gündeminiz
Image
dış haberler

Barzani: PKK topraklar?m?z? T?rkiye'ye sald?rmak i?in kullan?yor

gündeminiz

TSK'n?n Irak'?n kuzeyindeki askeri operasyonuna ili?kin konu?an Neçirvan Barzani, 'PKK, i?gal etti?i birçok IKBY topra??n?, Türkiye'ye sald?rmak için bir üs olarak kullan?yor. Topraklar?m?z?n Türkiye ve ?ran'a sald?r?lmak için kullan?lmas?n? asla kabul etmiyoruz' dedi

    
Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ba?bakan? Neçirvan Barzani, Ankara-Erbil ili?kileri ve terör örgütü PKK'n?n bölgedeki varl???yla ilgili aç?klamalarda bulundu.

Irak'ta yeni koalisyon hükümetinin kurulmas? için 12 May?s tarihinde yap?lan genel seçim sonuçlar?n?n resmi bir ?ekilde ilan edilmesini ve mahkeme taraf?ndan onaylanmas?n? beklediklerini belirten Barzani, Ba?dat'ta siyasi partilerle koalisyon görü?melerine ba?layacaklar?n? ifade etti.

Barzani, seçime itiraz eden siyasi partilerin endi?elerinin ortadan kald?r?lmas?n? ve oylar?n elle say?lmas?n? kendilerinin de daha önce talep ettiklerini hat?rlatarak destek verdiklerini kaydetti.

TSK'NIN KAND?L OPERASYONU

Gazetecilerin bas?n toplant?s?n?n soru cevap k?sm?nda Türk Silahl? Kuvvetlerinin (TSK) IKBY s?n?rlar? içerisinde gerçekle?tirdi?i operasyonla ilgili yöneltilen bir soruya Barzani ?u yan?t? verdi:

"Operasyonlar?n neden IKBY s?n?rlar? içerisinde meydana geldi?inin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Herkesin bilmesi gereken sebep; PKK, i?gal etti?i birçok IKBY topra??n?, Türkiye'ye sald?rmak için bir üs olarak kullan?yor. Türkiye'ye sald?r?p söz konusu bölgelere geri çekiliyor. Topraklar?m?z?n Türkiye ve ?ran'a sald?r?lmak için kullan?lmas?n? asla kabul etmiyoruz. ?ran'a muhalif gruplardan ve PKK'dan defalarca IKBY'nin topraklar?ndan sald?r? düzenlememesini istedik. Yap?lanlar tek tarafl? de?ildir ve halk?n bunu bilmesi gerekiyor."

'TÜRK?YE'Y? Z?YARET EDEB?L?R?M'

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ile önceki gün yapt??? telefon görü?mesinin detaylar?na da de?inen Barzani, "Say?n Erdo?an ile görü?memiz daha çok geçen seçimlerdeki ba?ar?s?n? tebrik etme amaçl?yd?. Görü?mede, her iki taraf da ili?kilerin geli?tirilmesinin önemine vurgu yapt?. Ankara'daki yetkililerle daha yak?ndan görü?me gerçekle?tirmek amac?yla Türkiye'yi ziyaret edebilirim" dedi.

PE?MERGE KERKÜK'E DÖNECEK M??

Barzani, Pe?merge güçlerinin, Kerkük ba?ta olmak üzere tart??mal? bölgelere dönmesiyle ilgili herhangi bir geli?menin ya?an?p ya?anmad???na ili?kin yöneltilen bir soruya, Pe?merge'nin tart??mal? bölgelere sevk edilmesi için Irak merkezi hükümeti taraf?ndan herhangi bir resmi talebin yap?lmad???n? söyledi.

'KERKÜK PETROLÜ ?Ç?N ??B?RL???NE HAZIRIZ'

Kerkük kentinde günlük yakla??k 250 ila 300 bin varil petrolün kendi boru hatlar?yla Türkiye üzerinden Ceyhan liman?na ihraç edilmesi için Irak merkezi hükümetine yard?m etmeye haz?r olduklar? aç?klamas?n? yineleyen Barzani, "Ancak Ba?dat buna henüz onay vermedi?i gibi böyle bir talepte de bulunmad?. Kerkük petrolü için i?birli?ine haz?r?z." dedi.

ayd?nl?k

0 Yorum