gündeminiz
Image
dış haberler

?ngiliz Independent: I??D geri d?n?yor

gündeminiz

Indepedent'?n savunma muhabiri Kim Sengupta, Suriye'de sahada ya?anan yeni geli?meleri f?rsata çevirmeyi hedefleyen I??D'in yeniden toparland???n? ve sald?r?lar?na ba?lad???n? yazd?.


Indepedent'?n savunma muhabiri Kim Sengupta, Suriye'de sahada ya?anan yeni geli?meleri f?rsata çevirmeyi hedefleyen I??D'in yeniden toparland???n? ve sald?r?lar?na ba?lad???n? yazd?.

Haberin ba??nda, son günlerde I??D'in Suriye'deki etkinli?inin artmakta oldu?unu gösteren baz? geli?melerden bahsediliyor.

Rakka'daki bombal? sald?r?lar, farkl? yerlerde rakip silahl? gruplar?n sava?ç?lar?n?n kaç?r?lmalar? ve infaz edilmeleri ile yeni topraklar ele geçirip buralarda yeni üslerin kurulmas? bu geli?meler aras?nda say?l?yor.

I??D'in halihaz?rdaki militan say?s?n?n sekiz ila on bin aras?nda oldu?unun dü?ünüldü?ünü aktaran Independent, tamamen yenildi?i dü?ünülen örgütün geri döndü?ünü, bunun temel nedenininse sahada de?i?mekte olan dinamikler oldu?unu belirtiyor.

 

2016'da Irak'?n Musul kentinde çekilen foto?rafta görülen I??D militan? ve I??D bayra??


 
 Çe?me'de Bir Eviniz Olsun
Çe?me'den ilhan alan, benzersiz bir ya?am için hemen formu doldurun.
Çe?me'de Bir Eviniz Olsun
 Titanic Hotels
Titanic Otelleri’nde Setur f?rsatlar?yla yerinizi hemen ay?rt?n.
Titanic Hotels
 Ofiste Yemek Derdine Son!
Ofiste Yemekhane Yoksa, Meal Box Yemek Aboneli?i Var!
Ofiste Yemek Derdine Son!
 Kirala, ?irketin kazans?n
?irket arac?n? kiralayanlar hem maliyetten hem zamandan kazan?yor! Hemen teklif al?n!
Kirala, ?irketin kazans?n
"ARAÇLARI VE S?LAHLARIYLA G?DEN I??D'L?LER ??MD? TEKRAR BURADALAR"

Yaz?da, sahadaki de?i?imlerle ilgili olarak ?u örnekler veriliyor: ABD Ba?kan? Donald Trump'?n ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini k?s?tlama emri vermesi; Washington'?n I??D'le sava?ta müttefiki olan Kürt güçlerin ?imdilerde Türk ordusuyla sava??yor olmas?; I??D'den geri al?nan alanlarda kontrolü sa?layan Bat?'n?n müttefiki baz? gruplar?n, vergi ve zorunlu askerlik politikalar?na kar?? yerel halk aras?nda artan memnuniyetsizlik; Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF), uluslararas? destekçilerinin sahadan çekilmesini h?zland?raca??n? dü?ünerek I??D'in elindeki bölgeye kar?? harekete geçmedi?i iddias?.

Haberde, bölgede Amerikan askerlerinin azalmas?yla birlikte Frans?z askerlerinin say?s?n?n artt??? ancak Frans?zlar?n zamanlar?n büyük bölümünü silahl? muhalif gruplar aras?ndaki iç çat??malar? durdurmaya çal??makla geçirdi?i de belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ?Independent ayr?ca, Be?ar Esad'?n uluslararas? destekçileri olan Rusya ile ?ran aras?ndaki ayr??ma ve tart??malar?n artt???n? da yaz?yor.

Gazeteye konu?an Sami Abdullah Abdo adl? bir silahl? "muhalif" grup üyesi, I??D'in bu yeni ko?ullar? kulland???na vurgu yapm??:

"Bat?l? ülkeler bize sürekli olarak I??D'in nas?l yenildi?ini, nas?l bitti?ini, her ?eyin nas?l sona erdi?ini anlatt?lar. Ancak sahada olan bizler, durumun böyle olmad???n? görebiliyoruz.

I??D'lilerin birço?u araçlar? ve silahlar?yla gittiler. ?imdi I??D tekrar burada. ?artlar de?i?ti ve bunu kullan?yorlar, iyi gidiyorlar ve güçlerini art?r?yorlar."

 

Odatv.com

0 Yorum