gündeminiz
Image
dış haberler

Arap ?lkelerinden ?srail'e T?rkiye uyar?s?

gündeminiz

?srail'de yay?mlanan bir gazete, Ürdün, Suudi Arabistan ve Filistin yönetiminin Türkiye'nin Kudüs'teki varl??? konusunda ?srail yönetimini  uyard??? iddias?nda bulundu.Türkiye’nin son dönemde varl???n? hissettirdi?i Orta Do?u siyasetinde s?cak bir geli?me ya?an?yor.

 ?srail’in çok satan gazetelerinden Haaretz, Türkiye’nin bölgede ve özellikle Kudüs’te aktif olmas?ndan dolay? bölge ülkelerinin rahats?z oldu?unu ve bu konuda ?srail yönetimini uyard?klar?n? iddia etti.

Gazetenin Amir Tibon ve Yaniv Kubovich imzal? haberinde, Ürdün, Suudi Arabistan ve Filistin Ulusal Yönetimi’nin Türkiye’nin son bir y?l içerisinde Do?u Kudüs’te etkisini art?rd???n? ?srail’e aktard??? ve Türkiye Cumhurba?kan? Erdo?an’?n, Kudüs konusunu sahiplenmesinden dolay? rahats?z oldu?unu gündeme getirdi?i aktar?ld?.

Amman ve Ramallah’tan üst düzey yetkililerin, ?srailli yetkililere Türkiye’nin bölgedeki etkisinin hissedildi?ini söyledi?i ifade edilirken, Haaretz’e konu?an ?srail Savunma Bakanl???’ndan yetkililer, “Durumun fark?nday?z ve bu konuya daha fazla ilgi gösterece?iz” ifadesini kulland?.

 Haaretz, Do?u Kudüs’teki Türkiye etkisinin ?srail güvenlik güçleri taraf?ndan 1 y?l? a?k?n bir süredir takip edildi?ini aç?klarken, ?srailli kaynaklar?n bu konuda kapsaml? bir rapor haz?rlad??? ve “Türkiye’nin Do?u Kudüs’teki etkisini nas?l art?rd???na” dair yollar? s?ralad??? ortaya ç?kt?.

"TÜRKLER GAYR?MENKUL ALIYOR"

AKP’ye yakn gruplar?n organize turlar düzenledi?i ve geçti?imiz y?l içerisinde binlerce Türk vatanda??n?n Kudüs’ü ziyaret etmesinin öne ç?kt???n? aktaran yetkililer, Türklerin Do?u Kudüs’te gayrimenkul sat?n ald?klar?n? ve Mescid-i Aksa ve Kubber-üs Sahra’daki gösterilere kat?ld???n? yazd?. Gazeteye konu?an ?srailli yetkililer ayr?ca Türkiye’nin bölgedeki kurulu?lara para yard?m? yapt???n? da anlatt?.

Ürdünlü yetkililerin, Türkiye’nin bölgedeki varl???na müdahale etmeyen ?srail’in, “Direksiyon ba??nda uyudu?unu” söylerken, “?srail, iki ülke aras?nda 2016 y?l?nda imzalanan bar?? anla?mas? dolay?s?yla yava? hareket ediyor” yorumunu yapt?. ?srail savunma bakanl???nda görevli yetkili, “Ürdün ve Filistin Ulusal Yönetimi bu konuda endi?elerini dile getirdi ama biz bahsedildi?i gibi yava? hareket etmiyoruz” dedi. 

Filistin ve Ürdünlü yetkililer özellikle geçen y?l Türk göstericilerin Kudüs yak?nlar?nda ve Cuma namaz? s?ras?nda ?srailli askerlerle çat??mas?ndan dolay? rahats?z olduklar?n? söyledi.?srail polisinden bir kaynak ise, “Türkiye gayrimenkul al?yor ve siyasi olarak güçleniyor.

 Bu, Filistin Ulusal Yönetimi’ni de endi?elendiriyor çünkü onlar Do?u Kudüs’ün sorumlulu?unu ba?ka bir ülkeyle almak istemiyorlar” dedi. Haaretz, Türkiye’nin varl???n?n Filistin ve Mahmud Abbas’? endi?elendirmesinin sebebi olarak, bu geli?menin Filistin Ulusal Yönetimi’ne kar?? ve Gazze’deki Hamas’a yak?n gruplar?n güçlenmesini gösterdi. 
Kaynak Yeniça?: Arap ülkelerinden ?srail'e Türkiye uyar?s? 

0 Yorum