gündeminiz
Image
dış haberler

ABD D??i?leri Bakanl??? T?rkiye?ye y?nelik yeni seyahat uyar?s? yay?nlad?...

gündeminiz

ABD D??i?leri Bakanl??? Türkiye’ye yönelik yeni seyahat uyar?s? yay?nlad?.

Bakanl???n geçti?i bültende, yeni uyar?n?n 10 Ocak 2018’teki versiyonun güncellemesi oldu?u belirtildi. Türkiye, yeni seyahat uyar?s? bülteninde “seyahati yeniden gözden geçirin” ?eklinde tan?mlanan üçüncü kategoride yer ald?.

Bakanl?k, yabanc? ülkelere seyahat etmeyi dü?ünen vatanda?lar?na yönelik yay?nlad??? seyahat uyar?lar?nda yeni bir sistem getirmi?ti. Buna göre ABD, ülkeleri seyahat riski durumuna göre 4 kategoride s?n?fland?r?yor. Yeni sistemde en riskli riskler ülkeler 4’üncü kategoride yer al?rken, en güvenlilerse 1’inci kategoriye al?n?yor.

Türkiye’yle ilgili yay?nlanan son bültende de, Türkiye’nin 3’üncü kategoride kalmaya devam etti?i belirtilerek, “Terörizm ve keyfi gözalt?lar nedeniyle Türkiye’ye seyahati yeniden gözden geçirin. Baz? bölgelerde artan riskler mevcut” ifadesi kullan?ld?.

Amerika'n?n Sesi'nde yer alan habere göre bültende Türkiye’nin güneydo?usu ve Suriye s?n?r?ndaki bölgeler ise “seyahat etmeyin” ba?l???yla 4’üncü kategoriye al?nd?.

Bakanl???n yay?nlad??? bültende ?unlar kaydedildi:


 
Paten sürmek; çocuk, yetişkin herkes için son derece eğlendirici ve neşeli bir ...
Paten Sürerken Güve ...
Kad?n sandaletler 19 TL'den ba?layan fiyatlarla Trendyol'da
??k ve rahat sandaletler
 Hesapl? Bitcoin ticareti
Yaln?zca 100$ Teminat ile Bitcoin'den para kazan?n!
Hesapl? Bitcoin ticareti
 Ayakkab?da Süper F?rsat:
Tüm Bambi Ma?azalar?nda %70 ?ndirim var!
Ayakkab?da Süper F?rsat:
“Terör nedeniyle Türkiye-Suriye s?n?r? boyunca uzanan bölgelere ve güneydo?udaki Hatay, Kilis, Gaziantep, ?anl?urfa, ??rnak, Diyarbak?r, Van, Siirt, Mu?, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis’e seyahat etmeyin.

Terör örgütleri Türkiye’de sald?r?lar planlamaya devam ediyor. Terör örgütleri aç?kça Bat?l? turistleri ve yabanc?lar? hedef al?yor. Teröristler az ya da hiçbir uyar? olmadan sald?rabilir, turistik mekanlar, ula?t?rma merkezleri, pazarlar/al??veri? merkezleri, yerel hükümet tesisleri, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çapl? spor ve kültürel etkinlikler, e?itim kurumlar?, havaalanlar? ve di?er kamuya aç?k alanlar hedef al?nabilir.

Ola?anüstü Hal alt?nda güvenlik güçleri onbinlerce ki?iyi gözalt?na ald?. Bunlar aras?nda, k?s?tl? ya da gizli kan?tlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü oldu?u iddia edilen gruplarla ba?lant?lar? oldu?u ?üphesiyle tutuklanan ABD vatanda?lar? da var. ABD vatanda?lar? ayr?ca, Türkiye’den ayr?lmalar?n? engelleyen seyahat yasaklar?na da maruz kald?.

Türkiye Hükümeti’nin aç?kça onaylamad??? toplanmalar, protestolar ve gösterilere kat?lmak gözalt? ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir.

ABD hükümeti Türkiye’deki personelini ileride de?i?tirilebilecek belirli güvenlik k?s?tlamalar?na tabi tutmaktad?r.”

Bültende, vatanda?lardan Türkiye’ye seyahat etme karar? almalar? halinde, “?stanbul’da popüler turist mekanlar? ba?ta olmak üzere Bat?l?lar?n s?kça u?rad??? alanlarda dikkatli olmalar?, gösterilerden ve kalabal?klardan kaç?nmalar?, tan?mlanabilir güvenlik tedbirlerine sahip otellerde kalmalar? ve yerel medyay? takip etmeleri” istendi.

Odatv.com

0 Yorum