gündeminiz
Image
dış haberler

Economist: '24 Haziran Yeni T?rkiye'nin ilk, eski cumhuriyetin son g?n? oldu'

gündeminiz

Economist'te geçen Pazar günü düzenlenen seçimlerle ilgili yer alan makalede, "24 Haziran, ?slamc? milliyetçilik ve Osmanl? nostaljisinin kar???m?ndan olu?an ve Erdo?an'?n tan?mlamas?yla Yeni Türkiye'nin ilk, büyük ihtimalle Atatürk taraf?ndan kurulan eski cumhuriyetin son günü oldu" ifadesi kullan?ld?.


BBC Türkçe Yay?nlanma tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma, 03:06


?ngiltere'nin önde gelen haftal?k dergilerinden Economist 'te Türkiye'de geçen Pazar günü düzenlenen seçimlerle ilgili bir yaz? yer ald?.

"Erdo?an, Türkiye'de yeni bir siyasi dönemi ba?latt?" ba?l???n? ta??yan makalede, "'Yeni Türkiye', daha ?slamc?, milliyetçi ve otoriter olacak" yorumu yap?ld?.

Ankara'da AKP genel merkezinin etraf?nda yap?lan kutlamalar? anlatarak ba?layan makale, " 24 Haziran , ?slamc? milliyetçilik ve Osmanl? nostaljisinin kar???m?ndan olu?an ve Erdo?an'?n tan?mlamas?yla Yeni Türkiye'nin ilk, büyük ihtimalle Kemal Atatürk taraf?ndan kurulan eski cumhuriyetin son günü oldu" ifadesini kulland?.

"Ba??ms?z olmas?na ra?men adil olmayan bir seçimdi" yorumunun yap?ld??? makalede Selahattin Demirta? ve Meral Ak?ener'in bas?n organlar?nda yer almad???, Muharrem ?nce'nin TRT'de Erdo?an'a k?yasla çok az bir süre gösterildi?i ve ?nce'nin yüz binlerce ki?inin gitti?i son mitinginin TRT taraf?ndan kale al?nmad??? aktar?ld?.

AG?T'in (Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat?) raporunda seçimlere yüksek kat?l?m?n takdir edildi?i, ancak Erdo?an ve AKP'nin geni? bir ?ekilde medyada yer ald???, devlet kaynaklar?n? yanl?? kulland???, OHAL'in toplanma ve ifade özgürlü?ünün k?s?tlanmas? için kullan?ld??? belirtildi.

'Türkiye ciddi bir ?ekilde bölündü'
"Erdo?an için bu zafer ülkenin kurucu babas? Atatürk taraf?ndan devreye konulan parlamenter sistemin ba?kanl?k sistemiyle de?i?tirilmesi yolunda yap?lan anayasa de?i?ikli?inin son ad?m?n? olu?turuyor" denilen makalede böylece Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n yürütme üzerinde bütünüyle kontrolünün olaca?? aktar?ld?.

Devlet Bahçeli'nin lideri oldu?u MHP ile kurulan ittifak?n Erdo?an'? daha milliyetçi bir çizgiye itece?i öne sürüldü.

Erdo?an'?n OHAL'e son vermesi halinde ise "muhaliflerin pe?ine tak?lmay? b?rakaca??n? dü?ünmek için bir sebep olmad???" yorumu yap?ld?.

Makalenin sonunda, "Erdo?an'?n yönetimi alt?ndaki Türkiye, ciddi bir ?ekilde bölünmü? durumda. Bir tarafta kendisi için refah?n, dini özgürlü?ün ve ulusal gururun sembolü olan muhafazakar Müslümanlar ve milliyetçiler var. Di?er tarafta ise kendisini yozla?m?? ve bask?c? bir despot olarak gören sekülerler, liberaller, güneydo?udaki Kürtler var" ifadesine yer verildi.

0 Yorum