gündeminiz
Image
Sağlık

Hastanelerde s?men alt? edilen skandallar

gündeminiz

Türkiye’deki dünya birincisi oldu?umuz MR ve BT gibi radyoloji tetkiklerinin say?s? ve gerçekleri üzerine birkaç sat?r yazmak istedim.

Sa?l?kta son gelinen noktada ?ehir hastaneleri, verilen hasta garantisi sistemi ve gitmesek de hepimizin cebinden ç?kacak paralarla ilgili tart??malar gündemde yerini korurken, Türkiye’deki dünya birincisi oldu?umuz MR ve BT gibi radyoloji tetkiklerinin say?s? ve gerçekleri üzerine birkaç sat?r yazmak istedim.

Sa?l?kta SGK’n?n yapt??? ödemeler Güncel SUT (sa?l?k uygulama tebli?i ) fiyatlar?na göre yap?l?r. Buna göre SGK'n?n kamu hastanelerine yapt??? MR tetkiki ba??na ödeme 65TL, Tomografi için ise 55 TL’dir. Kamu hastanelerinin çok büyük kesimi bu hizmetleri art?k hizmet al?m? prosedürü ile d??ar?dan al?m ?eklinde ta?eron firmalara yapt?rmay? tercih etmektedir. Hizmet al?m?na giren firmalar?n ço?u ise sa?l?k alan? ile ilgisi olmayan gerçek ya da tüzel ki?ilerin sahipli?inde kuyumcusundan in?aatç?s?na denetimsiz, baz?lar? ne idi?i belirsiz, “bas paray? al cihaz? kur gitsin” tarz?nda yap?lan bir ihale süreci ile bu hizmetleri sunmaktad?rlar. Bu iktidar döneminde tek ölçü para oldu?u için ve nitelik, yeterlilik, liyakat gibi ad?n? unutmaya ba?lad???m?z kriterler dikkate al?nmad???ndan ötürü en ucuz teklifi verenler ihaleyi al?p geçmektedirler. ?haleye giren ne idi?i belirsiz firma say?s? artt?kça teklif fiyatlar? giderek dü?mektedir. ?lk planda mali aç?dan iyi gibi görünen bu durum sa?l?k gibi nitelikli hizmet gerektiren ve bilgiye, deneyime büyük ölçüde ba??ml? bir sektörde hem halk sa?l???n? tehdit eder boyuta ula?m??, hem de ülkemizi cihaz çöplü?ü haline getirmi?, dü?en fiyatlar tetkik say?s?n? art?rm?? ve tetkik say?s?nda nüfusa oranla dünya liderli?ine ula??lm??t?r. Üstelik tetkik say?s?ndaki gereksiz art??la SGK’n?n ödedi?i fatura da gittikçe kabarmaktad?r ve i? ucuza de?il pahal?ya mal olmaya ba?lam??t?r.

