gündeminiz
Image
dış haberler

New York Times: Erdo?an'?n plan?...

gündeminiz

New York Times (NYT) gazetesi, 24 Haziran seçimlerine ili?kin ba?yaz?s?nda Cumhurba?kan? Erdo?an'?n zaferinin Türkiye’de otoriterli?e gidi? konusunda kayg?lar? artt?rd???n? öne sürdü.
New York Times (NYT) gazetesi, 24 Haziran seçimlerine ili?kin ba?yaz?s?nda Cumhurba?kan? Erdo?an ve Saray ?ttifak?’n?n zaferinin Türkiye’de otoriterli?e gidi? konusunda kayg?lar? artt?rd???n? öne sürdü. “Erdo?an Türk demokrasisini henüz öldürmedi” ba?l?kl? yaz?da, 2028 y?l?na kadar iktidarda kalma olas?l??? bulunan Cumhurba?kan? Erdo?an’?n modern bir Osmanl? sultan? olma planlar? oldu?u ve “tek adam yönetiminin ortaya ç?karaca?? sorunlarla daha y?llarca u?ra?mak zorunda kal?nabilece?i” savunuldu.

NYT’deki analizde, uygulanmaya ba?lanacak Cumhurba?kanl??? sistemiyle yasama ve yarg? üzerinde hâkimiyetin artmas?, laik devletin etkinli?inin azalt?lmas? ve ekonomik zorluklar?n artmas? gibi sonuçlardan endi?e duyuldu?u kaydedildi.

NATO için zorlu bir müttefik
Gazete seçim sonuçlar?n?n ABD aç?s?ndan sonuçlar?na da de?indi. Erdo?an iktidar?nda Türkiye’nin NATO için daha zorlu bir müttefik olaca??, Rus S-400’leri ve nükleer santral? ile Kürt meselesinde Suriye ve Irak’taki görü? ayr?l?klar?n?n ABD-Türkiye ili?kilerinde sorun ba?l??? olmay? sürdürece?i vurguland?

 

0 Yorum