gündeminiz
Image
dış haberler

?ran k?skac? T?rkiye'yi de etkilyecek

gündeminiz

Washington yönetimi müttefiklerinin ?ran'dan petrol ithalat?n? Kas?m ay?na kadar durdurmas?n? talep etmeye haz?rlan?yor. ABD'nin bu ad?m? petrol ihtiyac?n?n yar?s?n? ?ran'dan kar??layan Türkiye'yi de etkileyecek

ABD, ?ran'dan petrol ithalat? yapan devletlerin Kas?m ay?ndan itibaren Tahran'dan al?mlar? kesmesi için giri?imde bulunmaya haz?rlan?yor. ABD D??i?leri Bakanl???'ndan isminin aç?klanmas?n? istemeyen üst düzey bir yetkili, müttefiklerinin ?ran'dan yapt?klar? petrol ithalat?n? o zamana kadar s?f?rlamalar?n? hedeflediklerini söyledi.

Tahran yönetiminin uluslararas? piyasalara petrol sat???n?n kesilmesiyle birlikte azalacak olan küresel arz? kar??lamak için ABD'li bir heyetin Ortado?u'daki di?er üreticilerle görü?mek üzere gelecek hafta Körfez ülkelerini ziyaret edece?ini belirten yetkili, "?ran'a akan fonlar? izole etmeyi ve ?ran'?n bölgedeki zararl? davran??lar?n?n tümüne dikkat çekmeyi hedefliyoruz" ifadesini kulland?.

Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile birlikte ?ran'dan petrol ithalat? yapan ba?l?ca devletler aras?nda yer al?yor. Enerji Piyasas? Düzenleme Kurumu'nun 2017 verilerine göre Türkiye y?ll?k ham petrol ihtiyac?n?n yakla??k yüzde 50'sini ?ran'dan yapt??? ithalat ile kar??l?yor.

Buna göre 2017 y?l?nda Türkiye'nin yurtd???ndan ithal etti?i 25.7 milyon tonluk ham petrolün 11.4 milyon tonu ?ran'dan sat?n al?nd?. ABD D??i?leri Bakanl??? yetkilisi Türkiye'nin de aralar?nda bulundu?u ithalatç?lar?n ?ran'a uygulanacak yeni yapt?r?mlardan etkilenmemesi için gerekli önlemleri alacaklar?n? kaydetti. Yetkili ayr?ca konuyla ilgili olarak Türkiye'nin de aralar?nda bulundu?u ve ?ran'dan petrol ithal eden devletlerin yetkilileri ile henüz görü?mediklerini ancak görü?eceklerini belirtti.

0 Yorum