gündeminiz
Image
dış haberler

ABD'den T?rkiye'ye k?t? haber: ?stisna yap?lmayacak

gündeminiz

ABD D??i?leri Bakanl???, Amerika’n?n nükleer anla?madan çekilmesi sonucu Kas?m’da ?ran’a yönelik k?s?tlamalar tekrar devreye girdikten sonra, bu ülkeden petrol ithal eden ülkelerin de mutlaka yapt?r?mlara tabi olaca??n? söyledi.

cumhuriyet.com.tr 
Bakanl???n politika planlama direktörü Brian Hook ?ran konusunda düzenledi?i bas?n toplant?s?nda bir gazetecinin, “Türkiye ve Hindistan gibi ?ran 'dan petrol ithal eden ülkelerin, ?ran 'a yapt?r?mlar tekrar devreye girince de hala ithalata devam etmeleri halinde ne gibi sonuçlarla kar?? kar??ya kalacaklar?” sorusunu yan?tlad?.

Amerika’n?n Sesi’nin aktard??? habere göre Hook, “ABD'nin istisnai muafiyet tan?may? dü?ünmedi?ini, çünkü bunu yapman?n, ?ran 'a bask?y? ciddi ölçüde azaltaca??n?” belirtti.Amerikal? diplomat, “Bu bir bask? uygulama kampanyas?. Dolay?s?yla yapt?r?mlar? tekrar uygularken genel anlamda istisnai muafiyetler getirmeyi dü?ünmüyoruz çünkü bask? uygulaman?n ulusal güvenlik hedeflerimizi ba?armada kritik önem ta??d???na inan?yoruz” diye konu?tu.

 "Muhafiyet yok"

Ancak Hook, “ithalatlar?n? azaltan ülkelerin her biriyle ayr? ayr? çal??maya haz?r?z. Bununla birlikte di?er yapt?r?mlarda, muafiyet tan?may? dü?ünmüyoruz” dedi.

  ABD D??i?leri Bakanl??? yetkilisi, ?ran '?n otomobil, alt?n ve di?er kilit metal ürünlerine yönelik Amerikan yapt?r?mlar?n?n 6 A?ustos'ta, enerji ve bankac?l??? hedef alan yapt?r?mlar?n da 4 Kas?m'da tekrar yürürlü?e girece?ini aç?klad?.

" ?ran 'la ticarete devam eden yapt?r?mlara maruz kal?r"

ABD, Tahran'la uluslararas? toplum aras?nda 2015 y?l?nda imzalanan nükleer anla?madan May?s ay?nda çekildikten sonra bu ülkeye yönelik yapt?r?mlar? tekrar uygulamaya sokmaya ba?lad?. Ancak, ?ran 'la i? yapan ülkeleri de hedef alan ikincil yapt?r?mlar? da tekrar hayata geçirme planlar?na Avrupa müttefiklerden önemli itirazlar geliyor.

Ba?kan Donald Trump Fox News'a verdi?i mülakatta, Avrupal? müttefiklerin ?ran 'la ticarete devam etmeleri halinde yapt?r?mlara maruz kalacaklar?n? kaydetti.

 Hook, 50'den fazla uluslararas? firman?n ?ran piyasas?n? terketme niyetini aç?klad???n? söyledi ancak bunlar?n hangi firmalar oldu?unu belirtmedi.

 Brian Hook, “Rejim istikrar bozucu politikalar?n? de?i?tirene kadar ?ran 'a a??r ekonomik bask?lar uygulayaca??m?z? dünya genelindeki ülkeler ve ?irketler nezdinde net olarak ortaya koyduk” dedi.

 Dünyan?n en büyük alt?nc? ihracatç?s? olan ?ran 'la ilgili geli?meler, küresel piyasalar?n istikrar? aç?s?ndan özel endi?e kayna?? olu?turuyor. Beyaz Saray, Suudi Arabistan'?n her türlü eksi?i tamamlamak için petrol üretimini art?rabilece?ini belirtiyor.

0 Yorum