gündeminiz
Image
dış haberler

AB'den T?rkiye ile m?zakere karar?!

gündeminiz

Avrupa Birli?i (AB) Genel ??ler Konseyi, Türkiye ile Gümrük Birli?i'nin geni?letilmesi için müzakerelere ?u an için ba?lamama karar? ald?. Avusturya'n?n Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi talebi ise destek görmedi.

AB’ye üye ülkelerin d??i?leri ve AB bakanlar?n?n kat?ld??? Genel ??ler Konseyi’nin sal? ak?am? Lüksemburg’da yap?lan toplant?s? sonras?ndaki aç?klamada, Gümrük Birli?i’nin geni?letilmesi için müzakerelere ?u an için ba?lanmayaca?? belirtildi.

Yap?lan aç?klamada, Türkiye’nin son dönemde AB’den giderek uzakla?t??? belirtildi. Aç?klamada, hukukun üstünlü?ü, temel haklar ve ifade özgürlü?ü alanlardaki gerilemenin çok kayg? verici oldu?u kaydedildi. Bunun yan? s?ra gazeteciler, akademisyenler, insan haklar? savunucular?, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullan?c?lar?na yönelik tutumun kabul edilemez oldu?unun alt? çizildi.

Almanya Ba?bakan? Angela Merkel, aylar önce yapt??? aç?klamalarda, Türkiye’deki siyasi geli?meler nedeniyle Gümrük Birli?i’nin geni?letilmesinin mümkün olmad???n? dile getirmi?ti. Ancak AB’ye üye ülkeler aras?nda resmi ortak bir çizgi belirlenememi?ti.

Türkiye ile AB aras?ndaki Gümrük Birli?i’nin tar?m ürünleri ile hizmet sektörünü kapsayacak ?ekilde geni?letilmesinin Türkiye’ye bir çok avantaj sa?lamas? bekleniyordu.

Türkiye’nin üyelik perspektifi

Toplant?da, Avusturya’n?n Türkiye ile AB aras?ndaki üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi yönündeki talebi ise ço?unlu?un deste?ini alamad?. Toplant? sonras?ndaki aç?klamada, Türkiye’de temel bir de?i?imin ard?ndan üyelik müzakerelerinde ilerleme sa?lanabilece?inin alt? çizildi. Aç?klamada, Türkiye’nin “aday ülke” statüsünün devam etti?i, ancak müzakerelerin “durma noktas?na” geldi?i vurguland?.

Türkiye ile AB aras?ndaki üyelik müzakelerine 2005 y?l?nda

resmen ba?lanm??t?. Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki askeri darbenin ard?ndan Türkiye ile AB ili?kilerinde gerileme ya?anm??, 2016 y?l?n?n Aral?k ay?nda AB müzakerelerde yeni ba?l?k aç?lmamas? karar? alm??t?. Kas?m 2017’de de Ankara’ya yap?lan AB mali yard?mlar?nda kesinti karar? al?nm??t?.

Mülteci mutabakat?n?n önemi

AB’nin Türkiye’nin ile üyelik müzakerelerini ask?ya almamas?na neden olarak mülteci krizi gösteriliyor. AB’ye üye birçok ülkenin, müzakelere son verilmesi veya resmi olarak ask?ya al?nmas?n?n Türkiye ile yap?lan mülteci mutabakat?n?n tehlikeye girmesinden kayg? duydu?u belirtiliyor.

AB Genel ??ler Konseyi’nin toplant?s? sonras?nda yap?lan aç?klamada da, Türkiye’nin “bir çok alanda önemli bir ortak” olmay? sürdürüce?i kaydedildi. Aç?klamada, “Türkiye’nin Suriye’den gelen 3,5 milyondan fazla mülteciyi kabul etme ve bar?nd?rma konusunda gösterdi?i çabalar?n” takdir edildi?i vurguland?. Mülteci mutabakat?n?n sürdürülmesinin AB’nin “temel” öncelikleri aras?nda yer ald??? ve “her iki taraf?nda da ç?kar?na” oldu?u belirtildi.

Türkiye ile AB aras?nda 2016 y?l?nda imzalanan mülteci anla?mas?, Yunan adalar?na giden s???nmac?lar?n, ba?vurular?n?n kabul edilmemesi durumunda Türkiye’ye iadelerini öngörüyor. Kar??l???nda da AB Türkiye’deki mülteciler için mali yard?mda bulunmay? ve Suriyeli mültecileri yasal yollardan kabul etmeyi taahhüt ediyor.
 

0 Yorum