gündeminiz
Image
Sağlık

6 milyon liral?k ila? ??pe gitti

gündeminiz

Sa?l?k Bakanl??? 30 milyon liral?k ilac?n 6 milyon liral?k k?sm?n?, son kullanma tarihi geçti?i için att?.

 

Sa?l?k Bakanl???’n?n sat?n ald??? 30 milyon TL de?erindeki ilac?n 6 milyon 44 bin TL’sinin son kullanma tarihi geçti?i için çöpe at?ld??? ortaya ç?kt?. Bu duruma “kamu hastanelerine y?ll?k ihtiyaç miktarlar? göz önünde bulundurulmadan ilaçlar?n teslim etmesi” neden oldu. Sorumlular hakk?nda hiçbir i?lem yap?lmad?. Sa?l?k Bakanl???’n?n 2017 hesaplar?n? denetleyen Say??tay Ba?kanl???, dikkat çekici ilaç ve malzeme yolsuzlu?u tespit etti. Say??tay’?n rapora göre, Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel Müdürlü?ü ile Novartis aras?nda 9 Ekim 2009’da pandemik a?? tedarik sözle?mesi imzaland?. Bu kapsamda sat?n al?nan ve kullan?lmayan bir miktar a??n?n iadesi için taraflar aras?nda 6 Eylül 2010’da yeni bir protokol imzaland?. Protokolde, “son kullanma tarihi hususlar? da dahil olmak üzere ürünlerin stok yönetiminin Sa?l?k Bakanl???’n?n yükümlülü?ünde olaca?? ve ilgili firman?n teslimat? yapt?ktan sonra ürün de?i?imini kabul etmeyece?i” hükmü yer ald?.

Hesap yap?lmad?

Bu kapsamda 18 milyon 323 bin 801 TL de?erinde ilaç al?nd?. Say??tay, bunlar?n toplam 6 milyon 44 bin TL’sinin miad?n?n doldu?unu tespit etti. Say??tay, Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan kamu hastanelerine y?ll?k ihtiyaç miktarlar? göz önünde bulundurulmadan teslim edilmeleri nedeniyle ilaçlar?n miatlar?n?n doldu?unu belirtti. Raporda, “Baz? sa?l?k tesislerine gönderilen ürün miktarlar?n?n belirlenmesinde taleplerinin dikkate al?nmad???n?, miatlar? yak?n olan ürünlerin kendilerine gönderildi?ini ve bu durumun miad?n dolmas? riski yaratarak zarara sebebiyet verece?ini ifade ettikleri görülmü?tür” ifadeleri yer ald?. Ayr?ca depolarda bulunan 20 bin 334 adet ve 446 bin 944 TL tutar?nda ilaç , t?bbi sarf, laboratuvar ve temizlik malzemelerinin de miad?n?n doldu?u belirlendi.

Somali’ye onays?z yard?m

Say??tay’?n dikkat çeken bir tespiti ise “ta??n?r mal yönetmeli?ine ayk?r? olarak yetkili makam onay? ve karar? olmaks?z?n yurtd???na ilaç ve t?bbi malzeme gönderilmesi” oldu. Somali’ye gönderilen 429 bin 698 TL tutar?ndaki ilaç ve t?bbi malzeme için yetkili makam?n onay? olmad??? tespit edildi.
Alican Uluda?/cumhuriyet

0 Yorum