gündeminiz
Image
dış haberler

"T?rkiye kendini batakl?kta bulur"

gündeminiz

Amerika’da Cumhuriyetçi Parti senatörü Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini derinle?tirmesi halinde kendini "batakl?kta bulabilece?ini" savundu.


Amerika’da Cumhuriyetçi Parti senatörü Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini derinle?tirmesi halinde kendini "batakl?kta bulabilece?ini" savundu.

Graham bu aç?klamay? Ba?dat ziyareti s?ras?nda Reuters ajans?na yapt?. Graham’a göre, Türkiye Amerika’n?n Suriye’deki devam eden varl???n? desteklemeli.

Ankara PKK’n?n uzant?s? olarak niteledi?i YPG’ye Amerika’n?n verdi?i destekten rahats?z.

Graham Ba?dat’tan önce Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’te ve Türkiye’de de temaslarda bulunmu?tu. Senatör Graham, Türkiye ziyareti s?ras?nda Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’la görü?mü?tü.

Amerika’n?n Sesi’nin aktard??? habere göre; Amerika’n?n Suriye’den ç?kmas?n?n sonuçlar?n?n iyi olmayaca??n? savunan Graham, “Suriye’de Türk ordusunun daha fazla harekat? olmas?n? istemezsiniz çünkü kendinizi batakl?kta bulabilirsiniz” dedi.

Geçen ay Washington ve Ankara, YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi, Türk ile Amerikan güçlerinin bölgede birlikte güvenlik ve istikrar? sa?lamas? konusunda mutabakata varm??t?.


 
Türkiye, kendi güçleri ve Amerikan ordusunun bölgede koordineli ancak birbirinden ba??ms?z devriyeler yürüttü?ünü belirtiyor.

Graham, YPG’nin F?rat Nehri’nin do?usuna çekilmesinin “yeterli olmas? gerekti?ini” de söyledi.

Odatv.com

0 Yorum