gündeminiz
Image
dış haberler

?ran?a petrol yasa?? T?rkiye?yi vuracak

gündeminiz

ABD, müttefiklerinin ?ran’dan petrol ithalat?n? kas?m ay?na kadar durdurmas?n? talep etmeye haz?rlan?yor.

 
ABD’nin bu ad?m? petrol ihtiyac?n?n yar?s?n? ?ran’dan kar??layan Türkiye’yi de etkileyecek. ABD D??i?leri Bakanl???’ndan isminin aç?klanmas?n? istemeyen üst düzey bir yetkili, müttefiklerinin ?ran’dan yapt?klar? petrol ithalat?n? o zamana kadar s?f?rlamalar?n? hedeflediklerini söyledi. Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile birlikte ?ran’dan petrol ithalat? yapan ba?l?ca devletler aras?nda yer al?yor. Enerji Piyasas? Düzenleme Kurumu’nun 2017 verilerine göre Türkiye y?ll?k ham petrol ihtiyac?n?n yakla??k yüzde 50’sini ?ran’dan yapt??? ithalat ile kar??l?yor. Buna göre 2017’de Türkiye’nin yurtd???ndan ithal etti?i 25.7 milyon tonluk ham petrolün 11.4 milyon tonu ?ran’dan sat?n al?nd?. Yetkili ayr?ca konuyla ilgili Türkiye’nin de aralar?nda bulundu?u ve ?ran’dan petrol ithal eden devletlerin yetkilileri ile henüz görü?mediklerini ancak görü?eceklerini belirtti.

'ABD'N?N KARARI B?Z? BA?LAMAZ'
Reuters’a konu?an petrol endüstrisi analistleri ise ?ran’?n petrol piyasas?ndan soyutlanmas? sonras?nda OPEC üreticilerinin bu aç??? kapatacak üretim kapasitelerinin olmad???n? kaydetti. ABD Ba?kan? Donald Trump’?n, ?ran ile yap?lan nükleer anla?madan 8 May?s itibar?yla çekildiklerini aç?klamas? sonras? anla?ma hükümlerinin iptalinin yürürlü?e girmesi için gereken 180 günlük süre 4 Kas?m’da doluyor. Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekci, ABD’nin müttefiklerine ?ran’dan petrol ithalat?n? 4 Kas?m’a kadar durdurma ça?r?s?na yönelik olarak “ABD’nin karar? bizi ba?lamaz” dedi.

0 Yorum