gündeminiz
Image
Sağlık

Aile hekimli?inin ??k???

gündeminiz

Sa?l?k Bakanl???, haziranda ?stanbul için 886 yeni aile hekimli?i kadrosu açt? ancak sadece 35 hekim ba?vurdu. Ba?vurular?n da 21’i ile sözle?me imzaland?. Bu durum sistemde ya?anan krizi de gösterdi. Kadrolara bu kadar az ba?vuru yap?lmas?n?n nedenlerinin ba??nda hekimin çal??aca?? binay? bulma, kiralama, ekibi olu?turma, tüm altyap?y? kurma ve hatta hastay? da bulmas? geliyor.

S?BEL BAHÇETEPE/cumhuriyet


Sa?l?k Bakanl???, haziran ay?nda ?stanbul için 886 yeni aile hekimli?i kadrosu açt?. Yaln?zca 35 hekim bo? kadrolara ba?vurdu ve bu ba?vurular?n da 21’i ile sözle?me imzaland?. Aç?lan kadrolara bak?ld???nda birço?unun binas?n?n bile olmad???, hekimin kadro aç?lan yerlere yerle?tirilmesinin yap?lmas? durumunda çal??aca?? binay? bulma, kiralama, ekibi olu?turma, altyap?n?n tamam?n? kendisinin tamamlamas? gibi durumlarla kar?? kar??ya oldu?u görülürken; baz? semtlerde ise aile hekimine kay?tl? nüfus say?s?n?n s?f?r oldu?u, atanan doktorlar?n bu nedenle ayr?ca bir de hasta bulmak zorunda kalaca?? belirtiliyor.

Sorunlar bu kadarla bitmiyor. Atanan hekime bakanl?k 22 günlük süre veriyor ve bu süre içinde tüm eksikleri tamamlayarak hizmete ba?lamas?, aksi halde hiçbir haktan yararlanamayaca??, 1 y?l boyunca yeniden aile hekimli?i yerle?tirme ba?vurusunda bulunamayaca?? ifade ediliyor. Hekimler, aile hekimli?inin eskisi kadar cazip olmad???n?, tercih edilmedi?ini, hatta istifalar?n bile ya?and???n? belirterek “Aile hekimli?i sistemi çöktü, sistem krizde. Koruyucu hekimlik yap?lamaz hale geldi. Birinci basamak sa?l?k hizmeti tümüyle kamusal hizmet olmal?, yani binas? kamu binas?, çal??anlar? da sözle?meli de?il kamu personeli olmal?. Hekim bina bulma, araç-gereç temini gibi konularla ilgilenmemeli” diyorlar. ?stanbul Tabip Odas? Pratisyen Hekimlik Komisyonu’ndan hekimler, 2004 y?l?ndan bu yana ülkemizde birinci basamak sa?l?k hizmetlerinde “Sa?l?k parayla, binas? kirayla” döneminin ba?lad???n? belirterek “Hekim bina, araç-gereç, demirba? hatta motorlu ta??t?n? dahi kendisi temin edecektir. Art?k bir ekip hizmeti kalmam??t?r. Bir aile hekimli?i birimi, bir hekim ve bir aile sa?l??? çal??an?ndan ebe, hem?ire, sa?l?k memuru veya acil t?p teknisyeninden ibarettir. Halen ?stanbul’da 300 aile hekimi tek ba??na hizmet veriyor. Bu iki ki?ilik ekip bile olu?turulam?yor” diyorlar. Hekimler, “Y?llard?r Sa?l?k Bakanl???’n?n yapamad???n? 22 günde meslekta??m?zdan yapmas?n? istiyor. Sistem krizde. Birinci basamak sa?l?k hizmeti yurtta??n hatta hekimler gözündeki konumu y?pran?yor” diyor.

0 Yorum