?HALELER ???NE GELMEKTE ÇÜNKÜ ARADA KALAN M?KTAR TATLI PARA

Ta?eron firmalar?n ihale sürecine girebilmeleri için ka??t üstünde hastane idarelerinin kopyala yap??t?r ile kaleme ald?klar? teknik ve idari ?artnamelere uyumluluk aran?yor gibi görünse de bu ad? üstünde ka??t üstünde kalmaktad?r. Hastaneler bu i?leri ?u anda tetkik ba??na nerdeyse 10-15 TL gibi fiyatlarla bu tarz firmalara ihale eder hale gelmi?lerdir. Aradaki fark ise (SGK 55 ve 65 TL’ye fatural?yor) hastanenin döner sermayesine gelir yaz?lmakta, bu ?ekilde SGK bu ihale bedellerinin 3-4 kat?n? hastanelere böylece ödemektedirler. Birçok hastane idaresinin bu ihaleler i?ine gelmektedir. Çünkü arada kalan miktar tatl? parad?r. Bu nedenle tetkikin kalitesizli?i, makinelerin normal kapasitesinin üstünde hiçbir standarda uymayan çok say?da çekim yapmas?, Radyoloji uzman hekimlerinin günde 200 ve üzeri üstünkörü raporlama yapmak zorunda kalmas?, klinisyen hekimin tetkiklerden doyurucu sonuçlar elde edememesi gibi durumlar sümen alt? edilmektedir. Arada bir hastane idareleri tutanak ad? alt?nda firmalara ceza kesip top çevirmektedirler. Piyasa bu ?ekilde olu?turulmu?tur. ?haleyi alan ta?eronlar ise radyoloji raporlama i?ini de ço?unlukla ba?ka bir ta?eron firmaya ortalama 4 TL gibi fiyatlara yapt?rmaktad?rlar. Burada da Radyoloji uzman? hekim tetkik ba??na 2 TL gibi fiyatlara tetkikleri raporland?rmaktad?r. Yani hepimizin çok ?eyler bekledi?i tetkik sonuçlar? için bir tuvalet giri? bedeli, peçete ya da su paras?na e?de?er bedelle doyurucu sonuçlar beklenebilme olas?l???n? takdirlerinize b?rak?yorum. Burada hekimin vicdan?ndan ba?ka bir ölçü de kalmamakta olup onun s?n?r? oldu?u a?ikard?r. Genellikle hem mali nedenlerle hem de talep nedeniyle a??r? çal??maktad?rlar.

KADROLARI OLMADAN HEK?M ÇALI?TIRAN YAPILAR BUNLAR

??in bir di?er absürt yönü mesela özel ve kamu hastaneleri kadro k?s?t? nedeniyle birçok hekimi ve dolay?s? ile radyoloji hekimini çal??t?ramazken bu tarz raporlama yapan firmalar (ta?eronun ta?eronu olanlar) kadro ?art? aranmadan s?n?rs?z radyoloji hekimi istihdam edebilmektedirler. Evet yanl?? duymad?n?z kadrolar? olmadan hekim çal??t?ran yap?lar bunlar. Özel hastaneler kadro s?k?nt?s? gidermek için milyarlarca para harcarken raporlama i?lemi yapan firmalarda bu s?n?rlama hiç yoktur. Bir di?er ilginç yön radyoloji raporlamas? için kota da olmamas?d?r. Mesela hastanelerde bran?lara göre günlük al?nabilecek hasta say?s? belli s?n?r? a?amaz ve böyle de olmas? gerekir çünkü insan sa?l??? ve hastaya ayr?labilecek zaman aç?s?ndan bu gereklidir. Ama ne hikmetse ta?eron ve ta?eronun ta?eronu raporlama firmalar?na orada çal??an bir hekim günde 500 radyolojik raporlama da yapsa bunun paralar? SGK taraf?ndan ödenebilmektedir.


 
 ??k ve rahat sandaletler
Ayr?ca son olarak ?unu da eklemek gerekir belki; temizlik-yemek hizmetleri gibi yan-destekleyici hizmetleri ihale yoluyla hastanelerin almas? belki mevzuata uygunken, as?l i?i olan sa?l?k alan?nda hizmet al?m?na gidip üstelik ölçüsüz ve denetimsiz bir biçimde bu hizmetleri ihale etmesi de hukuki-yasal-mevzuat aç?lar?ndan incelenmeye de?er konulard?r. Tetkik çoklu?una, kalitesizli?ine göz yumulmas? hem SGKn?n para kayb?n? art?rmakta, hem tetkiklerden beklenen yarar? ayaklar alt?na almakta, hem ülkeyi cihaz çöplü?ü haline getirerek döviz kayb?na yol açmaktad?r. Bu aç?lardan dünya birincisi oldu?umuz tetkik say?s? ve a??r? raporlama hizmetinin denetimsiz biçimde sunulmas?, SGK’n?n göz göre göre soyulmas? uluslaras? alanda bir itibar de?il ancak bir a?a??lanma ve cihaz pazar? olarak el ovu?turma meselesi olacakt?r.

Dr. Tansu Co?kuno?lu

Odatv.com

0 Yorum