gündeminiz
Image
dış haberler

ABD'den T?rkiye'ye seyahat uyar?s?: Risk artt?

gündeminiz

ABD D??i?leri Bakanl???, Türkiye'ye yönelik yeni seyahat uyar?s?n? güncelledi. D??i?leri Bakanl???’n?n resmi sitesinde yay?nlanan seyahat uyar?s? bülteninde, Türkiye'nin baz? bölgelerinde risklerin artt??? belirtilerek 'seyahati yeniden gözden geçirin' uyar?s? yap?ld?.

(DHA) Yay?nlanma tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma, 03:29
[Haber görseli]ABD'nin seyahat uyar?s? kategorisinde en güvenli ülkelere 1'inci kategoride yer verilirken, Türkiye'nin en riskli ülkeleri kapsayan 4'üncü kategorinin bir alt?ndaki, 3'üncü kategoride yer almay? sürdürdü?ü belirtildi. Aç?klamada, Türkiye'nin Güneydo?u ve Suriye s?n?r?ndaki bölgeler ise 4'üncü kategoride yer ald? ve 'Bu bölgelere seyahat etmeyin' uyar?s?nda bulunuldu.

'Keyfi gözalt?' uyar?s?

ABD D??i?leri Bakanl???'n?n 28 Haziran'da güncelledi?i ' seyahat uyar?s?nda', Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatanda?lar? olas? terör eylemlerinin yan? s?ra 'keyfi gözalt?lara' kar?? da uyar?ld?. Bültende " terör nedeniyle Türkiye-Suriye s?n?r? boyunca uzanan bölgelere ve Güneydo?u bölgesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, ?anl?urfa, ??rnak, Diyarbak?r, Van, Siirt, Mu?, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis'e seyahat etmeyin" dendi.

Terör örgütlerinin Türkiye'de sald?r?lar planlamay? sürdürdü?ü savunulan bültende ?u ifadeler yer ald?:

" terör örgütleri yabanc?lar? hedef al?yor"

" terör örgütleri aç?kça Bat?l? turistleri ve yabanc?lar? hedef al?yor. Teröristler küçük ya da hiçbir uyar? olmadan sald?rabilir, turistik yerler, ula??m merkezleri, pazarlar, al??veri? merkezleri, yerel hükümet kurumlar?, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çapl? spor ve kültürel etkinlik alanlar?, e?itim kurumlar?, havalimanlar? ve kamuya aç?k ba?ka alanlar hedef al?nabilir. Ola?anüstü Hal alt?nda güvenlik güçleri on binlerce ki?iyi gözalt?na ald?. Bunlar aras?nda, k?s?tl? ya da gizli kan?tlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü oldu?u iddia edilen gruplarla ba?lant?lar? oldu?u ?üphesiyle tutuklanan ABD vatanda?lar? da var. ABD vatanda?lar? ayr?ca, Türkiye'den ayr?lmalar?n? engelleyen seyahat yasaklar? ile de kar?? kar??ya kald?. Türkiye Hükümeti'nin aç?kça onaylamad??? toplanmalar, protestolar ve gösterilere kat?lmak gözalt? ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir. ABD yönetimi Türkiye'deki personelini ileride de?i?tirilebilecek belirli güvenlik k?s?tlamalar?na tabi tutmaktad?r."

Bültende, Türkiye'ye  seyahat  etmeyi planlayan Amerikal?lardan, yerel medyay? izleyerek bilgi edinmeleri de istenirken ve turistlerin s?kça u?rad??? alanlardan uzak durmalar?, güvenlik önlemlerine sahip otellerde kalmalar? ça?r?s? yap?ld?.

0 Yorum