyor. Bir ak?l tutulmas? ile kar?? kar??yay?z. Bir kere bunun için bir prosedür gerekiyor. Muhalefetin de bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Anayasa de?i?meden bu olmaz. Bu kadar gerilimin, s?k?nt?n?n içine sokmak kime ne fayda sa?lar? Hem de bunu kim gündeme getiriyor ona bakal?m. Hangi problemi çözeceksiniz bu seçimi erkene al?rsan?z. Sadece ?u manaya gelir. Seçimin erkene al?nmas?n?n tek sebebi onun arkas?ndan gelen korkunç problemlerdir. Gelecek ekonomik tehlikeleri görüyorlar. Tehlike adeta bir buzda?? gibi. Beni ?a?k?na çeviren, muhalefetin de bu oyuna gelmesi. Bir seçimden yeni ç?kt?k, hemen daha aln?n?n teri kurumadan hiç gereksiz yere bir tane makul sebep söylesinler” ifadeleriyle ele?tirdi.

BELL? ?ARTLARDA ?DAM GET?R?LMEL?
?dam ile ilgili gelen bir soruya Karamollao?lu, “?dam?n çok ama çok bariz konularda gerekli oldu?una ben ?ahsen inan?yorum. Bir çocu?a biri tecavüz etmi?, alçakça katletmi?, bana göre o idam edilmeli. Onun zihin yap?s? bu toplumu uçuruma götürür. ?dam cezas?n?n Avrupa’da kald?r?lmas?n?n temel sebebi. AB adalet sistemine göre yap?ld?. Onlar?n zanna dayal? hükümleri var. Zanna dayal? hüküm olmaz. Çünkü idam, geri dönülemeyecek bir karar. Amerika’da  idam edilen bir sürü adam sonra DNA’lar filan ortaya ç?kt?, suçlu olmad?klar? anla??ld?. Yarg? mekanizmas?ndaki yanl??l?klar?ndan dolay? bu hatalar? yapt?lar. Çok özel hallerde idam?n geri getirilebilece?ini kabul ediyoruz. Öyle bir idam cezas? olursa onun çok kesin ve özel durumlar için uygulanabilir olmas? gerekiyor. Ama bu konu siyaseten bir malzeme yap?lmal?. Alacaks?n?z al?n, almayacaksan?z almay?n. Kanaatim, bunun malzeme yap?lmamas?. Çok özel ?artlar ortaya konabilirse o zaman idam cezas?na f?rsat verilebilir. ?dam cezas? uygulanabilir” sözleriyle de idam cezas?n?n belli ?artlarda getirilebilece?ine destek ç?kt?.

M?LLET?N KEKE, ÇAYA DE??L ??E ?HT?YACI VAR
“Ekonominin, süratle düzelebilmesi için konsensüs sa?lanacak tedbirlere ihtiyaç var” ifadelerini kullanan Karamollao?lu, “Herkes demeli ki bu tedbirler do?ru. Yat?r?m politikas?n? ekonomik politikalar?n? nas?l de?i?tiririz demeleri gerekir. Biz israfa devam edece?iz, paray? topra?a gömece?iz, bunu için de yeni borç edinece?iz. Bu art?k ipin ucunun kaçt???n?n delili. Çözemezler, çözülmez. Getirip de bunu k?raathanelere dayayacaklarsa, bin be? yüz de?il, üç bin be? yüz açsalar da bu sorun çözülmez. Milletin bedava çaya, bedava keke ihtiyac? yok, i?e ihtiyac? var” ?eklinde ele?tirdi. 

PART? OLARAK BÜTÜN SEÇ?MLERE HAZIRIZ
Karamollao?lu, parti olarak her seçime daima haz?r olduklar? mesaj?n? da vererek, “Seçimden korktu?umuz için bunu dile getirmiyoruz. 24 Haziran’?n hemen arkas?ndan kollar? s?vad?k. Biz ?una inan?yoruz ki, Saadet Partimiz yürekleri da?lar kadar büyük, azimleri kayalar kadar sa?lam bir te?kilata sahiptir. Her zaman her seçime haz?rd?r. Bu hafta sonu da Ankara’da bütün adaylar?m?z, gençlik ve kad?n kollar?m?z ile bir toplant? gerçekle?tirece?iz. Burada bundan sonraki çal??malar?m?z?n haz?rl?klar?n?n start?n? vermi? olaca??z” dedi.

?TT?FAK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI
Konu?mas?n?n son bölümünde ise Karamollao?lu, gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Millet ?ttifak?’na ili?kin soruya Karamollao?lu, “?ttifak genel seçimler ile ilgili bir konuydu. ?ttifak ömrünü tamamlad?. Konu ittifak etti?imiz partiler ile kuvvetler ayr?m?n?n tatbikata girmesiyle ilgiliydi. Meclis’te temsil edilmiyoruz. Muhalefettekilerin de böyle bir ad?m? atma ço?unlu?u olmad???n? görüyoruz. Bu istikametteki çal??malar sürecek. Kuvvetler ayr?m? prensibi mutlaka benimsenecek. Bu i? bir ki?iyle gitmez. Parlamento’nun gücü mahdud olacak. Mahalli idareler ba?ka seçim. Ülke genelinde, her ilde, her ilçede ayr? seçimler olacak. Bu orada yap?lacak olan çal??malarla ilgili bir konudur. Genel manada herhangi bir ittifak?n söz konusu oldu?unu dü?ünmüyorum. Oturup konu?ulur mu ayr? bir konu” dedi.

BA?KA ?S?MLER DE PART?YE GELEB?L?R
Bir gazetecinin Saadet Partili iki milletvekiline ili?kin sorusu üzerine ise Karamollao?lu, “Söyledi?imiz isimler ve ba?kalar? da zaman içinde gündeme gelebilir. Ortaya ç?kt??? zaman da cevab?n? bulmu? oluruz” ifadesini kulland?.

0 Yorum