gündeminiz
Image
Sağlık

Kamu Hastaneleri 2017 Raporu: Hasta say?s? artt? hastane say?s? azald?

gündeminiz

Kamu Hastaneleri 2017 ?statistik Raporu’na göre, hastaneye ba?vuru say?s? 357 milyon 748 bin 167 oldu, 101 milyon 445 bin 329 kez de acil servise ba?vuruldu
BURCU CANSU/B?RGÜNNET

Sa?l?k Bakanl??? Kamu Hastaneleri Genel Müdürlü?ü, Kamu Hastaneleri ?statistik Raporu 2017 analizlerini yay?mlad?. AKP Hükümeti’nin uygulamaya geçirdi?i Sa?l?kta Dönü?üm Program?’n?n yol açt??? k??k?rt?lm?? sa?l?k talebi nedeniyle hastanelerde ya?anan y???lma raporda da gözler önüne serildi.


 
Kamu Hastaneleri Kurumu olu?turulduktan sonra yay?mlanan ilk istatistikte, 2013 ile 2017 y?llar? sa?l?k hizmetleri aç?s?ndan kar??la?t?r?ld?. Raporda öne ç?kan sat?r ba?lar? ?öyle:

»AKP’nin her f?rsatta övündü?ü yatak say?s? art??? 2013 y?l?ndan bu yana sadece yüzde 1,8 oldu. 2013 y?l?nda 119 bin 512 olan yatak say?s? 2017’de 134 bin 682’ye ç?kt?.

»2013 y?l?nda sa?l?k hizmeti verilen kurum say?s? 695 iken 2014 y?l?nda 701, 2015 y?l?nda 707’e kadar yükseldi, bu say? 2017 y?l?nda 688’e geriledi.

»Hastaneye ba?vuru say?s?nda ciddi bir art?? ya?and?. 2013 y?l?nda hastaneye toplam ba?vuru say?s? 271 milyon 524 bin 874 iken bu say? 357 milyon 748 bin 167’e yükseldi.

»Acil servise ba?vuru oran? da artt?. 2013 y?l?nda 82 milyon 308 bin 86 ba?vuru olurken bu rakam 101 milyon 445 bin 329’a ç?kt?.

Nüfusun dört kat? ba?vuru
»688 kamu hastanesine 2017 y?l?nda toplam ba?vuru say?s? 357 milyon 748 bin 167 oldu. 80 milyonluk nüfus dü?ünüldü?ünde bir yurtta? en az 4 kez hastaneye ba?vurdu. 101 milyon 445 bin 329 kez de acil servise ba?vuru yap?ld?.

»Türkiye genelinde 7 milyon 721 bin 584 ki?i ortalama 4 buçuk gün hastanede yatt?.

»Hastaneye ve acil servise en fazla ba?vuruda ?stanbul ba?? çekti. ?stanbul’da bir y?lda 57 milyon 536 bin 449 ki?i hastaneye, 14 milyon 352 bin 135 ki?i de acil servise ba?vurdu. ?kinci s?rada Ankara’da üçüncü s?rada da ?zmir yer ald?.

0 Yorum