gündeminiz
Image
Spor

Cocu resmen imzalad?

gündeminiz

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, kendisini Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yapan 3 y?ll?k imzay? att?.


Sabah saatlerinde eski kulübü PSV Eindhoven ile vedala?an Hollandal? teknik adam, daha sonra uça?a binerek saat 16.30 s?ralar?nda ?stanbul Sabiha Gökçen Havaliman?'na ula?t?. Cocu'yu havaliman?nda kulüp yetkilileri çiçeklerle kar??larken, daha sonra araçla havaliman?ndan ayr?ld?.

Bas?n toplant?s?ndan sözler ?u ?ekilde:Ali Koç: ?kinci kez burada beraberiz, hep beraber. Ho?geldiniz, te?ekkür ederiz. 

Bizim için öenmli bir günde buraday?z, nice iyi günleri hep beraber ya?amak diley?iyle. Bugün ba?kan ve yönetim kurulu olarak ilk defa bir hocayla anla?t?k. Sembolik imza törenimizi yap?yoruz. Arzum ve dile?im ba?kan oldu?um müddetçe, umar?m bir dönemden fazla olur. ?lk ve son teknik direktör anla?mas? olur.

 Yüksek bir beklentinin oldu?unu biliyoruz. Comolli'nin liderli?inde Phillip Cocu'nun önderli?inde nice ba?ar?lara imza atar?z. Phillip'e ailesine, yard?mc?s? Chris'e, onun ailesine Türkiye'ye ve ?stanbul'a ho?geldin diyoruz.Damien ile 1 y?ld?r çal??t???m?z? size izah etmi?tim. Hem futbolcu hem de teknik direktör taraf?nda ciddi çal??malar yapt???m?z?, bunlar? yaparken istatistikler kulland???m?z?, belirli bir anlay?? ve felsefe çerçevesinde hareket etti?imizi, bir Türk hocada karar k?larsak bunu Aykut Kocaman olaca??n? söylemi?tim.

 AYKUT KOCAMAN'A TE?EKKÜR

Aykut hocaya, Fenerbahçe'ye hem geçti?imiz sezon, hem de bugüne kadar vermi? oldu?u hizmetlerden dolay?, ba?kan ve bir taraftar olarak çok te?ekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe söz konusuysa, Aykut hocan?n bir teknik direktörden çok fazlas? oldu?unu ifade etmi?tim. Kendisiyle karar?m?z? konu?urken, dedi ki, ben çal??mayaca??m bir müddet, lüften benim ekibimiz haklar?m?n korunmas? konusunda sizden destek istiyorum. Biz de sadece ekibinizin de?il, sizin de haklar?n?z korunacakt?r.

 Aykut hocan?n ekibiyle hocam?z Phillip Cocu çal??maya ba?layacak. Arzu ettikleriyle de devam edecek. Bu anlay?? için de ham Aykut hoca hem de ekibine te?ekkür ediyorum.Hocam?z Cocu, bakt???m?z zaman Hollanda'da en güçlü kadroya sahip olmamas?na ra?men, son 4 senede 3 kez ?ampiyon oldu.

 Bu tabii ki benim yorumum. Altyap? hocal??? yapt??? dönemde de ba?ar?l? olmu?tu. Transfer sözü vermedik, ?ampiyonluk sözü vermedik, bir kültür de?i?ikli?i vaat etmi?tim. Bu de?i?iklik için hocam?z en öne ç?kan karakterlerdendi. Cocu'nun hem saha içinde hem saha d???ndaki liderlik anlay???, hayata pozitif bak??? ve maçlardaki sakin duru?u bizi etkiledi. Hem Türk futboluna hem Fenerbahçe camias?na hocam?z?n hay?rl? olmas?n? diliyorum, arzu ediyorum. Bakal?m hayan bize neler gösterecek.

