gündeminiz
Image
Sağlık

Kanserin ilac? bulundu mu

gündeminiz

Bilim insanlar?, vücudun kanserli hücreleri "yemesini ve yok etmesini" sa?layan özel bir ilaç üretti.

Bilim insanlar?, vücudun kanserli hücreleri "yemesini ve yok etmesini" sa?layan özel bir ilaç üretti.

?laç, histiyosit adl? beyaz kan hücrelerinin etkinli?ini art?r?yor. Ba????kl?k sistemi, histiyositi, istenmeyen "yabanc? i?galci" hücreleri yiyip yok etmek için kullan?yor.

T?p dergisi Nature Biodemical Engineering, ilac?n fareler üzerinde yap?lan testlerinin, bu tedavi türünün gö?üs ve deri tümörlerine kar?? etkili oldu?unu gösterdi?ini bildirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; ilac?n üretilmesini sa?layan ABD'li bilim insanlar?, tedaviyi birkaç y?l içinde insanlar üzerinde de denemeye ba?lamay? hedeflediklerini söyledi.

Kanserle mücadelede ba????kl?k sistemine odaklanan çal??malar, t?p alan?nda küresel çapta art?? gösteriyor.

Histiyositlerin hali haz?rda bakteriyel ve salg?n enfeksiyonlar?na kar?? mücadelede etkin olduklar? biliniyor. Zira histiyositler "yabanc? i?galcileri" tan?y?p bunlara sald?rabiliyor.

Ancak histiyositler kanserle mücadelede çok etkili de?iller çünkü tümörler kendi hücrelerimiz içinden do?uyorlar ve ba????kl?k sald?r?lar?ndan saklanmak için zeki mekanizmalara sahipler.

Harvard Üniversitesi T?p Fakültesi bünyesinde Dr. Ashish Kulkarni öncülü?ünde yap?lan çal??mada olu?turulan ilaç ise iki yönlü olarak i?liyor.

Birincisi, kanser hücrelerinin saklanmas?n? ve histiyositlere "beni yeme" sinyalinin gönderilmesini durduruyor. ?kincisi ise tümörlerin histiyositlere uysal olmalar?n? söylemesine engel oluyor.

Ara?t?rmac?lar, bu tedavinin di?er kanser türleri için de kullan?lma olas?l???n?n bulundu?unu belirtiyor.

Odatv.com

0 Yorum