gündeminiz
Image
dış haberler

?srail askerleri T?rk bayra?? ta??yan Filistinli genci vurdu

gündeminiz

Gazze'nin do?usunda gösteri düzenleyen Filistinlilere sald?ran ?srail askerleri, s?n?r bölgesi yak?n?nda Türk bayra?? sallayan Filistinli bir genci de aya??ndan vurarak yaralad?.

?srail askerlerinin Gazze s?n?r?nda Büyük Dönü? yürüyü?ü etkinlikleri çerçevesinde bar??ç?l gösteriler düzenleyen Filistinli kad?nlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca ki?inin yaraland??? ve gazdan etkilendi?i bildirildi.

Gazze'deki Sa?l?k Bakanl??? Sözcüsü E?ref el-Kudra, yapt??? yaz?l? aç?klamada, "?srail askerlerinin, Gazze'nin do?usunda gösteri düzenleyen Filistinli kad?nlara gerçek mermi ve mahiyeti bilinmeyen gazla müdahalesinde onlarca ki?i yaraland? ve gazdan etkilendi." ifadesini kulland?.


Kudra, ?öyle devam etti:

"?srail askerlerinin, müdahalesinde aralar?nda gazdan etkilenenlerin de oldu?u ço?u kad?n 134 Filistinli çe?itli ?ekilde yaraland?."

Bugün yüzlerce Filistinli kad?n, 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönü? Yürüyü?ü etkinliklerine kat?lmak üzere Gazze s?n?r?na gelmi?ti.

Gazze'deki Büyük Dönü? ve Ku?atmay? K?rma Yürüyü?ü Yüksek Ulusal Komitesi'ne ba?l? Kad?n Komitesi, bugünkü etkinli?e "Büyük Dönü? ve Ku?atmay? K?rmak ?çin Filistinli kad?nlar" ismini vermi?ti.

?srail askerleri, s?n?r bölgesi yak?n?nda Türk bayra?? sallayan Filistinli bir genci de aya??ndan vurdu.


Yaralanmas?na ra?men elinden Türk bayra??n? dü?ürmeyen Filistinli genç, sa?l?k ekipleri taraf?ndan yap?lan ilk yard?m?n ard?ndan ambulansa ta??nd?.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. y?l? nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka alt?ndaki Gazze ?eridi'nin ?srail s?n?r?nda "Büyük Dönü? Yürüyü?ü" ad? alt?nda bar??ç?l eylemler düzenliyor.

?srail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklar?na geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukan?n kald?r?lmas?n?" talep eden sivil halk?n üzerine gerçek mermilerle ate? aç?yor.

Gazze s?n?r?nda 30 Mart'tan bu yana devam eden bar??ç?l "Büyük Dönü? Yürüyü?ü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli ?srail askerlerinin sald?r?lar? sonucu ?ehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaraland?. ?srail askerleri taraf?ndan ?ehit edilen Filistinliler aras?nda, 2 gazeteci, 2 sa?l?k çal??an? da yer al?yor. AA

0 Yorum