gündeminiz
Image
dış haberler

AB zirvesinde kritik T?rkiye karar?

gündeminiz

Brüksel'de toplanan AB Zirvesi'nde, Türkiye'ye s???nmac?lar için vadedilen 3 milyar euroluk yard?m paketi onayland?.

Avrupa Birli?i'nin liderler zirvesinde ortak mülteci merkezlerinin kurulmas?na ve birlik içinde göçmenlerin hareket etmesinin k?s?tlanmas?na karar verildi.

Liderlerin dokuz saat süren müzakereler sonunda imzalad??? ortak aç?klamada, bu merkezler kapsam?nda yeniden da??t?m ve yerle?tirme gibi ad?mlar?n ülkelerin gönüllü?ü esas?nda yap?laca?? kaydedildi.

Ayn? zamanda AB s?n?rlar?n?n daha da güçlendirilmesine, Avrupa'ya göçün engellenmesi için Türkiye, Fas ve Kuzey Afrika ülkelerine daha yüksek miktarda yard?m sa?lanmas?na karar verildi.

Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilmesi planlanan 3 milyar euroluk yard?m paketinin ikinci diliminin aktar?lmas? karar? al?nd?.

Afrika göç projelerine ise 500 milyon euro aktar?lacak.

0 Yorum