Phillip Cocu: Öncelikle te?ekkür ediyorum geldi?iniz için. Burada Fenerbahçe tak?m?n?n teknik direktörü olarak bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Birkaç haftad?r görü?me halindeydik. Fenerbahçe'nin gelece?ini konu?tuk. Fenerbahçe tak?m?n?n teknik direktörüyüm art?k ve bu bana onur veriyor. Buradaya futbola dair dü?üncemi yans?tmak için geldim. Tak?m olarak bütün ve bir hareket etmemiz, dik duru? sergilememiz gerekiyor. Çok istekliyim, yar?n ilk antrenman?m?z? yapaca??z. Ondan sonra oyuncular?m? daha iyi tan?ma imkan? bulaca??m.

TRANSFER..

.Elbette maçlar? izledim, oyuncular? bireysel olarak seyrettim.  Birbizrinizi tan?man?n en iyi yolu beraber çal??makt?r. Önce beraber çal??malar?m?za ba?layaca??z. Birkaç gün tan??ma sürecimiz olacakt?r. Teknik anlamda neler yapabiliriz, nas?l oynayaca??z, bunlarla ilgili görü?lerimiz var. 

Fenerbahçe gibi büyük bir tak?mday?z. Böyle tak?mlar kendilerine ekstra bir ?eyler katacak futbolcular? isterler. Önce kendi elimizde neler var onlara bakaca??z.  Tüm tak?m?n bireysel özelliklerini birle?tirerek maksimum verimi almam?z gerek. Burada önemli olan futbol felsefemizi devam ettirmek. Geriden oyun kurmakla ba?lar bu. Tek defansif orta saha, iki defansif orta saha ile oynamak benim için önemli de?il. 

Topa sahip olan, çok hareketlilik gösteren bir tak?m. Bunun için çal??aca??z. Elimizdeki kadroya bakaca??z. Ba?lang?c?m?z bu olacak. Fenerbahçe'de oldu?umuz süre boyunca gözlerimiz aç?k olacak. Altyap?dan oyuncular? tan?mak önemli. Hollanda'dan al?????z asl?nda genç oyuncular? takip etmeye, onlar? geli?tirmeye. 

Baz?lar? A tak?mda idmanda ç?kacak, baz?lar? bize haz?r gelecek belki. ?dmanda bunlar? de?erlendirece?iz.Çok fazla taraftar varsa arkan?zda çok daha güçlü olursunuz. PSV'de iken ve Barcelona'da iken burada bulundum ve atmosferi gördüm. Umar?m pozitif havay? en iyi ?ekilde koruyabiliriz.

 Onlar?n stada gelmesi bizim için çok önemli olacak. Ali Koç: Bir imza olmadan aç?klama yapmay? do?ru bulmuyorum. Hem nazar için do?ru bulmuyorum, hem de i?in bozulmamas? aç?s?ndan do?ru bulmuyorum. ?mzaya yak?n oyuncular olabilir, bir hafta daha s?k? pazal?k yapmam?z gereken oyuncular da olabilir. 

FFP'nin bize getirmi? oldu?u manevra alan?m?z? daraltan ?artlar var. Kiral?k formülü öne ç?k?yor. Güzel bir özel maç program? aç?klad? hocam?z. ?yi tak?mlarla oynamay? hedefliyoruz. ?n?allah 6-7 A?ustos geldi?i zaman tak?m?m?z?n ana bölümü tamamlanm?? olur. ?ampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde sonuç ne olursa olsun transfer devam edebilir. Comolli: Transfer döneminin taraftarlar ve bas?n için ne derece önemli oldu?unu biliyorum. 

Birçok oyuncu ile ad?m? geçiyor. Az önce ba?kan?n da söyledi?i gibi, do?ru an geldi?inde bu aç?klamalar? yapmak istiyoruz. Phillip ve ben oyuncular izliyoruz. Bak?yoruz. Bas?n?n man?ete ihtiyac? oldu?unu biliyorum. Bizim için bu gizlili?in sa?lanmas? gerekir. ??imizi yapabilmek istiyorsak, en iyi ?ekilde bu i?i tamamlamak istiyorsak bu böyle devam etmeli. 

0 Yorum